10 Temmuz 2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7181sayılı Tapu Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 nci maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunun 39 uncu
maddesi;
‘’ Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir
kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların
sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye
veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum
tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim
olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada
ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.
İlgili kanun maddesi gereğince.’’Bağlar Mah. 2031 Sokak. No:6 3291 ada 18 nolu parsel üzerinde
bulunan metruk yapının yapı sahibi tarafından izalesi veya yıkımı için 30 günlük süre tanınmıştır. Tanınan
süre içerisinde yapının izalesi veya yıkımının yapılmadığı tespiti halinde Yıkım Belediyemizce yapılacak olup
yıkım ücreti %20 fazlası ile yapı sahibi borçlandırılarak, yapı sahibinden tahsil edilecektir.’’ İlan Metninin
Belediyemiz internet sayfasında 30 gün süre ilan edilmesi gerekmektedir.

  • Bu içerik 1646 defa okundu