T.C. BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

10 Temmuz 2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7181sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 nci maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunun 39 uncu maddesi;

   ‘’ Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.

İlgili kanun maddesi gereğince.’’ Bağlar Mahallesi 2018 Sokak No: 1, 3297 ada 1 parsel üzerinde bulunan, Halil SOYVURAL’ a  ait olan metruk yapının, sahibi tarafından izalesi veya yıkımı için 30 günlük süre tanınmıştır. Tanınan süre içerisinde yapının izalesi veya yıkımının yapılmadığı tespiti halinde Yıkım Belediyemizce yapılacak olup yıkım ücreti %20 fazlası ile yapı sahibi borçlandırılarak, yapı sahibinden tahsil edilecektir..’’   İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                H. İbrahim KIŞ

                                                                                                                                                        Yapı Kontrol Müdürü V.

  • Bu içerik 265 defa okundu