İHALE İLANI

KOZLUK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen işler 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir.

1. İdarenin

a ) Adresi                                : Kozluk Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Kat. 3 KOZLUK

b ) Telefon - Faks Numarası     : 0 488 4112001 – Faks : 0 488 4112090

c ) Elektronik Posta Adresi (varsa)   : khgb@kozluk.gov.tr

2. İhale konusu yapım işinin

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı        : Teknik Şartnamesinde mevcuttur

b )Yapılacağı Yer                   : Kozluk İlçesi Tepeüstü Mahallesinde yapılacak olan Yenilenebilir Enerji ile Damlama Sulama Projesi kapsamında mal alım montaj işi.

İşe Başlama Tarihi                     : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır

d ) İşin Süresi                                 : Yer tesliminden itibaren 30 takvim günüdür.

3. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer                            : Kozluk Kaymakamlığı Konferans Salonu

b ) Tarihi - Saati                              :02.05.2023 Saat:11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza  sirküleri.

4.1.4.   İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı  taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6. İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi mutlaka belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir. (Teminat mektupları dışındaki nakit teminatların Kozluk Köylere Hizmet Götürme Birliği adına Halk Bankası nezdinde kayıtlı TR360001200135300016100021 nolu hesaba aktarılarak buna dair banka dekontu veya Kozluk Mal Müdürlüğü veznesine yatırılması ve dekontunun ihale dosyası içinde sunulması gerekir.)

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.

4.1.9. Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede Belirtilen İş Deneyim Belgesi

4.1.10 İhaleyi alan Şahıs yada Firma yetkilisine ait Sabıka Kaydı

4.1.11 Her hangi bir örgüt bağlantısının bulunmadığına ilişkin taahütname

5. İhale Dokümanının görüleceği Yer : Kozluk Köylere Hizmet Götürme Birliği ( Hükümet konağı Kat 3 KOZLUK

6. İhale Doküman Bedeli                      : 2.500,00-TL

7. İhalenin yapılacağı yer ve Tarih-Saati : Kozluk Kaymakamlığı Konferans Salonu 02/05/2023 Saat:11:00’de

8. Teklifin en son verme tarihi ve saati :02.05.2023 Saat:11:00

Kozluk Kaymakamlığı Köyler Hizmet Götürme Birliği 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ancak 4734 sayılı kanunun yasaklar hükmü Birliğimiz için geçerlidir. İhale ile ilgili detaylı bilgi Batman Valiliği Resmi İnternet Sitesi ( www.batman.gov.tr ) , Kozluk Kaymakamlığı Resmi Internet Sitesi ( www.kozluk.gov.tr ) adresinde görülebilir. Kozluk Kaymakamlığının 4112001 No'lu telefonundan bilgi alınabilir.Bu ilanda yer almayan konularda İdari ve Teknik Şartname hükümleri geçerlidir.

İlanen Duyurulur 24/04/2023

     Ekrem GÜNGÖR

Kaymakam

Birlik Başkanı

  • Bu içerik 468 defa okundu