TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Batman Belediye Başkanlığından:

1)    Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü ihale ile satışı yapılacaktır.

İl/İlçe Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Alanı

m2

Cinsi

Fiili Durumu

Muhammen Satış Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarih ve

Saati

Batman
Merkez
Kültür

M46A-08C-4C-4D

4537

2

8.557,40

Arsa ve Üzerindeki Yapı

İmarlı ve Ruhsatlı Alışveriş Merkezi

150.000.000
TL

4.500.000
TL

23.05.2022
Pazartesi
Saat: 11.00

2)    İhale; Batman Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu’nda İhale Komisyonunca yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

3)    İdari Şartname Batman Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görülebilir ve 2.500,00-TL (İki Bin Beş Yüz Türk Lirası) ücret karşılığında satın alınabilir.

4) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

a) İsteklinin Kimliği

b) İkametgâh Belgesi

c) Tebligat için adres beyanı

d) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu

e) İhaleye katılacak Tüzel Kişi ise; İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak kişinin, Ticaret Sicil Gazetesi ve/veya Ticaret Sicil Gazetesi’ne havi noter tasdikli imza sirkülerinde yetkili kişi olduğunu ve yetki süresini gösteren belge, yetkili kişinin kimliği

f) İstekli adına vekâleten katılınıyor ise ihale konusu işe ilişkin ihaleye katılmak, teklif vermek, belge sunmak, belge imzalamak, teminat yatırmak huşularını içeren noterde düzenlenmiş yazılı vekâletname,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi (Bu belgeler her bir ortak için aranacaktır.)

h) Şartname ekine uygun düzenlenmiş teklif mektubu

5) Taşınmazın satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde peşin olarak tahsil edilecektir.

6) İhale konusu işin gerçekleştirilmesi aşamalarında doğabilecek her türlü resim, vergi, harç ve mali yükümlülükler, noter tasdik masrafı ve her türlü işletme giderleri ihaleyi kazanana aittir.

7) Yukarıda tabloda belirtilen Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler, ihale zarfını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte idari şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak ilanda belirtilen tarih ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Komisyon Başkanlığına teslim edeceklerdir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeni ile işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

8) İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İLAN OLUNUR

  • Bu içerik 2007 defa okundu