26.11.2021 TARİH VE 11-582 SAYILI MECLİS KARARI
Belediyemiz 2022 Mali Yılı Bütçesi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

5393 sayılı Belediye Kanunu 62.maddesi 10.03.2006 gün ve 26104 sayılı Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 5. ve 22. Maddeleri ile 2020-2024 Yıllarını kapsayan Stratejik Plan ve Performans Esaslı Bütçeleme sistemine göre Belediye Başkanı Haziran ayı İlk haftasında 2021 Mali Yılı gider bütçelerini hazırlamak üzere birimlere çağrıda bulunmuş ve birimler gider teklifleri ile ilgili cetvelleri hazırlayarak gerekçesi ile birlikte Temmuz ayı sonunda Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermişlerdir. Birimlerden gelen gider bütçe teklifleri incelenerek Gelir Bütçesi ile birlikte hazırlanan Bütçe ve iki yılın tahminleri ayrıntılı harcama programı ve Finansman programı eklenerek gelir ve gider bütçesi düzenlenmiş 07.09.2021 tarihinde Belediye Başkanı tarafından Encümene sunulmuştur.2021 Mali Yılı bütçe ekleri incelenmiş olup 21/09/2021 tarih ve 597 sayılı Belediye Encümeni kararı ile yasa gereği Belediye Meclisinde görüşülmek üzere karara bağlanmıştır.

        Belediyemizin 2022 Mali Yılı Bütçesinin hazırlanmasında, Belediyemize 5779 sayılı yasa ile sağlanacak Genel Bütçe vergi gelirleri tahsilatından alınan pay, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ile sağlanacak gelirler, Fonlardan sağlanacak muhtemel gelirler, Tahsisi mahiyette ve Tahsisi Mahiyette olmayan Devlet Yardımları, hasar karşılıkları vs. gelir düşünülmüştür. Gider olarak Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri, Mal ve Hizmet Alımları, demirbaş alımları, Yolluk ve eğitim giderleri, Faiz giderleri, Sosyal yardımlar, Ortaklık payları, Şirket sermaye payları, Taşıt Alım Giderleri, Yazılım Alımları, Yol ve Kaldırım Yapım Çalışmaları, Park Dinlenme Yerleri tesisleri yapım, yapı tesis inşaatı, mevcut taşıtlarımızın işletme ve onarım giderleri şehrin temizliği kapsamında hizmet alımı, Ulaşım Hizmetlerinin Sağlıklı yürütülmesi için Şoför Hizmeti temini, kültürel ve sosyal çalışmalar, yıl içinde toplu iş sözleşmesi ile işçilerin maaşlarında meydana gelecek artışlar ve memur maaş artışları göz önünde bulundurulmuştur.

            Belediye 2022 Mali Yılı Gelir-Gider-Finansman Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 5393 Sayılı yasanın 62.maddeleri doğrultusunda madde madde oylamaya sunuldu.

                                                                       

Madde 1 - Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (950.000.000 TL ) ödenek verilmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 

 

Madde 2 - Belediye/bağlı idare/birlik bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam (900.000.000 TL) olarak tahmin edilmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 

 

Madde 3 – 2021 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere gelir bütçesinden tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki (50.000.000 TL) kaynaklar gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 

 

Madde 4 - Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.            Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 

 

Madde 5 - (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 

 

Madde 6 - 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi           ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 

 

Madde 7 - Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:                 

1-Bütçe kararnamesi,             

2-Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14),                

3-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15),                 

4-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),                  

5-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),               

6-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),                    

7-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek-8),

8-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),

9-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20),              

10-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21),

11-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),                

12-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),               

13-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24,                      

14-237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25),  

15-Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26),                  

16-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),            

17-Finansman Programı (Örnek-28)             

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 

 

Madde 8 - Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.            Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 

 

Madde 9 - Daha önce kabul edilen Stratejik Plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen, işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır. 

Daha önce kabul edilen Stratejik Plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen, işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır. Bina karşılığı İnşaat Yapım işi (6.000.000,00 TL) Muhtelif Sosyal Tesislerin Yapımı ve onarımı (3.000.000,00 TL) Yol Yapımında Kullanılmak Üzere Asfalt ve Bitüm Alım İşi (32.000.000,00 TL) Kentin Muhtelif Yerlerinde Park Yapım İşi (38.000.000,00 TL) Su Hatlarının Yenilenmesi ve Boruların Değişimi (15.000.000,00 TL) Yeni gelişen bölgelerde kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının ayrılması (20.500.000,00 TL) Otobüs Alım (25.500.000,00 TL) 20 Adet İş Makinesi Süpürge Aracı,Çöp Aracı,İtfaiye Aracı (13.300.000,00 TL) İstiklal Parkı Yapım İşi (66.000.000,00 TL) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

Madde 10 - Belediye Başkanı, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb. afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 1.000.000.-TL'yi geçmemek üzere ayni ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanununun 53. maddesine göre işbirliği yapmak suretiyle bu konuda protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmaya yetkilidir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 

 

Madde 11 - Bağlı Kuruluşlara ve Sermayesi İştirak Edilen Şirketlere Gerektiğinde Belediye Başkanı Kefalet ve Teminat Verebilir. Belediye Başkanı Belediye Kanunun 75. maddesine uygun olarak Sivil Toplum Kuruluşları ve Toplum Yararına Derneklerle protokoller yapabilir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 

 

Madde 12 - Bu kararname Hükümleri 03 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girer. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 

 

Madde 13 - Bu kararname hükümlerini Batman Belediye Başkanı yürütür. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 

                        

 

 

 

  • Bu içerik 2302 defa okundu