2017 Kasım Ayı Meclis Kararları

          

BELEDİYEMİZ MECLİSİNİN KASIM/2017 AYINDA ALMIŞ OLDUĞU KARARLARIN ÖZETLERİ AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR.

 

MADDE 1-  Belediyemiz Başkanlığında Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapan Meclis Üyelerimizin yurtdışı seyahatlarına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Mahalli İdareler Derneği tarafından; Almanya, Macaristan, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya ülkelerine düzenlenecek olan tarihi ve kültürel değerleri incelemek, dünyadaki Belediyelerde kent planlaması ve uygulamaları konusunda düzenlenecek gezi programına Belediyemizi temsilen, Belediyemiz Başkanlığında Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapan; 42443078956 T.C. Kimlik No’lu Abdulbaki POLAT, 57571575024 T.C. Kimlik No’lu Ahmet YALÇIN, 68593207336 T.C. Kimlik No’lu Veysi DURMAZ, 51076787012 T.C. Kimlik No’lu Murat KAPTANOĞLU, 36479278220 T.C. Kimlik No’lu Mahmut TANRİSEVEN, 45418980414 T.C. Kimlik No’lu İskan YEL, 37130252160 T.C. Kimlik No’lu Yalçın SUÇİN, 39965161426 T.C. Kimlik No’lu, Kemal GELEN, 20105841360 T.C. Kimlik No’lu Fatma Betül ÖZTÜRK ve 24871813958 T.C. Kimlik No’lu Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. H. Murat ŞAHİN 16-23/11/2017 tarihleri arasında görevli olarak katılacaklardır.

Seyahatları nedeniyle yapılacak harcamaların 6245 Sayılı Harcırah Kanunun Hükümleri uyarınca her türlü yasal giderlerinin Belediyemiz Bütçesinden karşılanmasına 5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 38. Maddesi uyarınca oybirliği ile karar verildi.          

 

MADDE 2- Sosyal Destek Programı (SODES) Projelerinin 2017 yılı uygulamalarında, Belediye Başkanlığımıza ait “İşsizlik azalsın, nitelikli gençlik canlansın” ve “ Gençlik sanat ve sporla buluşuyor” adlı iki adet projeye ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Sosyal Destek Programı (SODES) Projelerinin 2017 yılı uygulamalarında, Belediye Başkanlığımıza ait “İşsizlik Azalsın, Nitelikli Gençlik Canlansın” ve “ Gençlik Sanat ve Sporla Buluşuyor” adlı iki adet projemizin finansmanı uygun görülmüş olup 17.10.2017 tarihinde Kalkınma Bakanlığı tarafından ilan edilmiştir.

 

SODES projeleri kapsamında sözleşme yapılabilmesi için, Belediye Başkanlığımızın her bir proje adına hesap açılması ve projede taahhüt ettiğimiz eş finansman tutarı olan 30.000,00-TL tutarın her bir proje adına ayrı ayrı bu hesaba yatırılmasını, “İşsizlik Azalsın, Nitelikli Gençlik Canlansın” projemizde koordinatör olarak Doç. Dr. H. Murat ŞAHİN’in görevlendirilmesine, “Gençlik Sanat ve Sporla Buluşuyor” projemizde koordinatör olarak Doç. Dr. Cengiz TAŞKIN’ın görevlendirilmesine ve Belediye Başkanlığımız adına, Belediye Başkan Vekilimiz Ertuğ Şevket AKSOY’un temsile, ilzama ve sözleşme proje bedellerini imzalamaya yetkili kılınmasına, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 18. Ve 38. Maddeleri uyarınca oy birliği ile karar verildi.    

 

MADDE 3-  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci maddesine göre; Ek ödenek, "Bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir." diye tarif edilmektedir.

            Bütçeleme aşamalarında düşünülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan giderler veya gelirler ortaya çıkabilir. Bütçelerde yıl içerisinde görülen bu eksiklikler yapılacak değişikliklerle giderilir. Bu değişikliklerden biri de Ek Ödenek aktarması yapmaktır.

            Belediyemiz 2017 Mali yılı Bütçesinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 05.3.1.01 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara yapılacak yardım ödeneği bittiğinden yıl sonuna kadar yapılacak ödemeleri karşılamak Müdürlüğün;

 05.3.1.01- Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb bütçe tertibine 200.000,00 TL ve Fen işleri Müdürlüğünün Asfalt Hammade Alım işinde kullanılmak üzere 03.1.1.01-Ham madde Alımları bütçe tertibine 900.000,00 TL,İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 03.2.3.01-Yakacak Alımları 50.000,00 TL ve 03.2.1.05- Baskı ve Cilt Giderleri bütçe tertibine 50.000,00 TL olmak Üzere Toplam 1.200.000,00-TL ek ödeneğin yeni gelir kaynağı 04.5.1.01-Proje Yardımları olarak düşünülen ek ödeneğin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 37. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereği oy birliği ile karar verildi.

 

               MADDE 4-  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci maddesine göre; ek ödenek, "Bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir." diye tarif edilmektedir.

               Bütçeleme aşamalarında düşünülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan giderler veya gelirler ortaya çıkabilir. Bütçelerde yıl içerisinde görülen bu eksiklikler yapılacak değişikliklerle giderilir. Bu değişikliklerden biri de Ek Ödenek aktarması yapmaktır. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 06.1.2.90-Diğer Makine ve Teçhizat Alımları Bütçe ödeneği yetmediğinden ek bütçe yapılması gerekmektedir. Gelir Karşılığı Proje Yardımları olarak düşünülen 600.000,00-TL ödeneğin yeni gelir kaynağı 04.5.1.01-Proje Yardımları olarak düşünülen ek ödeneğin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 37. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereği oy birliği ile karar verildi.

                                                      

KURUMSAL KODU

FONKSİYON KODU

FİNANS KODU

GİDER KODU

AÇIKLAMA

GİDER EK BÜTÇE

46.72.02.09

01.3.9

5

06

1

2

90

Diğer Makine ve Teçhizat Alımları

         600.000,00

 

TOPLAM

         600.000,00

                 

 

 

KURUMSAL KODU

FONKSİYON KODU

FİNANS KODU

GELİR KODU

GELİR AÇIKLAMA

GELİR EK BÜTÇE

46.72.02.35

01.1.2

05

04

5

1

01

Proje Yardımları

        600.000,00

TOPLAM

         600.000,00

                 

 

 

MADDE 5-  Belediyemiz Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğünün 1 Adet İnşaat Mühendisinin 2017 mali yılında sözleşmeli olarak çalıştırılmalarına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Belediyemiz Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğünün İnşaat Mühendisi ihtiyacı nedeniyle; 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereği 10/05/2017 tarih ve 5-74 sayılı kararıyla ihdas edilen münhal 5. Derece 1 adet İnşaat Mühendisi kadrosuna karşılık Esra GAYRETLİ’nin Sözleşmeli İnşaat Mühendisi olarak istihdam edilmesi uygun görülmüştür.

Sözleşmeli personelin gösterilen kadro unvanın yapacağı hizmetine karşılık ödenecek net ücret, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine göre söz konusu kadro unvanı için son derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir. Bu bağlamda, 2017 mali ikinci altı ayı için İnşaat Mühendisi görev/unvanının yükselebileceği derecenin 1. kademesine göre yapılan hesaplamada her türlü ödemeler dahil, Maliye Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu net     (2.940,32- TL) aylık tutara mezkur yasa gereği Belediye Meclisinin bunu %25 oranında artırma yetkisi bulunmaktadır.

 

 

Maliye Bakanlığının 2017 Mali yılı ikinci altı ayı için belirlenen her türlü ödemeler toplamı net tutarı üzerinden Sözleşmeli İnşaat Mühendisi Esra GAYRETLİ’nin, Hizmetlerine karşılık olarak 2017 Mali Yılında geçerli olmak üzere kendilerine ödenecek net aylığın, 5393 Sayılı Kanunun 18, 20 ve 49.Maddeleri gereğince oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 6-  Belediye Başkanlığımız ve Batman Yaşam Boyu Engellileri Koruma ve Spor Kulübü Derneği arasında işbirliği protokolüne ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 14. Maddesinin (b) bendi; “Gerektiğinde sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt dışı ve yurt içi müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclisi kararı ile ödül verebilir.” Maddesi uyarınca Belediye Başkanlığımız ile Batman Yaşam Boyu Engellileri Koruma ve Spor Kulübü Derneği arasında yapılan iş birliği protokolünün kabul edilmesine, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 75. Maddesinin (c) bendi uyarınca Mülki İdare Amirinin izninin alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 7-  Belediye Başkanlığımız ve Batman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolüne ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Belediye Başkanlığımız ile Batman Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ortak projeler, eğitim faaliyetleri çalışmaları üzerine seminer, sempozyum, kongre, panel, konferans, her türlü etkinlik ve faaliyet düzenlenmesi, eğitim, kurs verilmesi ve kitap basılması konusunda karşılıklı mutabık ile ilgili gerçekleştirilecek her türlü faaliyet için taraflar arasında yapılacak işbirliği usul ve esaslarını kapsayan protokolü ve 5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 75. Maddesinin (a) bendi; “Mahalli İdareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.” Maddesi uyarınca Belediye Başkanlığımız ile Batman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü iş birliği protokolünün yapılmasına, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 75. Maddesinin (a) bendine göre oy birliği ile karar verildi. 

 

MADDE 8- Belediye Başkanlığımız ve Batman Engelsiz Yaşam Derneği arasında işbirliği protokolüne ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 75. Maddesinin (c) bendi; “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kutulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallinin en büyük idari amirinin izninin alınması gerekir.” Maddesi uyarınca Belediye Başkanlığımız ile Batman Engelsiz Yaşam Derneği arasında iş birliği protokolünün yapılmasına, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 75. Maddesinin (c) bendi uyarınca Mülki İdare Amirinin izninin alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 9-  Belediye Başkanlığımız ve Hayrat İnsani Yardım Derneği arasında işbirliği protokolüne ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 75. Maddesinin (c) bendi; “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kutulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallinin en büyük idari amirinin izninin alınması gerekir.”

Maddesi uyarınca Belediye Başkanlığımız ile Hayrat İnsani Yardım Derneği arasında iş birliği protokolünün yapılmasına, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 75. Maddesinin (c) bendi uyarınca Mülki İdare Amirinin izninin alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

MADDE 10- Belediye Başkanlığımız tarafından 1955 Batman Spor Kulübü Derneği arasında 11.09.2017 tarih ve 9-199 sayılı meclis kararı ile kabul edilen işbirliği protokolü gereğince nakdi yardım yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 14. Maddesinin (b) bendi gereği; “Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir.” demektedir. Belediye Başkanlığımız ile 1955 Batman Spor Kulübü Derneği arasında nakdi ve ayni yardım yapılmasını içeren protokol gereği 20.000,00-TL (YirmiBinTürkLirası) nakdi yardımın yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 11- Belediye Başkanlığımız tarafından Batman İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği arasında 11.10.2017 tarih ve 10-228 sayılı meclis kararı ile kabul edilen işbirliği protokolü gereğince nakdi yardım yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 14. Maddesinin (b) bendi; “Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir.” demektedir. Belediye Başkanlığımız ile Batman İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği arasında nakdi ve ayni yardım yapılmasını içeren protokol gereği 25.000,00-TL(YirmiBeşBinTürkLirası) nakdi yardımın yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 12- Belediye Başkanlığımız tarafından Batman Engelliler Spor Kulübü Derneği arasında 11.10.2017 tarih ve 10-229 sayılı meclis kararı ile kabul edilen işbirliği protokolü gereğince nakdi yardım yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 14. Maddesinin (b) bendi; “Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir.” demektedir. Belediye Başkanlığımız tarafından Batman İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği arasında yapılan nakdi ve ayni yardım yapılmasını içeren protokol gereği 25.000,00-TL(YirmiBeşBinTürkLirası) nakdi yardımın yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 13-  Belediye Başkanlığımız tarafından TÜRSAB Güneydoğu BYK arasında imzalanan protokol gereği ödeme yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

11.09.2017 tarihinde Belediye Başkanlığımız ile Batman Valiliği, Dicle Kalkınma Ajansı, Batman Üniversitesi ve TÜRSAB Güneydoğu BYK arasında “ Batman İli Tanıtım Programı” ile İş birliği protokolü imzalanmıştır. İş birliği protokolünde; Belediye Başkanlığımız yükümlülükler, TÜRSAB tarfından BEHEWİ Turizm Tekstil ve Dış Tiz. Ltd. Şti’ye yaptırılarak faturalandırılmıştır.

Bu nedenle; ilgili protokol gereği, Belediye Başkanlığımızca yapılması gereken işlerin bedeli olan 14.300,00-TL(OndörtBinTürkLirası) + KDV ödemesinin ekte sunulan dilekçe, işbirliği protokolü ve faturaya istinaden TÜRSAB sayman üyesi İsa KOYUN’un TR-41 0001 0005 5761 3120 8950 01 İBAN Nolu Ziraat Bankası hesabına yatırılmasına, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 75. Maddesine göre oy birliği ile karar verildi. 

 

MADDE 14- İlimiz; Merkez, Karayün (Kohikan) Köyü’nde kain 2117 Ada 1 nolu parsele ilişkin alınan 15.09.2017 tarih ve 9-215 sayılı Meclis kararına, Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi tarafından yapılan 24.10.2017 tarih ve 17510 sayılı itiraz kararının başvuru dilekçesi ile, Meclis kararın yeniden görüşülmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Karayün Köyü’nde kain 2117 Ada 1 nolu parsele ilişkin yapılan imar planı değişikliği ile onaylı imar planında bulunan park, dini tesis, sosyo-kültürel tesis alanlarının yer seçiminin değiştirildiği, alansal büyüklüklerinin küçüldüğü, otopark ve imar yollarının ise tamamen kaldırıldığı, imar planı bütünlüğü esas alındığında hizmet etki alanında eşdeğer alanların da ayrılmadığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle 15.09.2017 tarih ve 9-215 sayılı belediye Meclis Kararının sehven alındığı değerlendirilmiştir.

Nitekim; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26’ncı maddesinde “(1) İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır. (2) İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz” hükümleri yer almaktadır.

Karayün (Kohikan) Köyü,  2117 ada 1 nolu parsele ilişkin sehven alınan meclis kararı ile üst ölçekli ana plan kararları, plan bütünlüğü, sosyal ve teknik alt yapı dengesinin bozulduğu, bu durumun mevzuat hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle 15.09.2017 tarih ve 9-215 sayılı Belediye Meclis Kararının iptal edilmesine, mevcut onaylı imar planının geçerli olmasına oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 15- İlimiz  Merkez, Tilmerç  Köyü kain 666 nolu parsele  ilişkin alınan 18.08.2017 tarih ve 8-183  sayılı Meclis kararının  Batman Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 06.10.2017 tarih ve 11424 Sayılı yazıları gereği kararın yeniden görüşülmesine  ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğünün ilgi yazıları gereği; Belediye Meclisinin 18.08.2017 tarih ve 8-183 sayılı kararı ile plan değişikliği yapılan İlimiz Merkez,  Tilmerç Köyü kain 666 nolu parselin, plan değişikliği mevzuatına aykırı olduğu anlaşıldığından alınan meclis kararının iptal edilmesine, eski imar durumunun (Ayrık Nizam 4 Kat (A-4), K Lejantlı Konut Alanı) geçerli olmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 16- İlimiz Merkez, İluh Köyü kain 1587 ada 3 nolu parsele  ilişkin alınan 18.08.2017 tarih ve 8-185  sayılı Meclis kararının  Batman Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 06.10.2017 tarih ve 11424 Sayılı yazıları gereği kararın yeniden görüşülmesine  ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Batman Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğünün ilgi yazıları gereği; Belediye Meclisinin 18.08.2017 tarih ve 8-185 sayılı kararı ile plan değişikliği yapılan;

İlimiz Merkez, İluh Köyü kain 1587 ada 3 nolu parselin, plan değişikliği mevzuatına aykırı olduğu anlaşıldığından alınan meclis kararının iptal edilmesine, eski imar durumunun (Bitişik Nizam 4 Kat (B-4), K Lejantlı, Konut Alanı) geçerli olmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

MADDE 17- İlimiz Merkez, İluh Köyü kain 10972 nolu parsele  ilişkin alınan 17.08.2017 tarih ve 8-170  sayılı Meclis kararının  Batman Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 06.10.2017 tarih ve 11424 Sayılı yazıları gereği kararın yeniden görüşülmesine  ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğünün ilgi yazıları gereği; Belediye Meclisinin 18.08.2017 tarih ve 8-185 sayılı kararı ile plan değişikliği yapılan İlimiz Merkez, İluh Köyü kain 10972 nolu parselin, plan değişikliği mevzuatına aykırı olduğu anlaşıldığından alınan meclis kararının iptal edilmesine, eski imar durumunun (Ayrık Nizam 5 Kat, K Lejantlı Konut+Ticaret Alanı) geçerli olmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 18-  İlimiz Merkez, İluh Köyü kain 1497-2099 nolu parsellere ilişkin alınan 16.08.2017 tarih ve 8-146  sayılı Meclis kararının  Batman Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 06.10.2017 tarih ve 11424 Sayılı yazıları gereği kararın yeniden görüşülmesine  ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğünün ilgi yazıları gereği; Belediye Meclisinin 18.08.2017 tarih ve 8-185 sayılı kararı ile plan değişikliği yapılan İ İlimiz Merkez, İluh Köyü kain 1497-2099 nolu parsellerin, plan değişikliği mevzuatına aykırı olduğu anlaşıldığından alınan meclis kararının iptal edilmesine, eski imar durumunun (1497 nolu parsel; Bitişik Nizam 3 Kat (B-3), K Lejantlı Konut alanı, 2099 parsel; Bitişik Nizam 5 Kat (B-5), K Lejantlı Konut+Ticaret (Asma Katlı) Alanı) geçerli olmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 19-  İlimiz; Merkez, İluh  Köyü’nde kain 225 Ada 1 nolu parsele  ilişkin alınan 18.08.2017 tarih ve 8-192  sayılı Meclis kararının  Batman Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 06.10.2017 tarih ve 11424 Sayılı yazıları gereği kararın yeniden görüşülmesine  ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğünün ilgi yazıları gereği; Belediye Meclisinin 18.08.2017 tarih ve 8-192 sayılı kararı ile plan değişikliği yapılan İlimiz Merkez,  İluh Köyü’nde kain 225 Ada 1 nolu parselin plan değişikliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümlerine uyum sağlamadığı anlaşıldığından alınan meclis kararının iptal edilmesine, eski imar durumunun (Ayrık Nizam 5 Kat (A-5), K Lejantlı, Konut+Ticaret Alanı) geçerli olmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 20-  İlimiz, Merkez İlçesi, İluh Köyü’nde kain 250 Ada 1,9,10,11,30 ve 31 nolu parsellere ilişkin alınan 16.08.2017 tarih ve 8-140 Sayılı meclis kararının, Batman Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 06.10.2017 tarih ve 11424 Sayılı yazısı ile alınan meclis kararının yeniden görüşülmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman ili, Merkez ilçesi, İluh Köyü’nde sınırları dahilinde bulunan 250 Ada içerisinde halihazırda kadastro paftasında işlenmiş olan yaklaşık 5 m’lik kadastro yolu bulunmaktadır. Fakat halihazırda bulunan bu yol imar planına işlenmemiştir. Hazırlanan İmar Planı değişikliği ile ön görülen yapı adası formunda değişimlere gidilmiş, kat adedi, fonksiyonlar, Taks, Kaks, Hmax, arka ve ön bahçe çekme mesafelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Söz konusu düzenlenen yol ile birlikte iki ada meydana gelecektir. Ayrıca yapılacak bu yol ile birlikte planlama ilkeleri açısından okunabilirliği artıracağı düşünülmektedir. Planın uygulama aşamasında kentle uyumlu, sağlıklı, kaliteli, uygulanabilir olması gerekçesi ile plan değişikliğine gidilmiştir. Mülkiyet ve hali hazır sorunları çözümlenmiştir.

PLAN NOTLARI:

1)Plan değişikliği sınırı bulunan alan 5. m’lik imar yoludur. 2- Söz konusu parsellerde konut alanı bütünlüğü sağlanacaktır. 3- Mevcut yapılaşma koşulları esas imar durumudur. 4- Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikler ve İmar Plan Notları Hükümlerine uyulur. 5- Mesafe olarak 1.00 m’nin altında yola terki bulunan parsellerde yol terki şartı aranmaz.

 Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile 2009 Yılında onaylanan Batman Revizyon Uygulama İmar Plan Notları dikkate alınması suretiyle plan değişikliğine gidilmiştir.

Belediye Meclisinin 16.08.2017 tarih ve 8-140 Sayılı kararı ile plan değişikliği yapılan İlimiz, Merkez İlçesi, İluh Köyü’nde kain 250 Ada 1,9,10,11,30 ve 31 nolu parsellere ilişkin alınan meclis  kararı İmar Kanunu ve İmar Mevzuatı çerçevesinde tekrar değerlendirilmiş olup, anılan meclis kararının aynı şekilde geçerli olmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 21- İlimiz, Merkez İlçesi, İluh Köyü’nde kain 407 Ada 4 nolu parsele ilişkin alınan 16.08.2017 tarih ve 8-134 Sayılı meclis kararının, Batman Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 06.10.2017 tarih ve 11424 Sayılı yazısı ile alınan meclis kararının yeniden görüşülmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Planlama alanının 407 ada 4 nolu parselde yapılan değişiklik ile 12 m’lik yoldan 5 m, 7 m’lik yoldan 4.5 m, 10 m’lik yoldan 3.5 m ve komşu parselden de 3 m’lik çekmeler yapılmıştır. 407 Ada 4 nolu parselin ön cephesinden 150 cm, yan yol cephesinden 100 cm açık/kapalı çıkma yapılacaktır. Ayrıca; Emsal, Taks ve Hmax gibi yapılaşma koşulları aynen korunmuştur.

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI:

1)İlimiz, Merkez, İluh Köyü 407 Ada 4 nolu parsel; Emsal=2.00, Taksmax=0.40, Hmax=18.50, A-5 Konut+Ticaret (Asma Katlı) Alanıdır. 2- Minimum çekme mesafeleri imar planı değişikliği paftasında gösterildiği gibidir. 3- 407 Ada 4 nolu parselin ön cephesinden 150 cm, yan yol cephesinden 100 cm açık/kapalı çıkma yapılabilir.4-Yola terk ve ihdas şartı aranmaz. 5- Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 Sayılı İmar Mevzuatı ve İlgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı Hükümlerine uyulur.

 Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile 2009 Yılında onaylanan Batman Revizyon Uygulama İmar Plan Notları dikkate alınması suretiyle plan değişikliğine gidilmiştir.

Belediye Meclisinin 16.08.2017 tarih ve 8-134  Sayılı kararı ile plan değişikliği yapılan İlimiz, Merkez İlçesi, İluh Köyü’nde kain 407 Ada 4 nolu parsele ilişkin alınan meclis  kararı İmar Kanunu ve İmar Mevzuatı çerçevesinde tekrar değerlendirilmiş olup, anılan meclis kararının aynı şekilde geçerli olmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 22- İlimiz, Merkez İlçesi, İluh Köyü’nde kain 13750 nolu parsele ilişkin alınan 16.08.2017 tarih ve 8-136 Sayılı meclis kararının, Batman Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 06.10.2017 tarih ve 11424 Sayılı yazısı ile alınan meclis kararının yeniden görüşülmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

503 m2 tapu, 510 m2 kadastro, ihdas 13,25 m2 ihdas dahil 523,97 m2 alana sahip parselin taban alan kullanımı K Lejantına göre Mer-i Plan üzerinden %40 uygulayarak 503X0.40= 201,20 m2’lik çekme mesafeleri uygulanarak yapılaşmaya gidilmek istenmektedir. 30,88 m2’si imar yolunda bulunan (yola terkli) planlama alanında 15. ve 16. Madde uygulaması ile daha önce kesintiye tabi tutulan taşınmaz, yola terk işlemi ile yeniden kesintiye tabi tutulacaktır. Bu durumda E=2.40 (503X2.40) ve Taban Alan Kullanımı K Lejanda göre tapu alanı üzerinden %40 uygulayarak 201,20 m2’lik çekme mesafeleri uygulanarak yapılaşma sağlanacaktır. Bu plan değişikliği ile adakenar çizgileri, kat adedi, Konut+Ticaret alanı fonksiyonu devamlılığı Taks ve Kaks değerleri olan yapılaşma şartları plan değişikliğinde korunmuş olup herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. 

PLAN NOTLARI:

1)Tasdik sınırı içerisindeki 13750 nolu parsel Konut+Ticaret Alanıdır. Yapılaşma koşulları; A-6, E=2.40, Çekme mesafeleri içindeki alan Taban Alanı kat sayısıdır. (Taks=0.40) 2- Çekme mesafeleri plan değişikliği paftasında gösterildiği gibi olup parselin yola bakan cephelerinde zemin izdüşümünden itibaren 1.50 m açık/kapalı çıkma yapılabilecektir. 3- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin KAKS tanımındaki ibareleri dikkate alınacak (minhalar emsalden düşülecek) ve Brüt parsel üzerinden Emsal hesaplanacaktır. 4- Aksi belirtilmeyen hususlarda Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve K Lejandı hükümleri geçerlidir.

 Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile 2009 Yılında onaylanan Batman Revizyon Uygulama İmar Plan Notları dikkate alınması suretiyle plan değişikliğine gidilmiştir.

Belediye Meclisinin 16.08.2017 tarih ve 8-136 Sayılı kararı ile plan değişikliği yapılan İlimiz, Merkez İlçesi, İluh Köyü’nde kain 13750 nolu parsele ilişkin alınan meclis kararı İmar Kanunu ve İmar Mevzuatı çerçevesinde tekrar değerlendirilmiş olup, anılan meclis kararının aynı şekilde geçerli olmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

MADDE 23- Belediyemiz Meclisinin 09/10/2017 tarih ve 10-220 sayılı Meclis Kararında, Otopark Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (a) bendinin yerine getirilmesine ilişkin yapılan sehven yanlışlık ile ilgili olarak Meclis Kararının düzeltilmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Belediyemiz Meclisinin 09/10/2017 tarih ve 10-220 sayılı Meclis Kararında, Otopark Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (a) bendinin yerine getirilmesine ilişkin sehven “Batman Belediyesi İmar Planında yer alan parsellerle ilgili otopark rampa genişliğinin en az 3 m yapılmasına” yazılmıştır. Söz konusu Meclis Kararının; “Batman Belediyesi İmar Planında yer alan parsellerle ilgili otopark rampasının yan ve arka bahçe yapı yaklaşma sınırı içerisinden yapılabilmesi ve otopark rampa genişliğinin en az 3 m yapılması” olarak düzeltilmesine, 3194 Sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 18. Maddesi uyarınca oy birliği ile karar verildi.                 

 

MADDE 24- İlimiz; Merkez, İluh Köyü’nde kain 16472 nolu parsele komşu olan Otopark Alanına ilişkin alınan 09.10.2017 tarih ve 10-217  sayılı Meclis kararının  Batman Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 03.11.2017 tarih ve 12883 Sayılı yazıları gereği kararın yeniden görüşülmesine  ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğünün ilgi yazıları gereği; Belediye Meclisinin 09.10.2017 tarih ve 10-217 sayılı kararı ile plan değişikliği yapılan İlimiz Merkez,  İluh Köyü’nde kain 16472 nolu parsele komşu olan Otopark Alanının plan değişikliği Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümlerine uyum sağlamadığı anlaşıldığından alınan meclis kararının iptal edilmesine, eski imar durumunun (Otopark Alanı) geçerli olmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 25- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 156 Ada 1,2,3,4,5,6 parseller, 157 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 parseller ve 158 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 156 Ada 1,2,3,4,5,6 parseller, 157 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 parseller ve 158 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümlerine uyum sağlamadığından talep oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 26- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 13007 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 13007 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümlerine uyum sağlamadığından talep oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 27- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 1867 Ada 1 parsel, 13102 parsel, 16250 parsel ile 16251 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 1867 Ada 1 parsel, 13102 parsel, 16250 parsel ile 16251 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep;

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümlerine uyum sağlamadığından talep oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 28- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 1893 Ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İmar değişikliği ile planlama alanı olan 1893 Ada 1 nolu parselde mevcut çekme mesafeleri uygulandığında eğitim birimlerinde uygulama aşamasında problem yaşanacaktır. Parselin işlevini tam anlamıyla gerçekleştirilmesi amacıyla Eğitim Tesisleri Alanında alan kullanımında çekme mesafeleri bütün imar yolu cepheden 5 m şeklinde planlanmıştır. Çekme mesafeleri parselde oluşturulacak yapılar dikkate alınarak düzenlenmiştir. Bunun beraberinde yapılacak değişiklikle Eğitim Tesisleri Alanında bütünlük sağlanacak olup kaliteli kullanım alanı hedeflenmektedir.

PLAN NOTLARI: 1- İluh Köyü 1893 ada 1 nolu parsel Eğitim Tesisi Alanıdır. 2- Planlama sınırı içerisinde Eğitim Tesisine hizmet etmek amaçlı ilave bina yapılabilir. 3- Planlama sınırı içinde alana hizmet eden yurt, kütüphane, spor salonu, halı saha, basketbol sahası, cafeterya, büfe vs. yer alabilir. 4- Yapı yaklaşma mesafeleri planda belirtilmiş şekilde olup, her cepheden 5 m olarak uygulanacaktır. 5- Avan Projeye göre uygulama yapılacaktır. 6- Söz konusu parselde ihdas şartı aranmaz. 7- 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikler geçerlidir. 8- Onaylı Batman (Merkez) Revizyon İmar Planı Hükümleri geçerlidir.

      Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile 2009 Yılında onaylanan Batman Revizyon Uygulama İmar Plan Notları dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 29- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 2277 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 2277 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümlerine uyum sağlamadığından talep oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 30- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 12916 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 12916 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümlerine uyum sağlamadığından talep oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 31- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 14356 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 14356 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümlerine uyum sağlamadığından talep oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 32- İlimiz, Merkez, Körük Köyü’nde kain 2373 ve 2374 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Körük Köyü’nde kain 2373 ve 2374 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümlerine uyum sağlamadığından talep oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 33- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 238 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 238 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümlerine uyum sağlamadığından talep oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 34- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 2584 ve 2141 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 2584 ve 2141 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümlerine uyum sağlamadığından talep oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 35- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 456 Ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 456 Ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümlerine uyum sağlamadığından talep oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 36- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 12590 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 12590 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümlerine uyum sağlamadığından talep oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 37- İlimiz, Merkez ilçesi, Tilmerç Köyü’nde kain 298 Ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Planlama alanında parsel formunun kullanımında esneklik sağlanması bağlamında Emsal(E:1,70) değeri korunarak yatayda ticari yapılaşmaya gidilmek istenmektedir. Prekast hazır sistemle yapılması planlanan alanda, kafe market-fast food zincirlerinin 1 veya 2 katta çözülmesi ön görülmektedir. Bölgede artan yoğun özel eğitim tesisleri ve nüfus hareketliliği, ticari alan ihtiyacını hızlandırmıştır. Planlama alanında yatayda yapılaşma tarzı ile dikey hava ışık geçişlerinden daha fazla faydalanmak, otopark alanı yaratmak, özgün mimari plan yaratmak ve çevre  siluetini bozmamak üzere Hmax= 27.50 olan yükseklik ve KAKS değerleri değiştirilmeden, Taksmax=0.40 m’ye çıkarılarak plan değişikliği yapılmıştır.

PLAN NOTLARI: 1-Tasdik sınırı içerisindeki 298 Ada 4 nolu parsel Konut Alanıdır. Yapılaşma koşulları; E= 1.70, TAKSmax=0.40 ve Hmax= 27.50’dir. 2- Çekme mesafeleri plan değişikliği paftasında gösterildiği gibi olup, ön bahçe çekme mesafesi ihtiyaçlar doğrultusunda 10 m kadar çekilebilecektir. 3- Yıkılıp, yeniden yapılanmalar için eski yapılaşma koşulları geçerlidir. (E=1.70, TAKSmax=0.20 ve Hmax=27.50’dir. 4- Planlama alanının ihtiyaçları doğrultusunda, alanın tümü saf ticari olarak yapılabilecek, dilatasyon ve genleşme boşlukları bırakılması şartıyla cephe genişliği 50 m’yi geçmeyecek ve bu fonksiyonda kat yükseklikleri Minimum 3 m, Maximum 5 m arasındadır. 5- Aksi belirtilmeyen hususlarda Planlı alanlar İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.

 Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile 2009 Yılında onaylanan Batman Revizyon Uygulama İmar Plan Notları dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 38- İlimiz, Merkez ilçesi, İluh Köyü’nde kain 14215 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

14215 nolu parselde; İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından talep edilen plan değişikliğinde öncelikle Ada kenarlarında düzenleme yapılmıştır. 14215 nolu parselde ada kenarları ihdas işlemi oluşturmayacak şekilde parsel çizgisine taşınmıştır. Buna paralel olarak mevcut imar planında 10 m’lik çekme mesafeleri tekrar düzenlenmiştir. 50 m’lik imar yolu cephesinde çekme mesafesi, imar adasındaki yapılaşma 10 m çekme bandı gerisinde kaldığından 6.50 m olarak değiştirilmiştir. Ayrıca arka bahçe çekme mesafesi 3.5 m olarak düzenlenmiştir. Alandaki trafo konumu da revize edilmiştir. Yapılan ada kenarı değişiklikleri doğrultusunda 7 m’lik imar yolu genişletilerek 9 m olarak planlanmıştır. Söz konusu alan da imar planı işlevsel olarak daha sağlıklı bir hale gelmiştir. Böylelikle mevcut yapılaşma ile uyum sağlanmıştır. Planlama alanında kamu yararı doğrultusunda 435,680 m2 park alanı tasarlanmıştır.

1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLAN HÜKÜMLERİ: 1-Bu plan ve Raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Mevzuatı Hükümlerine ve Batman Belediyesi Revizyon İmar Planı Hükümlerine uyulur.

1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLAN HÜKÜMLERİ: 1-Plan sınırı içerisinde bulunan 14215 nolu parsel Öğretmen evi ve park alanıdır. 2- Yapılaşma koşulları; E=1.00, Hmax=27.00 m şeklindedir. 3- Çekme mesafeleri İmar Planı değişikliğinde gösterildiği gibidir. 4- Taban alanı katsayısında mevcut yapı oturumu dikkate alınacaktır. 5-Katlarda farklı kat yükseklikleri kullanılabilir. 6-Bodrum zemin izdüşümü içine/dışına taşabilir. 7- Mevcut yapılaşma durumu esas imar durumudur. 8- Avan projede sunulan mevcut yapı kütle ölçü ve alanları baz alınarak ruhsatlandırma işlemleri yapılacaktır. 9- Projede belirtilen ilave kat ve eklentiler dışında daha sonrasında ilave ve eklenti yapılmayacaktır. 10- Söz konusu parselde yol terki yapılacaktır. 11- Ruhsatlandırma aşamasında ihdas şartı aranmaz. 12- Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Mevzuatı Hükümlerine ve Batman Belediyesi Revizyon İmar Planı Hükümlerine uyulur.

 Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile 2009 Yılında onaylanan Batman Revizyon Uygulama İmar Plan Notları dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 39- İlimiz, Merkez ilçesi, Körük Köyü’nde kain 411 Ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Planlama alanı olan 411 Ada 1 nolu parselde mevcut çekme mesafeleri uygulandığında yapılacak İlköğretim Alanında uygulama aşamasında problem yaşanacaktır. Parselin işlevini tam anlamıyla gerçekleştirebilmesi amacıyla İlköğretim Alanında alan kullanımında çekme mesafeleri; bütün imar yolu cephelerinden 5 m şeklinde planlanmıştır. Bu gerekçelerden dolayı değişikliğe ihtiyaç duyulduğu görülmekte olup çekme mesafeleri düzenlenmiştir. 

PLAN NOTLARI: 1- Körük Köyü 411 Ada 1 nolu parsel İlköğretim Alanıdır. 2- Planlama sınırı içerisinde alana hizmet eden yurt, kütüphane, spor salonu, halı saha, basketbol sahası, cafeterya, büfe vs. yer alabilir. 3- Yapı yaklaşma mesafeleri her cepheden 5 m olarak uygulanacaktır. 4- Avan Projeye göre uygulama yapılacaktır. 5- Söz konusu parselde ihdas şartı aranmaz. 6- 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri geçerlidir. 7- Onaylı Batman (Merkez) Revizyon İmar Planı Hükümleri geçerlidir.

 Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile 2009 Yılında onaylanan Batman Revizyon Uygulama İmar Plan Notları dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

              MADDE 40- Bütçe; yılbaşından yıl sonuna kadar bir yıla ait belediyenin gelir ve gider tahminlerini gösteren ve belediye gelirlerinin toplanmasına, hizmetlerin yapılmasına ve harcamalara izin veren bir meclis kararıdır. Bütçeler Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirlenen ilkeler doğrultusunda hazırlanmaktadır. Mali yıl içerisinde bütçede; gelir veya giderler fazla olarak gerçekleşeceği gibi, tahminin altında da gerçekleşebilir. Ayrıca, bütçeleme aşamalarında düşünülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan giderler veya gelirler ortaya çıkabilir. Bütçelerde yıl içerisinde görülen bu eksiklikler yapılacak değişikliklerle giderilir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci maddesine göre; ek ödenek, "Bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir." diye tarif edilmektedir.

              Belediyemiz 2017 Mali yılı Bütçesinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 05.3.1.01 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara yapılacak yardım ödeneği bittiğinden yılsonuna kadar yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ek ödenek talebi olmuştur. İlgili Müdürlüğün 05.3.1.01- Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb bütçe tertibine 250.000,00 TL ek ödeneğin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 37. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereği oy birliği ile karar verildi.

                                                      

KURUMSAL KODU

FONKSİYON KODU

FİNANS KODU

GİDER KODU

AÇIKLAMA

GİDER EK BÜTÇE

46.72.02.26

10.7.0

5

05

3

1

01

Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara yapılacak yardım

          250.000,00

TOPLAM

            250.000,00

                 

 

 

KURUMSAL KODU

FONKSİYON KODU

FİNANS KODU

GELİR KODU

GELİR AÇIKLAMA

GELİR EK BÜTÇE

46.72.02.35

01.1.2

05

04

5

1

01

Proje Yardımları

        250.000,00

TOPLAM

            250.000,00

                 

 

 

MADDE 41- Belediye Meclisinin 17/08/2017 tarih ve 8-154 sayılı Meclis Kararında, Giresiran Köyü 102 Ada 15 nolu parsel ve İluh Köyü 659 Ada 11 nolu parselin tamamının Batman Belediyesi’ne bedelsiz terk edilmesine ilişkin yapılan sehven yanlışlık ile ilgili olarak Meclis Kararının düzeltilmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Belediye Meclisinin 17/08/2017 tarih ve 8-154 sayılı Meclis Kararında, Giresiran Köyü 102 Ada 15 nolu parsel ve İluh Köyü 659 Ada 11 nolu parselin tamamının Batman Belediyesi’ne bedelsiz terk edileceği belirtilmektedir. Batman Tapu Müdürlüğü’nün terk ibaresini kabul etmediği belirtilmekte olup kararda geçen ifadenin “ Batman Belediyesi’ne bedelsiz bağışlanacaktır.” şeklinde düzeltilmesine, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi uyarınca oy birliği ile karar verildi.                 

 

MADDE 42- Belediye Başkanlığımız tarafından 1955 Batman Spor Kulübü Derneği arasında 11.09.2017 tarih ve 9-199 sayılı meclis kararı ile kabul edilen işbirliği protokolü gereğince nakdi yardım yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 14. Maddesinin (b) bendi gereği; “Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir.” demektedir. Belediye Başkanlığımız ile 1955 Batman Spor Kulübü Derneği arasında nakdi ve ayni yardım yapılmasını içeren protokol gereği 150.000,00-TL (YüzElliBinTürkLirası) nakdi yardımın yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 43- Türk Kızılayı Batman Şubesi Belediye Başkanlığımızdan gıda maddeleri için destek talebinde bulunmalarına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Türk Kızılayı Batman Şubesinin 13/11/2017 tarih ve 473 sayılı talep yazısı ile ülkemizde ve dünyada ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunmak için kullanılan stoklardaki gıda maddelerinin yetersiz olmasından dolayı Belediye Başkanlığımızdan gıda maddeleri için destek talebinde bulunmaktadırlar. Talebe istinaden; 5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 60. Maddesinin (i) bendi; “Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.” (m) bendi; “Yurtiçi ve yurtdışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve proje giderleri.” ile yine aynı kanun maddesinin (r) bendi; “ Şartlı bağışlarla ilgili yapılacak harcamalar Belediye giderleri arasındadır.” demektedir. Söz konusu kanun maddelerine istinaden; Belediye Başkanlığımız tarafından Türk Kızılayı Batman Şubesine 1250 adet gıda kolisinin şartlı bağış kapsamında verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 44- İlimiz, Merkez ilçesi, İluh Köyü’nde kain 1497-2099 nolu parseller ile Giresiran Köyü 111 Ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Plan değişikliği ile meskun konut bölgesinde yer alan parseller için planın uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla 1497 ve 2099 parseller tevhid edilerek yeni parsel alanı oluşturulmuştur. 15 m’lik imar yolundan cephe alan bu parselin yapılaşma koşulları; Bitişik Nizam 5 kat (B-5) Taksmax=0,40, Emsal=2,00, Yençok=18,50 m olan Konut+Ticaret (Asma Katlı) Alanıdır. Taksmax= 0.40, Emsal= 2,00 ve Yençok= 18,50 m olan B-5 katlı Konut+Ticaret Alanında meydana gelen yoğunluk artışına karşılık Giresiran Köyü 111 Ada 1 nolu parselin 130 m2’si Batman Belediyesi’ne bedelsiz bağışlanacaktır.

1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLAN HÜKÜMLERİ: 1-Planlama alanı; Emsal=2.00, Taksmax;0.40, Yençok=18.50 m B-5 katlı Konut+Ticaret (Asma Katlı) alanıdır. 2- Yoğunluk artışına karşılık Giresiran Köyü 111 Ada 1 nolu parselin 130 m2’si Batman Belediyesi’ne bedelsiz bağışlanacaktır. 3- Çekme mesafeleri plan değişiklik paftasında gösterildiği gibidir. 4- Tevhid işlemi imar planı değişikliğinden sonra yapılacaktır. 5- Yol cephelerinde 150 cm açık/kapalı çıkma yapılabilir. 6- Yapının ihtiyaçları doğrultusunda birden fazla bodrum kat yapılabilir. Bodrum kat/katlar otopark ve ortak kullanım amaçlı kullanılabilir. 7- Aksi belirtilmeyen hususlarda mer-i imar planı ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLAN HÜKÜMLERİ: 1-Tasdik sınırı içindeki 111 Ada 1 nolu parselin bir kısmı Park Alanıdır. 2- 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulama yapılamaz. 3- Aksi belirtilmeyen hususlarda mer-i imar planı ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

 

 

Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile 2009 Yılında onaylanan Batman Revizyon Uygulama İmar Plan Notları dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 45- İlimiz, Merkez ilçesi, İluh Köyü’nde kain 876 Ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Pınarbaşı Mahallesi 876 Ada 5 nolu parsele ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliğinde ön görülen yeni ilave edilecek yapının küçültülmesi, açık/kapalı otopark alanın arttırılması, ortak kısımda bulunan asansör, merdiven kovaları ve merdiven sahanlığı alanlarının her iki sağlık binasına hizmet etmesi amaçlı kaldırılarak yerine, bina bünyesinde tasarlanmış yeni bir hizmet binası formu önerilerek yeniden düzenlenmesi amaçlanmıştır.

08.07.2016 tarih 7-286 Sayılı Meclis Kararı ve 04.07.2017 tarih ve 7-110 Sayılı Meclis Kararı ile Özel Sağlık Tesisi Alanının plan notları ve hükümleri ana kararları çok büyük kısmı korunmuş olup “İki sağlık tesisi arasındaki ortak kısım kaldırılmış ve yeni yapılaşma formu kot farklarından kaynaklı yeniden düzenlenmiş ve bodrum katları için yeni düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca geçici yapı iskanı, bodrum ve normal kat yükseklikleri için sağlık tesis alanlarının gereği olan standartlar yakalanmaya çalışılmış, buna ilişkin yönlendirmeler plan notlarına işlenmiştir. Bunun dışında A-6, Taks=0.60 ve E=4.00 yapılaşma koşullarına sahip planlama alanı bu değişiklikle A-6, Taks:0.50 E=3.50 olarak düşürülmüştür. İlave edilen 3. Nolu plan notu ve önceki 2. Plan notunun iptali dışında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Yeni yapılaşma koşulları ile Taks ve KAKS değerleri eskiye nazaran daha da düşürülmüş bir yapı kütlesi önerilmiştir. 

PLAN NOTLARI: 1- Tasdik sınırı içerisindeki 876 Ada 5 nolu parsel Özel Sağlık Tesis alanıdır. Ayrık Nizam A-6, Emsal:3.50 ve Taks= 0.50’dir. 2- Mevcut yapılaşma koşulları esas imar durumu olup, ilave sağlık tesis alanında yapılacak yapı için zemin kat yüksekliği minimum 3 m maksimum 4.50 m ve normal kat yüksekliği ise minimum 3m maksimum 3,35 m’dir. Batman Belediyesince onaylanacak avan projesine göre uygulaması yapılacaktır. Yapıda maksimum cephe şartı aranmayacaktır. 3- Zemin izdüşümü, bodrum iz düşümünden küçük/büyük olabilecek ve çekme mesafesini geçmemek koşuluyla birden çok bodrum katı tahsis edilebilecek olup kat yükseklikleri 5 m’yi geçmeyecektir. 4- Mevcut yapıya ek yapılacak ruhsatlı yapıların ortak alan inşai faaliyetlerin bitmesi şartıyla kısmi yapı kullanma izin belgesi düzenlenebilir. 5- İki sağlık tesis arasındaki ortak kısımda bulunan sahanlık, merdiven ve asansör kovası, yapının ihtiyaçları doğrultusunda sağlık tesis yapılarının (A-6) yükseklikleri kadar tasarlanabilecektir. 6- Kadastral durum, halihazır ve adakenar çizgileri arasındaki 1.5 metreye kadar olan uyuşmazlıklarda ve yol genişliği değişmeden düzeltme yapmaya (yola terk-ihdas) Belediye yetkilidir. 7- İlave sağlık alanında yapılacak faydalı alanlara ilişkin ısıtma, soğutma ve özellikle ameliyathanelerin iklimlendirmesine dair klima santralleri için zemin kat ile 1. Kat arasına 3.20 m yüksekliğinde ara tesisat katı ilave edilebilecektir. 8- Sağlık tesis alanında yol cephelerinde 1.50 m ve 4 m’lik arka cephede 1 m açık/kapalı çıkma yapılabilecek olup subasman seviyesi 1.50 m geçmeyecektir. 9- Bodrum olarak gösterilen alanda ilave sağlık tesis alanının devamı niteliğinde otopark ve ortak kullanım amaçlı bodrum katları düzenlenebilecektir. 10- Aksi belirtilmeyen hususlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile 2009 Yılında onaylanan Batman Revizyon Uygulama İmar Plan Notları dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 46- Mülkiyeti Belediye Tüzel kişiliğine ait 2 adet arsa satışına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

1-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz Merkez Körük Köyü 120 ada 8 nolu parsel 31.64 m2’lik ihdaslık kısmın satın alınması talebi; Yapılan ihdas sonucu 31.64 m2’lik kısım Belediye adına tescil edilmiş olup, artık parsel olması nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

2- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz Merkez İluh Köyü 5 ada 3 nolu parsel 137.42 m2’lik ihdaslık kısmın satın alınması talebi; Yapılan ihdas sonucu 137.42 m2’lik kısım Belediye adına tescil edilmiş olup, artık parsel olması nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 47- Belediyemiz ile merkez köyler arasında yaşanan sınır uyuşmazlığı sorununun çözülmesi, idarenin tek elden yönetilmesi, kentsel hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesi bağlamında hazırlanan belediye sınırının görüşülmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Belediyemiz ile İl Özel İdaresi ve diğer kurumlar arasında yapılan çalışmalar sonucunda belediyemizin yetki sahası;

Kuzey’de; Batman Malabadi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinin ilerisinde bulunan dere yatağı ve Yediyol Köyü’nün Karayolu kısmı

Kuzeydoğu’da; Demiryolu (Tilmerç) Köyü sınırı;

Doğu’da; Aydınkonak (Körük) Köyü sınırı

Güneydoğu’da; Belediyemizin mevcut imar planı sınırı, Hasankeyf Kavşağı, TEİAŞ ve Erköklü (İrmi) Köyü sınırı

Güney’de; Erköklü Köyü sınırı, Karayün (Kohikan) Köyü’nün alt tarafında bulunan DSİ kanalı, Karayün ile Kuyubaşı Köyü arasında bulunan dere yatağı, Kuyubaşı-Emekli TOKİ

Güneybatı’da; Balpınar Belde Belediyesi sınırı;

Batı’da; Batman Çayı (İkiztepe Köyü sınırı), Hava Alanı

Kuzaybatı’da; Batman Çayı ve Hava Alanı, Belediye sınırı olarak uygun görülmüştür.

 

5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 6. Maddesi uyarınca, Belediye sınırının Mülki İdare Amirinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 48- Belediye Başkanlığımız ve Türkiye Görme Engelliler Derneği Batman Şubesi arasında işbirliği protokolü ile ayni ve nakdi yardım yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 75. Maddesinin (c) bendi; “Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. ” Maddesi uyarınca Belediye Başkanlığımız ile Türkiye Görme Engelliler Derneği Batman Şubesi arasında iş birliği protokolünün yapılmasına ve görme engellilerin kullanımına uygun bilgisayarların alımı için 53.000,00-TL (ElliÜçbinTürkLirası) nakdi yardım yapılmasına, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 75. Maddesinin (c) bendine göre oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

MADDE 49- Belediyemiz Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23/11/2017 tarih ve 14808 Sayılı teklif yazıları ile Kadro İptal İhdas Cetvelleri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Belediyemiz Başkanlığı ihtiyacı nedeniyle kadro iptal ve ihdası gerekmektedir. Bu kapsamda; Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği’nin maddeleri doğrultusunda hazırlanan kadro iptal ihdas cetvellerinde gösterildiği gibi, 1 Adet 5. Derece Teknisyen Kadrosunun kaldırılarak yerine, 1 Adet 6. Derece Mühendis Kadrosunun ihdas edilmesine, 1 Adet 5. Derece Teknisyen Kadrosunun kaldırılarak yerine, 1 Adet 3. Derece Mühendis Kadrosunun ihdasının yapılmasına, Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğinin 8, 9, 10, 11. maddeleri ve 5393 Sayılı Belediye kanunun 18, 38 ve 49. maddeleri uyarınca oybirliği ile karar verildi. 

 

MADDE 50- Belediyemiz Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğünün 1 Adet Biolog’un 2017 mali yılında sözleşmeli olarak çalıştırılmalarına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Belediyemiz Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğünün Biolog ihtiyacı nedeniyle; 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereği 06/04/2007 tarih ve 4-44 sayılı kararıyla ihdas edilen münhal 5. Derece 1 adet Biolog kadrosuna karşılık Sariye ANALI’nın Sözleşmeli Biolog olarak istihdam edilmesi uygun görülmüştür.

Sözleşmeli personelin gösterilen kadro unvanın yapacağı hizmetine karşılık ödenecek net ücret, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine göre söz konusu kadro unvanı için son derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir. Bu bağlamda, 2017 mali ikinci altı ayı için Biolog görev/unvanının yükselebileceği derecenin 1. kademesine göre yapılan hesaplamada her türlü ödemeler dahil, Maliye Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu net     (2.312,46-TL) aylık tutara mezkur yasa gereği Belediye Meclisinin bunu %25 oranında artırma yetkisi bulunmaktadır.

Maliye Bakanlığının 2017 Mali yılı ikinci altı ayı için belirlenen her türlü ödemeler toplamı net tutarı üzerinden Sözleşmeli Biolog, Hizmetlerine karşılık olarak 2017 Mali Yılında geçerli olmak üzere kendilerine ödenecek net aylığa % 25 oranında artışın yapılmasına, 5393 Sayılı Kanunun 18, 20 ve 49.Maddeleri gereğince oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 51- Belediye Başkanlığımız ve Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolüne ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Belediye Başkanlığımız ile Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul öncesi eğitimden yararlanamayan ekonomik durumları yetersiz ailelerin bulunduğu mahallelerde yaşayan 48-72 aylık çocukların eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla gezici otobüs içinde sınıfların hazırlanması, açılış, eğitim, görev ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları kapsayan ve 5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 75. Maddesinin (a) bendi; “Mahalli İdareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.” maddesi uyarınca Belediye Başkanlığımız ile Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolünün yapılmasına, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 75. Maddesinin (a) bendine göre oy birliği ile karar verildi. 

 

MADDE 52- Belediyemiz 2018  Malı Yılı Bütçesi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

 

            5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.Maddesi.10.03.2006 gün ve 26104 Sayılı Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 5 ve 22. maddeleri ile 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Plan ve Performans Esaslı Bütçeleme sistemine istinaden Belediye Başkanı Haziran ayı ilk haftasında gider bütçelerini hazırlamak üzere birimlere çağrıda bulunmuş ve birimler kendilerine ait gider teklifleri ile ilgili cetvelleri hazırlayarak gerekçesi ile birlikte Temmuz ayı sonunda Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmişlerdir. Birimlerden gelen gider bütçe teklifleri incelenerek Gelir bütçesi ile birlikte sonraki iki yılın tahminleri, ayrıntılı harcama programı ve Finansman programı eklenerek gelir ve gider bütçesi düzenlenmiş olup, 28.09.2017 tarihinde Belediye Başkanı tarafından Encümene sunulmuştur.

Belediye Encümeni; 2018 Mali Yılı bütçe eklerini incelemiş olup 28.09.2017 tarih ve 75-154 Sayılı Kararı ile yasa gereği Belediye Meclisinde görüşülmek üzere karara bağlamıştır.

             Belediyemizin 2018 Mali Yılı Bütçesinin hazırlanmasında, Belediyemize 5779 sayılı yasa ile sağlanacak Genel Bütçe vergi gelirleri tahsilatında alınan  pay 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ile sağlanacak gelirler,fonlardan sağlanacak muhtemel gelirler, tahsisi mahiyette ve tahsisi mahiyette olmayan devlet yardımları, hasar karşılıkları vs. gelir düşünülmüştür.

 

             Gider olarak Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri, Mal ve Hizmet Alımları, Demirbaş alımları, Taşıt Alım Giderleri, Yol ve Kaldırım Yapım Çalışmaları, Park Dinlenme Yerleri tesisleri yapımı, yapı tesis inşaatı, mevcut taşıtlarımızın işletme ve onarım giderleri şehrin temizliği kapsamında hizmet alımı, kültürel, sosyal çalışmalar yıl içinde toplu iş sözleşmesi ile işçilerin maaşlarında meydana gelecek artışlar ve memur maaş artışları göz önünde bulundurulmuştur.

 

            Belediye 2018 Malı yılı Gelir Gider Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 5393 Sayılı yasanın 62.maddeleri doğrultusunda madde madde oylamaya sunuldu.

 

 

 

BATMAN BELEDİYESİ 2018 MALI YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

           

MADDE 1- Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam ( 472.000.000,00-TL ) liralık ödenek verilmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

 MADDE 2-Belediye/bağlı idare/birlik bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması"  cetvelinde gösterildiği gibi toplam (422.000.000,00-TL) olarak tahmin edilmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

 MADDE 3-2017 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.(50.000.000,00-TL)Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oybirliği  ile kabul edildi.

 MADDE 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oybirliği  ile kabul edildi.

 MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oybirliği  ile kabul edildi.

           MADDE 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
1-Bütçe kararnamesi
2-Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14) ,
3-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15),
4-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),
5-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),
6-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),
7-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek-8),
8-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),
9-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20),
10-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21),
11-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),
12-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),
13-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24,
14-237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25),
15-Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26),
16-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),
17-Finansman Programı (Örnek-28),

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.     Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

           MADDE 9-Daha önce kabul edilen Stratejik Plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen, işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.
Ahmet Arif Bulvarı Sağlıklaştırma ve Peyzaj Projesi:5.000.000,00 TL, Milli Egemenlik Sokak Sağlıklaştırma ve Peyzaj Projesi Projesi: 5.000.000,00 TL, Komando Caddesi ve Sokak Sağlıklaştırma ve Peyzaj Projesi: 5.000.000,00 TL , Taziye Evi yapım işi :3.000.000,00 TL, , Kent İçi Kavşak Düzenleme Yapım İşi: 1.500.000,00 TL, İtfaiye Müdürlüğü İdare Binası Yapım İşi :5.000.000,00 TL, Yeni Mezarlıklar Müdürlüğü (İdari Bina-Yıkama Binası-Morg-Musalla Taşı-Camii İnşaatı-Çevre Düzenleme) Yapım İşi :5.000.000,00 TL, Hayvan Rehabilitasyon Merkezi (sosyal Donatılarıyla) Yapım İşi :5.000.000,00 TL, Çocuk Kütüphanesi Yapım İşi:2.000.000,00 TL, Trafik Parkı Yapım İşi :2.000.000,00 TL, Spor Köyü Yapım İşi :10.000.000,00 TL, 300.000 m2 Parke Bazalt Taşı Döşeme İşi:3.000.000,00 TL, Belediye Otoparkı Yapım İşi:6.000.000,00 TL , Belediye İşletme-Ulaştırma ve Etüd Proje İdari Bina Yapım İşi :8.000.000,00 TL, Nato Parkı: 8.500.000,00 TL, Muhtelif 15 Adet Park Yapımı :7.500.000,00 TL, Seyitler Mahallesi Su Deposu Yapım İşi: 5.000.000,00 TL, Su Hatları Döşeme Deplase İşi: 12.000.000,00 TL, Kanalizasyon Hattı Döşeme İşi: 7.000.000,00 TL, Yılmaz Güney Sineması Yapım İşi: 6.000.000,00 TL, Alo Tevşo Semt Pazarı Yapım İşi: 6.000.000,00 TL, Akıllı Durak Yapım İşi: 600.000,00 TL, Batman Katı Atık Projesi %91 Hibe: 2.353.000,00 TL, Şehirlerarası Otobüs Terminali (BAŞTİ) Tadilatı: 1.000.000,00 TL, Zabıta Müdürlüğü İdari Bina Tadilatı: 1.500.000,00 TL, 2018 Yılı Yatırımlar: 122.953.000,00 TL Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

 MADDE 10- Belediye Başkanı, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 500.000,00-TL’yi geçmemek üzere ayni ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanununun 53. maddesine göre işbirliği yapmak suretiyle bu konuda protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmaya yetkilidir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

 MADDE 11- Bağlı Kuruluşlara ve Sermayesi İştirak Edilen Şirketlere Gerektiğinde Belediye Başkanı Kefalet ve Teminat Verebilir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 12-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girer.  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 13-Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

 

MADDE 53-2017 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı kapsamında sunulmuş olan “BATMAN İÇİN YEREL PAZAR GÜDÜMLÜ PROJESİ” başlıklı proje için Yetkilendirmenin yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

2017 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı kapsamında sunulmuş olan “BATMAN İÇİN YEREL PAZAR GÜDÜMLÜ PROJESİ” başlıklı proje için Belediye Başkanlığımız, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 26. Maddesi uyarınca, proje hesabı açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harca yapma ehliyetine sahiptir.

 

Belediye Başkanlığımız, proje teklifi ajans tarafından başarılı bulunduğu takdirde başvuru formunda beyan edilen 2.000.000,00-TL’lik eş finansman tutarını nakdi olarak karşılayabileceğini taahhüt etmektedir.

 

Proje teklifini Ajansınıza sunmaya, proje kapsamında Belediye Başkanlığımızı temsil ve ilzama, Ajans ile yapılacak sözleşmeyi imzalamaya ve her türlü yazışmayı yapmaya Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket AKSOY ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Sabri AYDIN’ın münferiden yetkili kılınmıştır.

 

 

KARARLAR ALINMIŞTIR İLANEN DUYRULUR.