Aralık Ayı Meclis Kararları

MADDE 1-  Çevre İl, İlçe ve Belde Belediyelerinden gelen talepler doğrultusunda yardım yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

                        Çevre  İl, İlçe ve Belde Belediyelerine 5393 Sayılı kanunun 75. maddesi kapsamında alt yapım, yapım, bakım, onarım ve malzemeye (Asfalt,Bitüm,Oluk,Bordur,Parke Taşı vb.) ilişkin ortak proje  talepleri doğrultusunda hibe olarak verilmek üzere yoğun talepler gelmektedir. Anılan yasa kapsamında Belediye meclisinin kararıyla bu yardımın bedelli veya bedelsiz üstlenebileceği bu amaçla kaynak aktarılabileceği belirtilmektedir.

 

            Bu kapsamda Çevre İl, İlçe ve Belde Belediyelerinden gelen taleplerin, Belediyemiz hizmetlerini aksatmayacak şekilde yardımların bedelsiz olarak yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 2- Çevre İl, İlçe ve Belde Belediyelerinin araç bakım, tamir ve onarım, Lastik, madeni yağ, katkı maddeleri ve Akaryakıt taleplerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (a) bendi uyarınca karşılanabilmesi, Belediye meclisinin kararıyla bu yardımın bedelli veya bedelsiz üstlenebileceği bu amaçla kaynak aktarılabileceği belirtilmektedir.

 

            Bu kapsamda Batman Belediyesi olarak Çevre İl,  İlçe ve Belde Belediyelerinden gelen taleplerin Belediyemiz Hizmetlerini aksatmayacak şekilde ayni olarak ve ortak projeye bağlanmak şartıyla yapılacak protokolle yardımların bedelsiz yapılmasına oy birliği  ile karar verildi.

 

MADDE 3- İlimiz sınırları içerisinde Reklam, Tanıtım ve organizasyon hizmeti (Bilbord, CLP, Silindir Kule, Durak, Megalight, Kent Mobilyaları ve ileride düşünülebilecek ve bu amaçla kullanılacak diğer reklam ve tanıtım materyalleri) olarak düzenlenip işletilmesi için 5 yıllığına kiraya verilmesine ilişkin önerinin görüşülmesine

 

            5393 Sayılı yasa 3. Maddede Belediyeler “belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olarak tarif olunmuş ve Mahalli idarelerin gerçekleştirildiği tüm faaliyetlerin kendi coğrafyasında ve mahalli müşterek hizmetle sınırlı olacağı belirtilmiştir.

 

Bu bağlamda belediyemiz şehre daha nitelikli ve daha hızlı şekilde hizmet etmesi amacıyla ilimiz sınırları içerisinde  Reklam Tanıtım  ve organizasyon hizmetinin (Bilbord, CLP, Silindir kule, Durak,  Megalight, Kent mobilyaları ve ileride düşünülebilecek ve bu amaçla kullanılacak diğer reklam ve tanıtım materyalleri) düzenlenip işletilmesi ve Belediyemize gelir getirmesi amacıyla 2886 sayılı yasanın 35. Maddesinin (a) bendi uyarınca 5 (beş) yıllığına kiraya verilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin ( e) bendi uyarınca kiraya verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 4- Belediyemiz Başkanlığı ihtiyacı olan Kadro İhdas Cetveli üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Belediyemiz Başkanlığının Diyetisyen ihtiyacı nedeniyle  İhdas edilmesi gereken  1 Adet 5. Derece  Diyetisyen kadrosunun  Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğinin 9, 10 ve 11. maddeleri gereğince,  hazırlanan Diyetisyen Memuru kadro ihdas  Cetveli ekte sunulmuş olup, 5393 Sayılı Belediye kanunun 18, 38 ve 49. maddeleri uyarınca   ekte sunulan Kadro  ihdas Cetveli oybirliği ile kabul edildi. 

 MADDE 5-  Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarih ve 9-340 sayılı kararı ile yürürlüğe giren ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Başkontrolörü tarafından düzenlene 14.10.2016 tarih ve 31/42 sayılı görüş doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmış olup, Belediyemiz Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce yönetmeliğin güncelleştirilmesine ilişkin yapılan görüşme neticesinde;

 

Belediyemiz Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlünce yapılacak Görev ve yetki Alanında olmayan bazı maddelerin çıkarılarak Yönetmeliği, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (m) bendi uyarınca hazırlanan 4 bölüm, 21 maddeden oluşan ve ekte sunulan BATMAN BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ oybirliği ile kabul edildi.

         

    MADDE 6- Belediye Meclisinin 03.09.2007 tarih ve 9-84 sayılı kararıyla kurulan Eğitim Destek Evi kurulmuştur. Daha sonraki yıllarda Batman Valiliği makamınca kapatılması kararı alınmış ve akabinde Eğitim Destek Evi kapatılmış olup faaliyetlerine son verilmiştir. Bu sebeple; söz konusu Eğitim Destek Evinin kurulması ile ilgili olarak alınan meclis kararının iptal edilmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Belediye Meclisinin Eğitim Destek Evinin kurulmasına ilişkin alınan 03.09.2007 tarih ve 9-84 sayılı meclis kararının iptal edilmesine oybirliği ile karar verildi.

      

MADDE 7- Belediye Başkanlığımız demirbaş kayıtlarında bulunan tabancaların, 6136 sayılı Kanunun 91/1779 sayılı Yönetmeliğinin 21. Maddesine göre Emniyet Genel Müdürlüğüne hibe edilmesine ilişkin yapılan görüşme neticesinde;

 

Belediye Başkanlığımız demirbaş kayıtlarında bulunan; Kırıkkale Marka 7,65 Çapında, 6977184 Seri Nolu, Kırıkkale Marka 7,65 Çapında, 6977185 Seri Nolu, Kırıkkale Marka 7,65 Çapında, 6977186 Seri Nolu, Kırıkkale Marka 7,65 Çapında, 86184700 Seri Nolu,  Kırıkkale Marka 7,65 Çapında, 86184701 Seri Nolu, Kırıkkale Marka 7,65 Çapında, 86184702 Seri Nolu, toplam 6 adet tabancaların, 6136 sayılı Kanunun 91/1779 sayılı Yönetmeliğinin 21. Maddesine göre Emniyet Genel Müdürlüğüne hibe edilmesine oybirliği ile karar verildi.

      

 MADDE 8- İlimiz Merkez ilçesi, Tilmerç Köyü kain 174 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz Merkez ilçesi, Tilmerç Köyü kain 174 ada 4 nolu parselin planlama alanı; 06.12.2013 tarih ve 13-654 sayılı meclis kararı ile yürürlüğe giren 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği sınırları içerisinde kalmakta olup, Mer-i İmar Planında E=2.80, TAKS=0.45, Hmax=43.50 yapılaşma koşulları ile Konut+Ticaret+Avm+Turizm ve Konaklama Tesis Alanı kullanımındadır. Karma fonksiyon alanında bulunan eskimiş “ Belediye Kooperatif Binalarının” yıkılarak yerine modern yapıların yapıldığı planlama alanında eğimden kaynaklı emsale dahil edilmiş bodrum-konut (tamamı açığa çıkan) alanların tapulandırılmasına ilişkin plan değişikliğine gidilmiştir. Açıkta Konut Alanı ihtiyacını gidermek üzere Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin, zemin kat taban kotu, tabii zemin, tesviye kotu ve giriş bölümünün Madde 32-(Değişik fıkra:RG-1/6/2013-28664)’ te belirtilen toprağa dayalı bodrum katlarda bulunan konutlara ilişkin gerekli teknik düzenlemeler plan notlarına işlenerek eksiklik giderilmiş olacaktır.

 

PLAN NOTLARI: 1-Plan tasdik sınırı içerisindeki, 174 ada 4 nolu parsel Konut+Ticaret+ Avm+Turizm ve Konaklama Tesis Alanıdır. 2- Parseldeki eğimlerden kaynaklı tabii zemin kotunun üzerinde kalmak koşuluyla oluşacak olan toprağa dayalı bodrum katlar iskan edilebilir ve bu bodrum katlara konut/kapıcı dairesi yapılabilecektir. Kapıcı dairelerinin her birinin en çok 75 m2’ si emsale dahil edilmeyecektir. Bu husus sadece “A ve E” bloklarında geçerli olacaktır. 3- Aksi belirtilmeyen hususlarda 06.12.2013 tarih ve 13-654 sayılı plan değişikliğinin notlarınıon hükümleri aynen geçerlidir. Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile 2009 Yılında onaylanan Batman Revizyon Uygulama İmar Plan Notları dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 

MADDE 9-   İlimiz Merkez ilçesi, İluh Köyü kain 259 ada 4 nolu parselin (eski parseller; 13714-13709-13715-13710 ve 13627 nolu parseller ile 259 ada 2 nolu parsel) ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Planlama alanı olan 259 ada 4 nolu parselde yapılaşma sınırı uygulama aşamasında sorun teşkil etmemesi gerekmektedir. Mevcut durumda olan imar adasında gerçekleşecek yapılaşma 10 m çekme bandı gerisinde kalmaktadır. Bunun sonucunda yapılaşma çekme bandını aşmaktadır. Sağlıklı bir yapılaşma için 8 m çekme uygulanarak plan revize edilerek yeniden planlanmıştır. Bu gerekçelerden dolayı değişikliğe ihtiyaç duyulduğu görülmekte olup çekme mesafeleri düzenlenmiştir. Bunun beraberinde yapılacak değişiklikle Ortaöğretim Alanında bütünlük sağlanacak olup kaliteli kullanım alanı sunmak amaçlanmaktadır.

 

PLAN NOTLARI: 1- Planlama alanı Ortaöğretim alanıdır. 2- Çekme mesafeleri bütün cephelerden 8 m’ dir. Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile 2009 Yılında onaylanan Batman Revizyon Uygulama İmar Plan Notları dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

   

  MADDE 10- İlimiz Merkez ilçesi, Tilmerç Köyü kain 998 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz Merkez ilçesi, Tilmerç Köyü kain 998 ada 2 nolu parselde; bölgenin eğitim tesisleri ihtiyacının karşılanması amacıyla söz konusu parsel “Özel Eğitim Tesisleri Alanından-Eğitim Tesisleri Alanı” olarak planlanmıştır. 998 ada 2 nolu parselin bulunduğu yapı adasının etrafında yollar korunmuştur. Tüm yollardan 10 m olan yapı yaklaşma mesafeleri korunmuştur.

 

PLAN NOTLARI:1- 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri geçerlidir. 2- Onaylı Batman (Merkez) İmar Planı Hükümleri geçerlidir. 3- Tüm yapılarda Deprem Yönetmeliğine uyulacaktır. 4- İmar Planı Değişikliği yapılan 998 ada 2 nolu parsel “Eğitim Tesis Alanı” olarak planlanmıştır. Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile 2009 Yılında onaylanan Batman Revizyon Uygulama İmar Plan Notları dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

     

 MADDE 11- İlimiz Merkez ilçesi, Alkami Köyü kain 202 parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz Merkez ilçesi, Alkami Köyü kain 202 parselin bulunduğu yapı adası “Endüstri Meslek Lisesi ve Öğretmen Meslek Lisesi” olarak planlanmış olup, Batman ili Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bölgenin eğitim tesisleri ihtiyacının karşılanması amacıyla kamu yararı doğrultusunda çekme mesafelerinin düzenlenmesi ve 1480 m2 park alanının kaldırılması istenmektedir. 202 nolu parselin bulunduğu yapı adasının etrafında yollar korunmuştur. Yapı yaklaşma mesafeleri yol cephelerinden 10 m diğer cephelerde 5 m’dir.

 

PLAN NOTLARI: 1-3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri geçerlidir. 2- Onaylı Batman (Merkez) İmar Planı Hükümleri geçerlidir. 3- Tüm yapılarda Deprem Yönetmeliğine uyulacaktır. 4- İmar Planı Değişikliği yapılan 202 nolu parsel “Endüstri Meslek Lisesi ve Öğretmen Meslek Lisesi” olarak planlanmıştır.5- Çekme mesafeleri yol cephelerinden 10 m diğer cephelerden 5 m’dir. 6- Söz konusu parselde ihdas şartı aranmaz. Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile 2009 Yılında onaylanan Batman Revizyon Uygulama İmar Plan Notları dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 

MADDE 12-  İlimiz Merkez ilçesi, İluh Köyü kain 14882 parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz Merkez ilçesi, İluh Köyü kain 14882 parsel, imar plan değişikliği ile düzenlenmiş olup Sağlık Tesis Alanıdır. Parselin bir kısmı İlköğretim alanında bulunmakta olduğu için, İlköğretim alanı tekrar düzenlenmiş olup ada bölüm çizgisiyle fonksiyonlar birbirinden ayrılmıştır. İlköğretim alanının düzenlenmesinden sonra çekme mesafelerine uygun hale getirilmiştir. Parselin bir kısmı yola girmekte olup, imar plan değişikliğinden sonra yola terk işleminin yapılacağı öngörülmüştür. Ayrıca ihdas şartı aranmayacaktır. İlgili kurum avan projeye göre uygulama yapacaktır.

 

PLAN NOTLARI:

 

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri: 1- Batman ili Merkez ilçesi İluh Köyü 14882 nolu parsel, Sağlık Tesis Alanıdır. 2- 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulama yapılamaz. 3- Aksi belirtilmeyen durumlarda ilgili yönetmelik hükümlerine uyulur.

 

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notları: 1- Batman ili Merkez ilçesi İluh Köyü 14882 nolu parsel, Sağlık Tesis Alanı (Sağlık Merkezi) dır. 2- Avan Projesine göre uygulama yapılacaktır. 3- Parselin yola giren kısmı ruhsat aşamasında kamuya bedelsiz terk edilecektir. 4- İhdas şartı aranmaz. 5- Çekme mesafeleri İmar Plan Değişikliği Paftasında gösterildiği gibidir. 6- Aksi Belirtilmeyen durumlarda Mer’i İmar Planı İle İlgili Yönetmelik Hükümleri geçerlidir. Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile 2009 Yılında onaylanan Batman Revizyon Uygulama İmar Plan Notları dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

       

 MADDE 13- Belediye Başkanlığımız, İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından; İlimiz Merkez ilçesi, Tilmerç Köyü kain 950 ada 5 nolu parsel ile bitişiğindeki kadastral alanın ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz Merkez ilçesi, Tilmerç Köyü’nde kain 950 ada 5 nolu parsel ile bitişiğindeki kadastral içine alan onaylı imar planında park alanı yapılaşma koşullarına sahiptir. Alt merkez niteliğinde olan bu bölgede nüfus ve araç yoğunluğu giderek artmaktadır. Batman Bölge devlet Hastanesinin varlığı ve yakın bir tarihte Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Adliye Sarayı’nın açılmasıyla nüfus ve araç yoğunluğu daha da artacaktır. Araç yoğunluğuna çözüm üretilmesi bağlamında planlama sınırı içerisindeki park alanı imar plan değişikliği ile İmar Yolu ve Otopark Alanı’na dönüştürülmüştür.

            Sonuç olarak; Batman Merkez İmar Planı Hükümleri yeniden değerlendirilmiş olup, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır.

 

PLAN NOTLARI:

 

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Notları: 1- Planlama sınırı içerisindeki alan, İmar Yolu ve Otopark Alanıdır. 2- 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulama yapılamaz. 3- Aksi belirtilmeyen hususlarda Mer-i İmar Planı Hükümleri ve İlgili Yönetmelik Hükümleri geçerlidir.

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları: 1- Planlama sınırı içindeki alan, İmar Yolu ve Otopark Alanıdır. 2- Avan Projeye göre uygulama yapılır. 3- Aksi belirtilmeyen hususlarda Mer-i İmar Planı Hükümleri ve İlgili Yönetmelik Hükümleri geçerlidir. Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile 2009 Yılında onaylanan Batman Revizyon Uygulama İmar Plan Notları dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

          

 MADDE 14- İlimiz, Merkez, İluh  Köyü, kain 16493 nolu  parsel ile 1028 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz, Merkez, İluh  Köyü, kain 16493 nolu  parsel ile 1028 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Hükümlerine uyum sağlamadığından talep oy birliği ile reddedildi.

MADDE 15-   Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait 7 adet arsa satışına ilişkin önerinin görüşülmesi;

 

1-Mülkiyeti Belediye tüzel kişiliğine ait Tilmerç 216 ada 16 nolu parsel 69,17 m2’lik ihdaslık ile 216 ada 17 nolu  parsel 35,34 m2’lik kısımların satın alınması talebi; Yapılan ihdas sonucu söz konusu parsel Belediye adına tescil edilmiş olup, Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.  

2-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Körük 580 ada 30 nolu parsel 120/884 m2’lik hisseli kısmın satın alınması talebi; Söz konusu parsel hisseli parsel olması nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

3- Mülkiyeti Belediye tüzel kişiliğine ait Körük 559 ada 18 nolu parsel 170/252 m2 lik hisseli kısmın satın alınması talebi; Söz konusu parsel hisseli parsel olması nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

4- Mülkiyeti Belediye tüzel kişiliğine ait İrmi 126 ada 4 nolu parsel 1328/9782 m2 lik hisseli kısmın satın alınması talebi; Söz konusu parsel hisseli parsel olması nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

5- Mülkiyeti Belediye tüzel kişiliğine ait Tilmerç 1894 ada 1 nolu parsel 82,55 m2 lik ihdaslık ile 1894 ada 2 nolu parsel 19,29 m2’lik kısmın satın alınması talebi; Yapılan ihdas sonucu söz konusu parsel Belediye adına tescil edilmiş olup, Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.  

6- Mülkiyeti Belediye tüzel kişiliğine ait Körük 276 ada 17 nolu parsel 36/263 m2 lik hisseli kısmın satın alınması talebi; Söz konusu parsel hisseli parsel olması nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

7-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İluh 1065 ada 5 nolu parsel 44,58/543,15 m2’lik  hisseli kısmın satın alınması talebi; Söz konusu parsel hisseli parsel olması nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

           

MADDE 16- Belediye Meclisinin 28.11.2016 tarih ve 11-365 sayılı kararı ile satış kararı alınan; İlimiz Merkez İlçesi Körük Köyü 564 ada 57 nolu parselin, sehven yazılmış olan 109/403 m2’lik kısmın düzeltilmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Körük Köyü 564 ada 57 nolu parselin, sehven yazılmış olan 109/403 m2’lik kısmın, 190/403 m2 olarak düzeltilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

MADDE 17- İlimiz mahallerinde; besi hayvancılığından kaynaklı insan ve çevre sağlığını tehdit eden etkenleri tespit etmek ve ortadan kaldırmak için, Belediyemiz Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğünden müteşekkil bir komisyonun kurulmasına ilişkin talep üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

2015 yılı verilerine göre İlimizin nüfusu 566.663’ tür. Bu nüfus artışına paralel olarak kentleşmede hızlı bir artış olduğu bilinmektedir. Kentleşme ile birlikte toplum ve çevre sağlığını etkileyen faktörler günümüzün en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Batman kent merkezinde yaygın olarak küçükbaş ve büyükbaş hayvan besiciliği yapılmaktadır. Şehrin en işlek, nüfusun en yoğun bulunduğu yerlerde yapılan bu besicilik faaliyetleri toplum ve çevre sağlığı için çok ciddi riskler oluşturmaktadır. Küçük ve büyük baş hayvan besiciliği için hiçbir kural ve kaideye uyulmadan oluşturulmuş ağıl, apartman ya da konut altı meskenlerdeki hayvan barınakları başta çevre kirliliği olmak üzere insan sağlığı için riskler oluşturmaktadır. Yapılan birçok çalışma, hayvan barınaklarından başta kirletici gazlar olmak üzere, partiküller madde, koku, uçucu organik bileşikler, mantar, sporlar, endotoksinler vb. gibi kirleticilerin atmosfere salındığı, kötü kokulara neden olduğunu ve bundan kaynaklı olarak kış aylarında başta solunum hastalıkları olmak üzere birçok hastalık üzerinde artışa neden oldukları göstermiştir. Yaz aylarında ise beslenen hayvanların gübreleri doğrudan ortama korunaksız ve önlemsiz bir şekilde bırakılarak çevre kirliliğine davetiye çıkarmakta, bu atıkların bulunduğu yerlerden hızlı bir şekilde üreyen larva, uçkun, böcek, haşereler, kemirgenler birçok hastalığa neden olabilmektedir. Yine bu ortamlarda kara sinek ve sivrisinek gibi uçucularda hızla yayılmakta bu ortamlar ile temas halinde olan kedi, köpek gibi sokak hayvanları vasıtasıyla bulaşıcı hastalıklar için potansiyel risk teşkil edilmekte ve insan sağlığı tehdit edilmektedir. Anayasamızın 56. Maddesi “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir.” hükmünü amir kılmıştır. 24.04.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 246. Maddesinde belirtilen “Yirmi binden fazla nüfusu olan şehirlerde umumi caddelerde veya belediyelerce tayin edilecek mıntıkalar içinde

hayvan ahırı bulundurulması memnundur” denilmekte ve hayvan besiciliğinin yasak olduğunu bildirmektedir. Bu yasağın uygulanması sırasında alınan kararlara uymayan vatandaşlara ait mazeretlerin giderilmesi yine aynı kanunun 20. Maddesinde “ Umumi mahallerde halkın sıhhatine zarar veren etkenleri ortadan kaldırma” belediyelere vazife olarak verilmiştir. 03.05.1985 tarih ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 21. Maddesine göre Yapı Ruhsatiyesine bağlıdır. Yine aynı kanunun 1. Maddesinde “ Yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak” koşuluyla yapı ruhsatiyesinin verilmesi öngörülmüştür.

Yine belediyenin görevleri arasında aynı kanunun 40. Maddesi sayılmış ve “ Arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz ve birikintilerin, gürültü ve duman, tevlit eden tesislerin hususi mecra, lağım, çukur, kuyu, mağara vb.lerinin mahzurlarının giderilmesi ve bunların zuhuruna meydan verilmemesi ilgililere tebliğ edilir.” hükmünü içermektedir.

İlimizde şehir merkezinde hayvan besiciliği ve atıkların gelişi güzel çevreye atılmasıyla ilgili vatandaşlardan yoğun bir şikayet gelmektedir. Sağlık İşleri Müdürlüğümüzce de bu durum yerinde görülmüş olup halk sağlığı ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri müşahade edilmiştir. Tüm bu gerekçelerden hareketle bu mahallerde gerekli tespitleri yapıp yasa ve yönetmelik kapsamında gerekli çalışmaları yapmak, insan ve çevre sağlığının tehdit eden bu etkenleri ortadan kaldırmak üzere Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü koordinesinde, Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğünden müteşekkil bir komisyonun kurulmasına, oy birliği karar verilmiştir.

 

 

 

MADDE 18-Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait olan gayrimenkul kira artışları ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri kanunu kapsamına giren ücret tarifeleri, 01.01.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

MADDE 19- Belediye Başkanlığımıza ait Ziya Gökalp mahallesinde bulunan Selis Kadın Merkezi ile Yavuz Selim mahallesinde bulunan Musa Anter Halk Evi’nin, 10 yıllığına tahsis edilmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Ziya Gökalp mahallesinde bulunan Selis Kadın Merkezi ile Yavuz Selim mahallesinde bulunan Musa Anter Halk Evi’nin, Aile Destek Projeleri (ADEM) kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, sosyal işlerde kullanılmak üzere 10 yıllığına tahsis edilmesine oy birliği ile karar verildi.

  

MADDE 20- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde, kain 218 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde, kain 218 ada 1 nolu parsel; onaylı imar planında 7 metrelik imar yolu yapılaşma koşullarına sahiptir. 218 ada 1 nolu parselin, malikleri tarafından onaylı imar planından imar yolu geçtiği gerekçesi ile kurumumuz aleyhine bedel ve alacak davası açmıştır. 2003 yılında amacı vekil tarafından söz konusu parsele kamulaştırmasız el atma davası açılmıştır. Ancak; Batman Belediye Meclisi 07.06.2004 tarih ve 18 sayılı kararı ile yolun kaydırılması yönünde karar almış olup, dava konusuz kaldığından 2. Asliye Hukuk Mahkemesi “ karar verilmesine yer olmadığından” kararı vermiştir. 218 ada 1 nolu parsel imar yolu olup, konumu itibariyle kamulaştırılması durumunda kamuya ciddi bir yük getireceği açıktır. Dava konusu esas alınarak vatandaşın mülkiyetini kullanması bağlamında imar planı değişikliğine gidilmiş olup; A-4 kat, Emsal=1.60, Taksmax=0.40, K Lejantı Konut Alanı yapılaşma koşulları getirilmiştir.

PLAN NOTLARI:

 

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Notları:

1-     Tilmerç Köyü 218 ada 1 nolu parsel, Orta Yoğunluklu Konut Alanı’dır.

2-     1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulama yapılamaz.

3-     Aksi belirtilmeyen hususlarda Mer-i İmar Planı Hükümleri İle İlgili Yönetmelik Hükümleri geçerlidir.

 

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notları:

1-     Tilmerç Köyü 218 ada 1 nolu parsel; A-4 kat, Emsal=1.60, Taksmax=0.40, K Lejantlı Konut Alanı’dır.

2-Aksi Belirtilmeyen hususlarda Mer-i İmar Planı Hükümleri ve İlgili Yönetmelik Hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile 2009 Yılında onaylanan Batman Revizyon Uygulama İmar Plan Notları dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

KARARLAR ALINMIŞTIR İLANEN DUYRULUR.