BANKA PROMOSYON İHALESİ

 

BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BANKA PROMOSYONU SÖZLEŞMESİ

 

1-Kurumun

Adı                                         : Batman Belediye Başkanlığı

Adresi                                     : Şirinevler Mh.Atatürk Bulvarı No:2-BATMAN

Telefon                                   : 0 488 213 27 59/1424

Faks                                        :

2- İhale Konusu                                             : Promosyon İhalesi

3- İhale Usulü                                                : Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

4- Kurumdan Maaş Alan Personel     :621 Kurum personeli ve 62 kişi geçici görevli personel olmak üzere toplam 683 kişi (24 Haziran 2020 itibariyle)                   

5- Aylık Maaş Nakit Akışı                 : 4.314.986,19TL.                                           

6- Diğer Ödemeler (yıllık)                 : 50.000,00TL (Tahmini)

7- İhalesinin Yapılacağı Yer              : Batman Belediyesi Hizmet Binası Konferans Salonu

8- İhalesi Tarih ve Saati                     : 02 Temmuz 2020 Perşembe Günü Saat:14:00

9 - Sözleşmenin Süresi                       : 3 (Üç) Yıl – 36 (Oyuz Altı) Ay

 

TANIMLAR

Kurum: Batman Belediye Başkanlığı ve bağlı harcama birimlerini,

Personel: Batman Belediye Başkanlığına bağlı olarak ve kadrosu ilgili harcama birimlerinde olan 657 Sayılı Kanuna göre memur statüsü ve sözleşmeli (4/B) pozisyonda görev yapan tüm çalışanlar ile 4857 Sayılı İş Kanununa göre çalışan geçici yâda sürekli işçiler,

Maaş: Personele bordroya dayalı olarak yapılan aylık ve ücret (aylıkla birlikte ödenen aile yardımı, ek ödeme ve benzeri tüm özlük hakları) ve ödemeler

Diğer Ödemeler: Maaştan ayrı olarak fazla çalışma ücreti, ek ödeme, yolluk, ikramiye, huzur ücreti, vekâlet ücreti ve benzeri personele yapılan her türlü ödeme,

Komisyon: Sözleşme yapılacak bankanın seçimi ve promosyon miktarının belirlenmesi için çalışmalar yapan ve Batman Belediye Başkanı onayı ile oluşturulan komisyon,

İstekli: Teklif veren her bir banka,

Anlaşmalı Banka: Üzerine ihale bırakılan ve sözleşme imzalanan banka,

Promosyon: Maaş ile diğer ödemelerin, bankacılık sistemi kanalıyla yapılması karşılığında Banka tarafından ilgili personelin hesabına bu şartname hükümlerine göre bir defada peşin ve net olarak ödenecek tutardır.

Sözleşme: Kurum ile Banka arasında imzalanan sözleşmedir.

 

KAPSAM

            Şartnamenin Tanımlar kısmında belirtilen ve "Kurum"da çalışan mevcut "Personel" ile aynı personel tanımına uyan ve Kuruma açıktan atama veya naklen atama yoluyla gelen personeli kapsamaktadır.

 

SÜRE

            Sözleşmenin süresi sözleşme tarihinde başlar ve 10.07.2023 tarihinde sona erer.

 

GENEL ŞARTLAR

1-Anlaşma yapılacak banka ile sözleşme süresi 3 (üç) yıl olup, 36 (otuz altı) aylık ödeme süresi göz önüne alınacaktır.

2-Anlaşma yapılacak banka; Belediye Başkanlığı  personeline hesap işletim ücreti vb almadan otomatik olarak vadesiz maaş hesabı açacak ve ücretsiz olarak para çekme kartı düzenleyecektir. Kredi kartı alıp almamak, kredi kullanıp kullanmamak, kredili maaş hesabı açtırıp açtırmamak veya otomatik ödeme talimatı verip vermemek personelin kişisel tercihine bağlıdır.

3-Anlaşma yapılacak banka; maaş ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde ATM’lerde yeterli miktarda para bulunduracaktır. Anlaşma yapılacak banka; ATM ünitelerinde oluşacak arıza ve para bitiminde, durumun bankaya bildirilmesinden itibaren en kısa sürede mevcut duruma müdahale edip hizmetin devamını sağlayacaktır. Personelin maaş hesabından masrafsız günlük para çekme limiti asgari 2.000,00TL olacaktır.

4-Personelin maaş ve diğer ödemeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının güncel düzenlemelerine uygun şekilde yürütülecektir. İdare ve banka sonradan bu düzenlemelerin aksini kararlaştıramayacaktır.

5-Anlaşma yapılacak banka; promosyon bedelini bir defada peşin olarak ilk maaş ödemesi yapılacak tarihte (aksine bir durum yoksa bu tarih 15 Temmuz 2020’ dır) hiçbir kesinti yapmadan en geç 7 (yedi) iş günü içinde doğrudan personel hesabına ödeyecektir. Kesilmesi gereken vergi vb olması halinde bu kesinti banka tarafından karşılanacaktır.

6-Anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ve eklerine tahakkuk edecek her türlü vergi, resim ve harçların ödenmesi bankaya aittir.

 

7-Banka, promosyon anlaşması imzalandıktan sonra, Batman Belediye Başkanlığı  birimlerine açıktan veya naklen ataması yapılanlar ile ücretsiz izinden dönen personelin promosyonlarını,(kıstel yevm hesabıyla) ilaveten ödeyecektir. Bu ilave ödemeler, Batman Belediye Başkanlığının yazılı bildirimi ile personelin göreve başladığı tarihi izleyen ay  maaş ödeme gününü izleyen 7 (yedi) iş günü içinde yapılacaktır. Diğer kurumlardan belediyeye geçici görevle gelen personele, Belediyenin bildireceği isim listesinde yer alanlara promosyon ödemesinin %50 (yüzde ellisi) ödenecektir.

 

8-Banka, herhangi bir nedenle (naklen atama, emeklilik, istifa, ücretsiz izin, ölüm vs.) görevinden ayrılan personele ödemiş olduğu promosyon tutarının iadesini Belediye Başkanlığından veya personelden talep edemeyecektir. Promosyon ödemesi; fiilen Belediye Başkanlığında görevli olup, maaşını Belediye Başkanlığından alan personeli kapsadığından, promosyon ödemesi yapıldıktan sonra Belediye Başkanlığından ayrılan personele, sözleşme süresi bitmeden her hangi bir şekilde Batman Belediye Başkanlığına geri dönmesi halinde tekrar ödeme yapılmayacaktır.

 

9-Komisyon, alınan teklifleri ayrı ayrı değerlendirmeye, alternatif imkan sunanlar için tutarına bakmaksızın her hangi birisini tercih etmeye, banka promosyonuna ilişkin ihaleyi hiçbir gerekçe göstermeksizin yapıp yapmamaya, yapılmış olan ihaleyi iptal etmeye yada ihaleyi yeniden yapmaya yetkilidir. Böyle bir durumda isteklilerce herhangi bir hak ileri sürülemez ve kurumdan herhangi bir talepte bulunulamaz.

 

10-Banka, kurum personelinin kullanacağı tüketici, taşıt veya konut finansmanı kredisinde cari faiz oranının %5’i oranında faiz indirimi uygulanacaktır.Her personele talep etmesi halinde maaş hesabına yeteri kadar maaş avansı tanımlanacaktır. Tanımlanan maaş avansının aylık faizi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilgili dönem için belirlenen kredi kartı faiz oranlarını geçmeyecektir.

11-Personelin mobil, internet veya telefon bankacılığını kullanarak yapacağı havale, eft, (başka bankalara ait olan kredi kartları dahil) kredi kartı ve fatura ödemeleri ile diğer her türlü kurumsal ödemelerinden ücret, komisyon ve benzeri her ne ad altında olursa olsun bir bedel alınmayacaktır. Geç EFT uygulaması bu madde kapsamı dışındadır.

TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLME USULÜ:

1-Promosyon ihalesi; herhangi bir ihale kanuna tabi olmadan, promosyon süresi için kişi başına ilk maaş ödeme gününden geçerli olarak bir defada peşin asgari 3.000,00TL den başlayacak şekilde ilk teklif kapalı zarf ile devamında ise asgari 50,00TL lik tutarlar üzerinden açık artırma usulü ile ve tutanağa geçirilip imzalanmak suretiyle yapılacaktır. İhaleye başlamadan önce her sayfası banka yetkilisince imzalanmış şartname (alternatif şartlarla sunulan teklifler hariç) teslim alınacaktır. Alternatif şart ekleyen veya çıkaran banka kendi düzenlediği şartnameyi imzalı / onaylı olarak açık artırmaya geçmeden önce komisyona teslim edecektir. Bu durumda alternatif şartlarla teklif edilen promosyon tutarının nihai değerlendirmesi ile kabul edilip edilmemesi komisyonun takdirindedir.

2-Teklifler; bir personele 36 ay (otuz altı) için bir defada peşin ve kişi başına eşit ödenecek toplam tutar üzerinden yapılacaktır. Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler sırasıyla açılacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir.

3-Teklif veren isteklilerin yetki belgeleri ve ilk yazılı teklifleri tutanağa geçirildikten sonra ikinci tura geçilecektir. Bu tura en yüksek teklif edilen tutar üzerinden başlanacak olup; ihaleye katılan istekli banka yetkilileri her turda tekliflerini yenileyecekler ya da ihaleden çekilebileceklerdir. En yüksek teklifte eşitlik oluşması halinde, aynı fiyatı teklif eden istekli bankalardan eşitlik bozuluncaya kadar teklif alınmaya devam edilecektir. Bu şekilde de eşitliğin bozulmaması halinde, komisyon değerlendirme yapmak ve nihai kararını vermek için oturumu kapatacaktır.

4-Bu ihalede en avantajlı teklif; aynı şartnameye dayandığı sürece teklif edilen en yüksek tekliftir. Ancak alternatif şartnameyle teklif edilen tutarların değerlendirmesi komisyona aittir. İhale üzerinde kalan istekli bankaya, bu karar yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir. İstekli bankanın, bu davetin tebliğini izleyen 5 (beş) gün içinde sözleşmeyi imzalaması şarttır. Sözleşme Batman Belediye Başkanlığında imzalanacaktır. Sözleşmeden sonra yüklenici banka, maaş ödeyeceği ilk güne kadar (aksine bir hüküm yoksa bu tarih 15 Temmuz  2020 günüdür) Belediye Başkanlığın da yardımları ile tüm işlemlerini hazır hale getirecektir.

 

CEZAİ HÜKÜMLER

1-Açık artırma sonucunda promosyon ihalesini kazanan banka, sözleşme imzalamayı kabul etmemesi halinde açık artırma sonucunda teklif ettiği toplam tutarın 36 da 1’ ini (1/36 sı), ilk maaş ödenecek aydaki personel sayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutar kadar Batman Belediye Başkanlığının bildireceği hesaba 15 (on beş) gün içinde ceza ödemeyi peşinen kabul etmiş sayılır.

2-Anlaşma yapılacak banka, bu şartnamede belirtilen veya sonradan karşılıklı olarak belirlenen şartları yerine getirmekle yükümlüdür.

3-Anlaşmalı banka, sözleşme imzaladıktan sonraki her bir yıllık dönem içinde mücbir haller hariç sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; sözleşmenin ilk üç ihlalinde yazılı olarak uyarılacak, sözleşmenin 4 ncü defa ihlal edilmesi halinde teklif ettiği toplam tutarın 36 da 1’ inin (1/36 sı) en son ayda maaş alan personel sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ki cezayı en son ayda maaş alan her bir personelin maaş hesabına ayrı ayrı ve eşit tutarlarda net olarak 15 (on beş) gün içinde ödeyecek, sözleşmenin 5 nci defa ihlal edilmesinde ise sözleşme tek taraflı olarak feshedilecektir. Bu durumda anlaşmalı banka herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

4-Sözleşme imzalanacak banka şubesinin herhangi bir nedenle kapanması halinde sözleşme kendiliğinden sona erer. En az altmış gün öncesinden haber vermek suretiyle, taraflar karşılıklı anlaşmak şartıyla sözleşmeyi sona erdirebilecektir.

5-Banka, anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile üstlendiği işleri Batman Belediye Başkanlığının yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu bankaya ait olmak üzere Batman Belediye Başkanlığı, her hangi bir mahkeme kararı olmadan, ihtar ve protestoya gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahiptir. Bu durumda banka, Belediye Başkanlığından herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

6-02.07.2020 Perşembe Günü Saat:14:00 te yapılacak olan ihaleye teklif veren istekli bu teknik şartnamedeki ve/veya sonradan karşılıklı anlaşarak konulan tüm şartları peşinen kabul etmiş sayılır.

7-İhtilaf halinde Batman Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

            Şartname Batman Belediye Başkanlığınca düzenlenmiştir.

Şartname Hükümlerini Okudum, Aynen Kabul Ediyorum.

 

Belediyemiz Başkanlığının yapacağı promosyon ihalesine ilişkin şartnameleri ekte sunulmuştur.

 

EK-1

EK-2

EK-3

EK-4

EK-5

EK-6