BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN KİRALAMA İHALE İLANI

 

BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN KİRALAMA İHALE İLANI

 

1. İHALE KONUSU, ŞEKLİ ve SÜRESİ: İlimiz Gap Mahallesi Turgut Özal Bulvarında (Valilik karşısında bulunan elektrik trafosu önündeki alan) Belediyemize gelir getirmesi amacı ile Video Wall (Led Monitör Sistemli Elektronik Reklam Panosu) kurulmak üzere 2886 sayılı yasanın 51. maddesinin (a) bendi uyarınca 3 (üç) yılığına  yer kiralaması yapılacaktır.

 

2. İHALE TARİHİ/SAATİ VE YERİ : Kiralama İhalesi 23/06/2020 salı günü saat 10.00’da Batman Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. 

 

3. GEÇİCİ TEMİNATI: Alınmayacaktır.

 

4. TEKLİF MEKTUBU VE SÖZLEŞME TASARISININ GÖRÜLEBİLECEĞİ VE ALINABİLECEĞİ:

İstekliler, ihaleye ilişkin Teklif mektubu ve sözleşme tasarısını Batman Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ilan reklam servisinden alabilirler

5. İHALEYE KATILIM İÇİN ARANACAK BELGELER:

 

1) Batman Belediyesine borcu olmadığına dair güncel belge.

 2) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden alınmış) veya nüfus cüzdanı fotokopisi,

3) Gerçek kişiler için ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge, Oda Kayıt Belgesi (Varsa)

4) Gerçek kişiler vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı

5) SGK ve vergi burcu olmadığına dair belge

6) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılacağı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri

9) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi

10) Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi dolduracaklardır.

11) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

12) İştirakçilerin teklif dosyalarını en geç 22/06/2020 tarihinde saat 17.00 den önce Belediye 2. Kat 207 numarada bulunan İşletme ve İştirakler müdürlüğü İlan Reklam servisine teslim etmesi zorunludur.

13) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

            İlan olunur.                                                                                                  Batman Belediyesi