İşletme İştirakler Müdürlüğü

5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile31.05.2009 tarih ve 27244 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareBirlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak kurulan bir müdürlüktür.

İlimiz mücavir alan içerisindeki yerleşim birimlerinin şehir içi ulaşımını sağlamak, toplu taşımacılık hizmetlerini yapmak, bunun için otobüs ve diğer toplu taşım araçlarını temin etmek

5393 sayılı Belediye Kanunun 71. Maddesine Dayanılarak Özel gelir ve gideri olan hizmetleri yerine getirmek için İçişleri Bakanlığından gerekli izin alınarak;

* Elektronik ortamdan ve diğer yollardan gelen talepleri oluşturulan sisteme kaydetmek ve ilgili birime yönlendirmek.

İletilen taleplerin sonucunu sistem üzerinden takip edilebilmesini sağlamak * Şehirler arası Otobüs terminalinin yönetilmesi ve muhtarların mail adreslerine elektronik posta ile de bildirmek.

Belediye il sınırları içerisindeki mahalle ve muhtarlıkların ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunlarının çözümü için bütçe imkanları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve destekleri (sosyal ve ekonomik) planlamak ve uygulamak.