a
153
0(488) 213 27 59
Çağrı Merkezi
2019 Yılı Mart Ayı Olağanüstü Meclis Kararları

BELEDİYEMİZ MECLİSİ 27/03/2019 TARİHİNDE OLAĞANÜSTÜ TOPLANMIŞ OLUP ALINAN KARAR ÖZETLERİ AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR.

 

MADDE 1- Belediye Meclisinin 08.02.2019 tarih ve 2-110, 2-111, 2-112, 2-113 sayılı kararı ile onaylanıp 21.02.2019 – 23.03.2019 tarihleri arasında askıya çıkartılarak ilan edilen Körük-Tilmerç Köylerinde kain yaklaşık 780 hektarlık alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planına yapılan itirazların görüşülmesi neticesinde;

Körük-Tilmerç Köylerinde kain yaklaşık 780 hektarlık alanda hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planının Komisyonumuzca yapılan incelemeler sonucu belirlenmiş olan ve Komisyon Raporunda açıklanan eksikliklerin yanı sıra, tüm itiraz dilekçelerinin değerlendirilmesi sonucu; planın tamamının yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve bu mevzuatlara dayalı standartlara, önceden verilmiş imar plan kararları ile birlikte, Planlama İlkeleri ve Şehircilik Esaslarına uygun olarak, yeniden hazırlanmak üzere Belediye Meclisinin 08.02.2019 tarih ve 2-110, 2-111, 2-112 ve 2-113 sayılı meclis kararlarının iptaline ve Belediye Meclisinin 08.02.2019 tarih ve 2-110, 2-111, 2-112 ve 2-113 sayılı kararlarından önceki imar durumlarının geçerli olmasına oybirliğiyle ile karar verildi.

 

MADDE 2- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 62, 2279, 2280, 1830, 1831, 2824, 2826 ve 268 Ada 1 nolu parsel ile İluh Köyü’nde kain 458 Ada 8 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Plan değişikliği yapılan alan; ; ‘’Üniversite Alanı, Park ve Resmi Kurum Alanı’’ Alanından oluşmaktadır. Yapılan imar planı değişikliği sonrası; Merkez İlçesi Tilmerç Mahallesinde kain planlama alanı içerisindeki Resmi Kurum Alanı (Emniyet Hizmet Alanı) yapı yaklaşma mesafeleri ön bahçe 5 yan bahçe ise 5 metre, yapılaşma koşulları E:1.20 Yençok:15.50 m olarak planlanması düşünülmüştür. Onaylı imar planında kaldırılan park alanı Batman İli Merkez İlçesi İluh Köyü 458 Ada 8 nolu parselde gösterilmiştir. Resmi Kurum alanı olarak planlanan 458 ada 8 nolu parsel park alanı olarak değiştirilerek  imar planı değişikliği öngörülmüştür. Batman İli Merkez İlçesi İluh Köyü 458 Ada 8 nolu parselin 3 908  m2’si Batman Belediyesine bedelsiz terki yapılacaktır.

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 1- Planlama alanı içerisinde ki alan Resmi Kurum Alanı, Üniversite Alanı, İlköğretim Alanı, Park Alanı, Yol ve Otopark Alanıdır. 2- Resmi Kurum Alanı, yapılaşma koşulları; E:1.20 Yençok:15.50 m ‘dir. Resmi Kurum Alanı, Üniversite Alanı ve İlköğretim Alanında avan projeye göre uygulama yapılacaktır. 3- Aksi belirtmeyen durumlarda meri imar planı ve ilgili yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notları: 1- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulama yapılamaz. 2- Aksi belirtmeyen durumlarda meri imar planı hükümleri geçeridir.

Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 3- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 890 Ada 3 nolu parsele ilişkin alınan 07.02.2019 tarih ve 2-86 sayılı Meclis Kararının yeniden görüşülmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Bu plan değişikliği ile Konut fonksiyonu, Ticaret fonksiyonu olarak öngörülmüş olup çevre yapılaşma koşulları olan A-6 (Ayrık Nizam Altı Kat), TAKS=0.45 olan yapının zemine oturum alanı ve E=2.60 olan yapı yoğunluğu planlama alanı içinde önerilmiş olup aynı güzergah üzerindeki silüet kaygısı dikkate alınmıştır. Bu bağlamda gelecekte de bu fonksiyonun devamlılığının sağlanmasına ilişkin 890 Ada 3 parsel için bu plan değişikliği hazırlanmıştır.  Belirlenen yapılaşma koşulları ve mer-i imar planı arasında gerçekleşen toplam inşaat alanlarının karşılaştırılmasında 22.01.2013 tarih ve 69607736 sayılı Çevre Şehircilik Bakanlığının Turizm Tesis Yapıları genelgesi ve plan yapımına ait esaslara dair yönetmelik ekleri uyarınca Ticaret ve Turizm Tesis alanlarında plan değişikliği ile oluşan TAKS ve KAKS (Emsal) artışlarında sosyal donatı gerektirmediği plan değişikliği ekinde faydalanılmıştır. Bu tür alanlar tercihli alan statüsünde olup gece nüfusu barındırmamaktadır fikir altyapısı esas alınmıştır. Bu bilgiler bağlamında planlama alanı için sosyal donatı alanı gerektirmediğinden gerekli yeşil alan terkleri yapılmamıştır. Planlama alanına Saf Ticaret fonksiyonu devam ettirilerek çevresindeki yüksek yoğunluklu gece ve gündüz nüfusu ile eğitim, sağlık tesis (kadın doğum ve bölge hastanesi), resmi kurum (adliye) gerekse de çevresindeki diğer yerleşmelerin Ticaret alanlarına yönelik ihtiyacı giderilmiş olacaktır. Yaratılan istihdam ve ticari olanakların devamlılığının sağlanması bağlamında, Batman kenti için önem arz eden planlama alanı şahıs mülkiyetinde olup yapı adası bazında plan değişikliği öngörülmüş ve yol yapı yaklaşma mesafeleri, kat adet ve adakenar çizgileri aynen korunmuştur. Mahreç (Parsel cephesi) Plan değişikliği paftasında gösterilmiş olup yapının dikdörtgenim formu ve cephe hareketleri için gerekli yönlendirme plan notlarına işlenmiştir.

           1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri: 1-Tasdik sınırı içerisindeki 890 Ada 3 Parsel, Ticaret alanıdır. 2-1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulama yapılamaz. 3-Aksi belirtilmeyen hususlarda Mer-i İmar Planı hükümleri geçerlidir.

           1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri: 1- Plan tasdik sınırı içerisindeki,  890 Ada 3 Parsel, Ticaret Alanıdır.Yapılaşma Koşulları; A-6, E=2.60 ve TAKS=0.45’ tir. 2- Yapının ihtiyaçları doğrultusunda zeminaltı otopark, havalandırma, sığınak, depo vb. gibi kullanım alanları için plan değişiklik paftasında gösterilen tüm cephelerden 5m. çekme mesafeleri kadar birden çok bodrum katı tesis edilebilir. Bodrum kat yükseklikleri 3m.-5m. arası yapılabilecektir. 3- Zemin(3-3.5m)+Asma kat (3-2.5m.)=6m.olabilecek, diğer normal katlar 2.85m.-3.20m. arası yapılabilecektir. 4- Tek blok veya ikili blok çözümleri yapılabilir. Çekme mesafelerine bağlı kalmak koşuluyla Blok/lar istenilen cepheye yaslanılabilecektir. 5- Çekme mesafeleri plan değişikliği paftasında gösterildiği gibi olup arka bahçe mesafe şartı (h/2) aranmayacak ve tüm cephelerde 1.50m. açık/kapalı çıkma yapılabilecektir. 6- Bodrum katlarda eğimden kaynaklı açıkta kalan kısımlardan girişler verilerek bağımsız ticari (max.1000m²) birimler oluşturulabilir ve bu kısımlar emsale dahil edilecektir. 7- Bodrum ve Normal katlar zemin izdüşümünün içine ve dışına taşabilecektir. 8- Subasman seviyesi 0.00 kotu olarak yapılabilecek, merdiven kovası ve asansör dairesi, çatı katında çıkma zorunluluğu bulunmadığı gibi çatı katı dışında da hava-mania kriterlerine engel olmayacak şekilde bina bünyesinde tasarlanabilecek ve Hava-mania kriterlerine uyulacaktır. 9- Aksi belirtilmeyen hususlarda mer-i imar planı,3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikler planlı alanlar imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Batman Belediye Meclisi’nin 07.02.2019 tarih ve 2-86 sayılı meclis kararı ile plan değişikliği yapılan; İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 890 Ada 3 nolu parsele ilişkin alınan meclis kararı İmar Kanunu ve Mevzuatı çerçevesinde tekrar değerlendirilmiş olup; gerek itiraz gerekçeleri, gerek mevcut imar planındaki yapılaşma koşulları ve gerekse de bölgedeki kamusal yatırımlar dikkate alındığında; imar planı değişikliğine konu olan parselin batısında Batman Adliye Tesislerinin, kuzeyinde Bölge Hastanesinin, doğusunda büyük ölçekli alan kullanımına özgü Askeri Alanların ve güneyinde açık yeşil alanların yer aldığı görülecektir. Böylesi bir konumda yer alan söz konusu parselin, konut alanı olarak varlığını sürdürmesi farklı sorunlar yaratacağı gerekçesiyle alınan 07.02.2019 tarih ve 2-86 sayılı meclis kararının aynı şekilde geçerli olmasına, plan değişikliğine yapılmış olan itirazların reddine ve imar plan değişikliği işleminin kesinleşmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

MADDE 4- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 891 Ada 5 nolu parsele ilişkin alınan 07.02.2019 tarih ve 2-87 sayılı Meclis Kararının yeniden görüşülmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Bu Plan değişikliği ile saf ticari fonksiyon sadece yine saf ticaret fonksiyonu olarak öngörülmüş olup TAKS=0.30 olan yapının zemine oturum alanı ve E=1.80 olan yapı yoğunluğu E=2.60 olarak düzenlenmiş ve TAKS=0.45 olan taban alanı çekme mesafeleri içinde önerilmiştir. Ayrıca aynı güzergahtaki komşu yapı adaları içindeki parseller plan değişikliklerine tabı olunmuş olup planlama alanı için olumlu emsal niteliği taşımaktadır. Bu bağlamda gelecekte de bu fonksiyonun devamlılığının sağlanmasına ilişkin 891 Ada 5 parsel için bu plan değişikliği hazırlanmıştır. Planlama alanına Saf Ticaret fonksiyonu devam ettirilerek çevresindeki yüksek yoğunluklu gece ve gündüz nüfusu ile eğitim, resmi kurum (adliye) gerekse de çevresindeki diğer yerleşmelerin Ticaret alanlarına yönelik ihtiyacı giderilmiş olacaktır. Yaratılan istihdam ve ticari olanakların devamlılığının sağlanması bağlamında, Batman kenti için önem arz eden planlama alanı şahıs mülkiyetinde olup yarım yapı adası bazında plan değişikliği öngörülmüş ve yol yapı yaklaşma mesafeleri, kat adet ve adakenar çizgileri yönetmelikler ölçüsünde korunmuştur. Planlama alanında yapılaşma ile otopark engelinden kurtulmak üzere zemin üstü yapı seviyesinin çekme mesafeleri, kat adeti, nizamı, konumu, yola yaklaşma mesafesi, arka bahçe mesafesi kriterleri kısmen korunarak vaziyet planına göre plan değişikliği yapılmıştır. Ayrıca yenilenen otopark yönetmeliği ile artan otopark ve ortak kullanım alanı ihtiyacı bu plan özelinde sunulmuş olup zemin altında parselin tüm cephelerinden 3 metre çekilerek bodrum kat/lar yapılması önerilmiştir. Ticaret alanı  (zemin+asma kat ticaret) fonksiyonu ve olası bir hava-mania engeline karşılık yönlendirme plan notlarına işlenmiştir. Otopark girişi istenilen cephede bırakılacak olup gelecekte de Ticaret fonksiyonun devamlılığının sağlanmasına ilişkin 891 Ada 5 parsel için bu plan değişikliği hazırlanmıştır.

PLAN NOTLARI:  1- Plan tasdik sınırı içerisindeki, 891 Ada 5 Parsel, Ticaret Alanıdır. Yapılaşma Koşulları; B-6, E(KAKS)=2,60, TAKS=0.45’ tır. 2- Yapının ihtiyaçları doğrultusunda zeminaltı otopark, havalandırma, sığınak, depo vb. gibi kullanım alanları için plan değişiklik paftasında gösterilen tüm cephelerden 5m. çekme mesafeleri kadar birden çok bodrum katı tesis edilebilir. Bodrum kat yükseklikleri 3m.-5m. arası yapılabilecektir. 3- Zemin(3-3.5m)+Asma kat (3-2.5m.)=6m.olabilecek, diğer normal katlar 2.85m.-3.20m. arası yapılabilecektir. 4- Tek blok veya ikili blok çözümleri yapılabilir. Çekme mesafelerine bağlı kalmak koşuluyla Blok/lar istenilen cepheye yaslanılabilecektir. 5- Çekme mesafeleri plan değişikliği paftasında gösterildiği gibi olup arka bahçe mesafe şartı (h/2) aranmayacak ve tüm cephelerde 1.50m. açık/kapalı çıkma yapılabilecektir. 6- Bodrum katlarda eğimden kaynaklı açıkta kalan kısımlardan girişler verilerek bağımsız ticari (max.1000m²) birimler oluşturulabilir ve bu kısımlar emsale dahil edilecektir. 7- Bodrum ve Normal katlar zemin izdüşümünün içine ve dışına taşabilecektir. 8- Subasman seviyesi 0.00 kotu olarak yapılabilecek, merdiven kovası ve asansör dairesi, çatı katında çıkma zorunluluğu bulunmadığı gibi çatı katı dışında da hava-mania kriterlerine engel olmayacak şekilde bina bünyesinde tasarlanabilecek ve Hava-mania kriterlerine uyulacaktır. 9- Aksi belirtilmeyen hususlarda mer-i imar planı,3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikler planlı alanlar imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Batman Belediye Meclisi’nin 07.02.2019 tarih ve 2-87 sayılı meclis kararı ile plan değişikliği yapılan; İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 891 Ada 5 nolu parsele ilişkin alınan meclis kararı İmar Kanunu ve Mevzuatı çerçevesinde tekrar değerlendirilmiş olup; gerek itiraz gerekçeleri, gerek mevcut imar planındaki yapılaşma koşulları ve bölgedeki kamusal yatırımlar dikkate alındığında; imar planı değişikliğine konu olan parselin batısında Batman Adliye Tesislerinin, kuzeyinde Bölge Hastanesinin, doğusunda büyük ölçekli alan kullanımına özgü Askeri Alanların ve güneyinde açık yeşil alanların yer aldığı görülecektir. Bahse konu parsel mevcut imar planında da “Ticaret Alanı” içerisinde kalmaktadır. Bölgenin tamamının ticaret alanı olması, Yapılaşma koşulunun E: 2.60, TAKS: 0.45 ve Y(ençok): 6 kat şeklinde düzenlenmesi Belediyemiz Meclisimizce uygun bulunmuş olup, alınan 07.02.2019 tarih ve 2-87 sayılı meclis kararının aynı şekilde geçerli olmasına, plan değişikliğine yapılmış olan itirazların reddine ve imar plan değişikliği işleminin kesinleşmesine oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 5- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 189 Ada 14 nolu parsele ilişkin alınan 08.02.2019 tarih ve 2-106 sayılı Meclis Kararının yeniden görüşülmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman İli, Merkez İlçesinde Konut Alanı şeklinde imarlı olan Tılmerç Köyü 189 ada 14 no’lu 4.298 m2 lik alana sahip parselin, Kent Merkezi’nde bulunan konaklama faaliyetlerinin mevcut nüfusun ihtiyacını karşılanmasından dolayı söz konusu parselin, Ticaret-Turizm Alanına dönüştürülmesi amacıyla plan değişikliği dosyası hazırlanması ihtiyacı doğmuştur. Tılmerç Köyü Batman’da hızla gelişmekte olan bir yerleşim merkezi olup Nazım İmar Planına göre; planlama alanında nüfus yoğunluğuna paralel olarak; Tılmerç Köyü 189 Ada 14 nolu parselin Nazım İmar Planında Turizm Alanı‘na dönüştürülmüştür. İmar Planı değişikliği ile Nazım ve Uygulama İmar Planı, Plan İlkelerine ve Şehircilik kriterlerine uygun olarak Tılmerç Köyü 189 Ada 14 nolu parselin (4.298 m2) Otel Alanı ’na dönüştürülmüştür. Planlama alanı içerisinde yapılaşma koşulları Çekme mesafeleri imar plan değişikliği paftasında gösterildiği gibidir.

1/1000 Uygulama İmar Plan Notları:  1-Plan değişikliği onama sınırı içerisinde Tilmerç Köyü, 189 Ada 14 nolu parsel, Emsal:2.75, Taksmax:0.40, Yençok:Serbest Turizm ve Konaklama Tesis Alanı olarak tasarlanmıştır. 2-Yapının ihtiyaçları doğrultusunda zemin kat yüksekliği max:4 m, normal kat yükseklikleri min:2.80, max:3.20 m dir. 3- Bodrum ve normal katlar zemin izdüşümünün içine ve dışına taşabilecektir. 4-Çekme mesafelerine bağlı kalmak şartıyla Taksmax:0.75 kadar zemin altı otopark, havlandırma, sığınak, vb. kullanım alanları için birden çok bodrum katı yapılabilecektir. 5-Su basman kotu max:1.00 m dir. 6- Bu planda ve raporunda aksi belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu, meri imar planı ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

1/5000 Nazım İmar Plan Notları: 1-Plan değişikliği onama sınırı içerisinde Tilmerç Köyü,189 Ada 14 nolu parsel Turizm ve Konaklama Tesis Alanıdır. 2- Bu planda ve raporunda aksi belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu, meri imar planı ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir. Batman Belediye Meclisi’nin 08.02.2019 tarih ve 2-106 sayılı meclis kararı ile plan değişikliği yapılan; İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 189 Ada 14 nolu parsele ilişkin alınan meclis kararı İmar Kanunu ve Mevzuatı çerçevesinde tekrar değerlendirilmiş olup;gerek itiraz gerekçeleri, gerek mevcut imar planındaki sektörel yapı,  bölgeye ilişkin yapılaşma koşulları ve çevrede yer alan yapılaşmalar incelenmiş olup; çevredeki çok sayıda kamu kurumlarının varlığı, batısında 20 metre, kuzeyinden 12 metre ve güneyinden 15 metre genişliğinde ana trafik akslarıyla çevrelenmiş olması, bölgedeki kat nizamı ile uygun olması, katma değer yaratan ve istihdam olanağı sağlayan büyük ölçekli bir yatırım olması sebebiyle alınan 08.02.2019 tarih ve 2-106 sayılı meclis kararının aynı şekilde geçerli olmasına, plan değişikliğine yapılmış olan itirazların reddine ve imar plan değişikliği işleminin kesinleşmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

MADDE 6- İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi’nde kain 2846 Ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Söz konusu parselde Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Özel Eğitim Tesis Alanı planlanmıştır. Parsele ilişkin 1/1000 ölçekte hazırlanan Uygulama İmar Planında öngörülen Özel Eğitim Tesis Alanı fonksiyonunda, çekme mesafeleri ve yapılaşma koşulları değerlendirilerek düzenlenmiştir. Parsel dâhilindeki planlama alanın yapılaşma koşulları; Ayrık Nizam 5 Katlı, E=2.00, Yençok=19.00 m, Taksmax=0.40 şeklindedir. Bunun beraberinde bölgeye canlılık kazandıracak ve Batman kenti için yaşam kalitesini arttıracak yeni bir sosyal donatı alanı sunmayı hedeflemektedir. Planlama alanının çekme mesafeleri tüm cephelerden 5m olacak şekildedir.

             1/1000 Uygulama İmar Planı Hükümleri: 1- Plan onama sınırı dahilindeki 2846 Ada 2 nolu parsel Özel Eğitim Tesis Alanıdır. 2- Planlama alanı yapılaşma koşulları; Ayrık Nizam 5 katlı, Emsal=2.00, Yençok=19.00, Taksmax=0.40 şeklindedir. 3- Söz konusu parselde kat yükseklikleri zemin kat ve 1. katta 4 m olacak, bodrum kat, 2. kat, 3. kat ve 4. katta 3.30 m olacaktır. 4- Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar mevzuatı, Mer-İ İmar Planı Ve İlgili Yönetmelik Hükümleri geçerlidir.

1/5000 Nazım İmar Planı Hükümleri: 1- 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulama yapılamaz. 2- Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Mevzuatı, Mer-İ İmar Planı Hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

MADDE 7- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 1655, 729, 2995 ve Girbereşik Köyü’nde kain 409 nolu parsel ve İluh Köyü’nde kain 458 Ada 4 nolu parsel ile Körük Köyü’nde kain 2304 nolu parsele ilişkin alınan 08.02.2019 tarih ve 2-101/102/103 sayılı Meclis Kararlarının yeniden görüşülmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman İli, Merkez İlçesi, Belde Mahallesi’nde yer alan 1655, 2995 ve 729 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliğinin hukuki gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. Taşınmaz sahiplerince Batman İdare Mahkemesi nezdinde açılmış olan idari dava sonucu ‘’Tilmerç Köyü 729, 1655, 2995, 2996, 2997 ve 2998 nolu parsellerin imar programına alınması veya parselasyon planı yapılmak suretiyle mülkiyet hakkı kısıtlığının sona erdirilmesi kapsamında dava konusu işlemin iptali’’ (E: 2012/2873 ve K:2012/5887) yönünde karar alınmıştır. Danıştay Altıncı Dairesi 31/05/2017 tarihli E:2013/2297, K:2017/4380 ile Batman İdare Mahkemesince verilen 19/12/2012 tarihli E:2012/2873, K:2012/6313 sayılı ‘’Kararın Bozulmasına’’ hükmetmiştir. Batman İdare Mahkemesi, Danıştay Altıncı Dairesinin almış olduğu 31/05/2017 tarihli E:2013/2297, K:2017/4380 karara istinaden 01/11/2017 tarih E:2017/1876, K:2017/1384 sayılı karar ile ‘’Davacılar tarafından işlemin iptali istemiyle açılan davanın esasının, dava açıldıktan sonra yürürlüğe giren yeni yasal düzenleme uyarınca bu aşamada incelenmesine olanak bulunmadığından davanın konusuz kalması sonucuna varılmış olup; davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına’’ karar verilmiştir. Danıştay Altıncı Dairesi 29/01/2018 tarih E:2017/8046, K:2018/630 sayılı kararına istinaden; Batman İdare Mahkemesince verilen 01/11/2017 tarih E:2017/1876, K:2017/1384 sayılı ‘’Kararın temyiz edilen kısmı ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın temyiz edilen kısmının Onanmasına’’ karar vermiştir. Batman İdare Mahkemesi 01/11/2017 tarih E:2017/1876, K:2017/1384 sayılı karar ile ‘’Davacılar tarafından işlemin iptali istemiyle açılan davanın esasının, dava açıldıktan sonra yürürlüğe giren yeni yasal düzenleme uyarınca bu aşamada incelenmesine olanak bulunmadığından davanın konusuz kalması sonucuna varılmış olup; davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına’’ hükmetmiştir. Bahsi geçen yeni yasal düzenleme olan 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun Geçici 11. Maddesi; Anayasa Mahkemesinin 28/03/2018 tarihli, E: 2016/196, K: 2018/34 ve 28/3/2018 tarihli, E: 2016/196 ve K: 2018/34 sayılı kararlarıyla iptal edilmiştir. Davanın seyrini belirleyen geçici kanun maddesinin yürürlükten kaldırılmasıyla beraber; parsel sahipleri tarafından 2018/593 esas nolu İşlemin İptali ve Yürütmenin Durdurulması davası açılmıştır. Bu sebeplerden dolayı; söz konusu taşınmazların mülkiyet kısıtlılığını giderilmesi kapsamında söz konusu bölgede imar planı değişikliği hazırlanması zorunlu hale gelmiştir.

PLAN NOTLARI: 1- Ticaret Alanında; İş merkezleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağazalar, kamu veya özel katlı otoparklar, alışveriş merkezleri, otel ve diğer konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi sosyal ve kültürel tesisler, lokanta, restoran, gazino, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik birimler, yönetim binaları, katlı otopark, banka, finans kurumları, yurt, kurs, dershane, özel eğitim tesisleri yer alabilir. Ticaret Alanında E: 1.75, Y(ençok): Serbest olacaktır.  2- TİCK Alanında; İş merkezleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağazalar, özel katlı otoparklar, alışveriş merkezi, otel ve diğer konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi sosyal ve kültürel tesisler, lokanta, restoran, gazino, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik birimlerin yanı sıra en az konut şartlarını sağlayan; resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik servisi mekanlarının bulunduğu, sağlık hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, taşıma, yemek ve alışveriş servisi hizmetleri ile spor salonu ve yüzme havuzu gibi hizmetlerin de verilebildiği birden fazla bağımsız bölümü ihtiva eden nitelikli konutlar yer alabilir. TİCK Alanında E: 2.00, Y(ençok): Serbest olacaktır. 3- Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanında; E: 0.40, Y(ençok): 7.50 metredir.  4- İbadet Alanında; avan projeye göre uygulama yapılacaktır. 5- Zemin kat kotu +1.50 metrede tesis edilebilir. 6- Bahçe düzenlemesi amacıyla ± 2.00 metreye kadar kazı ve dolgu yapılabilir. Bunu kabule İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilidir. 7- Otopark ihtiyacı parsel içersinde karşılanacaktır. 8- Planlama alanında Mania kriterlerine uyulacaktır. 9- Plan ve plan notlarında belirtilmeyen hususlarda yürürlükte olan onaylı imar planı ve plan notları ile 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri geçerlidir.10- Kadastral sınırlar ile imar planı hatları arasında ortaya çıkacak uyuşmazlık durumunda, yollarda yapılaşmanın biçim ve kadastral duruma göre esas doğrultuyu değiştirmemek, yol genişliklerini daraltmamak koşuluyla, plan hatları ile kadastral hatlar arasında 1 m’ye kadar olan uyumsuzlukları gidermeye, trafik ve yaya yollarını yazılı değerden 1 m. kadar genişletmeye Belediye yetkilidir.11- Plan değişikliği ile kaldırılan yeşil alanlara eşdeğer olarak; Girbareşik Mahallesi 0 ada 409 parsel, İluh Mahallesi 458 ada 4 parsel ve Körük Mahallesi 0 ada 2304 parsellerde düzenlenen yeşil alanlardan karşılanmıştır.

Batman Belediye Meclisi’nin 08.02.2019 tarih ve 2-101/102/103 sayılı meclis kararı ile plan değişikliği yapılan; İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyü’nde kain 1655, 729, 2995 ve Girbereşik Köyü’nde kain 409 nolu parsel ve İluh Köyü’nde kain 458 Ada 4 nolu parsel ile Körük Köyü’nde kain 2304 nolu parsele ilişkin alınan meclis kararı İmar Kanunu ve Mevzuatı çerçevesinde tekrar değerlendirilmiş olup; gerek itiraz gerekçeleri, gerek mevcut imar planındaki yapılaşma koşuları ve bölgedeki kamusal yatırımlar dikkate alındığında; imar planı değişikliğine konu olan parselin kuzeyinde Batman Adliye Tesislerinin, kuzey batısında bölge hastanesi, batısında 50 metre genişliğinde devlet kara yolu ve güneyinden 35 metre genişliğinde ana trafik arteriyle çevrelenmiş olduğu görülmektedir. Bahse konu alan uzun yıllar mevcut imar planlarında kamulaştırmaya konu açık yeşil alan ve rekreasyon alanı kullanıma ayrılmıştır. Mülkiyetin kullanım kısıtlılığının kaldırılması ve işlemin iptali yönünde açılmış olan idari dava Danıştay Altıncı Dairesinin almış olduğu 31/05/2017 tarihli E:2013/2297, K:2017/4380 kararı ve Anayasa Mahkemesi’nin 25.05.2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 28.03.2018 tarih ve E:2016/196 K:2018/34 nolu kararında: “Uygulama İmar Planlarında umumi hizmetlere ve resmi kurumlara ayrılmak suretiyle mülkiyet hakkının özüne dokunacak şekilde tasarrufu hukuken kısıtlanan taşınmazlar hakkında, uygulama imar planlarının yürürlüğe girmesinden itibaren beş yıllık süre içerisinde imar programları veya imar uygulamaları yapılır ve bütçe imkanları dahilinde bu taşınmazlar ilgili idarelerce kamulaştırılır veya her halde mülkiyet hakkını kullanmasına engel teşkil edecek kısıtlılığı kaldıracak şekilde imar planı değişikliği yapılır yaptırılır.” Hükmü dikkate alınarak, 08.02.2019 tarih ve 2-101/102/103 sayılı meclis kararının aynı şekilde geçerli olmasına, plan değişikliğine yapılmış olan itirazların reddine ve imar plan değişikliği işleminin kesinleşmesine oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 8- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 978 ada 1 nolu parsele ilişkin alınan 08.02.2019 tarih ve 2-96 sayılı Meclis Kararlarının yeniden görüşülmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

            Planlama alanı; Batman Merkez, Gültepe mahallesi, Tilmerç Köyü sınırları içerinde bulunmaktadır. 978 ada 1 parselin yer aldığı alan, kentsel ve bölgesel gelişme anlamında yüksek ve orta yoğunluklu konut+ticaret, ticaret, konut alanı, eğitim tesisleri, sağlık tesis alanı ve Park fonksiyonu ile gelişmektedir. Konumu itibari ile güçlü ulaşım akslarına sahip, ulaşım anlamında herhangi bir sıkıntı taşımadığı gibi, Batman kentinin en prestijli konumlarından birisinde bulunmaktadır. Bu bağlamda Gültepe Mahallesi, 978 Ada 1 parsele ilişkin, Uygulama İmar Planı değişikliğinde öngörülen taban alanın kullanımı ve yapı yüksekliğindeki değişiklikler hava-mania kriterlerine göre yeniden değerlendirilerek uygun ve sağlıklı yapılaşmayı oluşturulmak üzere düzenlemeye gidilmiştir. Konumu itibari ile güçlü ulaşım akslarına sahip ve kentin en prestijli konumlarından birisinde bulunmaktadır. Planlama alanında parsel formunun kullanımda esneklik sağlanması bağlamında Emsal değeri korunarak Hmax değerinde değişiklik yapılarak yapılaşmaya gidilmek istenmektedir. Planlama alanında hava-mania’ nın elverdiği 630 kotuna kadar dikeyde yapılaşma öngörüsü ile zeminde Taks oranında düşüş ve zemin altında yeterli otopark ve bodrum gibi ortak alanları yaratmak, özgün mimari planlar yaratmak üzere vaziyet planına göre Kaks değeri değiştirilmeden 7.5-5.0 metre çekme mesafeleri belirlenerek plan değişikliği yapılmıştır.

PLAN NOTLARI: 1- Plan tasdik sınırı içerisindeki,978 Ada 1 Parsel, Konut Alanıdır. Yapılaşma Koşulları; E(KAKS)=2.80,TAKS=0.35 ve Hmax=39.50’dir. 2- Çekme mesafelerine bağlı kalmak ve bloklar arası bodrum katlarının birleşik olması koşuluyla parselin TAKS=0.42 kadar zeminaltı otopark, havalandırma, sığınak vb.gibi kullanım alanları için birden çok bodrum katı tesis edilebilir. 3- Tüm bina cephelerinde, açık/kapalı çıkma boyu 1.50m. 'yi geçmeyecektir. 4- Bodrum ve Normal katlar zemin izdüşümünün içine ve dışına taşabilecektir. 5- Her Blok kendi imar yolundan cephe alacaktır. 6- Batman belediyesince onaylanan 630 Hava-mania kotu geçilmeyecektir. 7- Yapılar arası mesafe minimum 11m. olacak ve arka bahçe H/2 mesafe şartı aranmayacaktır 8- Aksi belirtilmeyen hususlarda mer-i imar planı, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikler planlı alanlar imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Gerek itiraz gerekçeleri, gerek mevcut imar planındaki yapılaşma koşulları ve çevre yapılaşmalar incelenmiş olup, bahse konu alanın doğusundan 50 metre genişliğinde, kuzeyinden 20 metre genişliğinde ana trafik arteri, doğusunda ise büyük alan kullanımlı Eğitim Kampusu yer almaktadır. İmar Plan Değişikliğinin Bölgedeki kat nizamı ile uygun olması, çevre yapılaşmalara katma değer yaratacağı gerekçesiyle alınan 08.02.2019 tarih ve  2-96 sayılı meclis kararının aynı şekilde geçerli olmasına, plan değişikliğine yapılmış olan itirazların reddine ve imar plan değişikliği işleminin kesinleşmesine oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 9- Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait Batman, Merkez, Tilmis Köyü 123 Ada 1 nolu parselde bulunan binanın (Tekstil Atölyesi) Batman İl Özel İdare’sine tahsis edilmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

            Batman İl Özel İdaresi’nin 25/03/2019 tarih ve 1723 nolu yazıları ile Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait Batman, Merkez, Tilmis Köyü 123 Ada 1 nolu parselde bulunan binanın (Tekstil Atölyesi), ilimizdeki işsizlik oranının düşürülmesi, üretimin arttırılması ve istihdamın sağlanması amacıyla tahsis talebinde bulunmuşlardır.

            Belediye Kanunun 75. Maddesinin ( d ) bendi;“Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.” denilmektedir.

Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait Batman, Merkez, Tilmis Köyü 123 Ada 1 nolu parselde bulunan binanın (Tekstil Atölyesi) Batman İl Özel İdare’sine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) bendi uyarınca 10 yıllığına bedelsiz tahsisinin yapılmasına ve tahsise ilişkin protokolün hazırlanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 10- İlimiz, Merkez, Köyü kain 587 Ada 15 nolu parselde yer alan Salih ÖZDEMİR Parkı içerisinde bulunan ahşap yapının Batman Mezopotamya Havzası Gazeteci ve Yayıncılar Derneği’ne tahsis edilmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

            Batman Mezopotamya Havzası Gazeteci ve Yayıncılar Derneği’nin 25/03/2019 tarih ve 6549 nolu dilekçe ile İlimiz, Merkez, Köyü kain 587 Ada 15 nolu parselde yer alan Salih ÖZDEMİR Parkı içerisinde bulunan ahşap yapının tahsisini talep etmişlerdir.

            Belediye Kanunun 75. Maddesinin ( c ) bendi “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.” denilmektedir.

Batman Mezopotamya Havzası Gazeteci ve Yayıncılar Derneği; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin ( c ) bendi kapsamında kamu yararına çalışan dernek statüsünde olmadığından tahsis talebi oy birliği ile reddedildi.

 

 

KARARLAR ALINMIŞTIR İLANEN DUYRULUR.