a
153
0(488) 213 27 59
Çağrı Merkezi
2019 Yılı Mart Ayı Meclis Kararları

BELEDİYEMİZ MECLİSİ MART/2019 AYINDA TOPLANMIŞ OLUP ALINAN KARAR ÖZETLERİ AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR.

 

MADDE 1- Belediyemiz Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.02.2019 tarih ve E.4112 sayılı teklif yazıları ile Kadro İptal İhdas Cetvelleri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Belediyemiz Başkanlığı, ihtiyacı nedeniyle, kadro iptal ve ihdası gerekmektedir. Bu kapsamda, Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği’nin maddeleri doğrultusunda hazırlanan kadro iptal ihdas cetvellerinde gösterildiği gibi 1 Adet 5. Derece Mühendis kadrosunun kaldırılarak yerine, 1 Adet 1. Derece Mühendis Kadrosunun ihdasına, 1 Adet 5. Derece Şef kadrosunun kaldırılarak yerine 1 Adet 3. Derece Şef kadrosunun ihdasına, Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğinin 8, 9, 10 ve 11. maddeleri ile 5393 Sayılı Belediye kanunun 18, 38 ve 49. maddeleri uyarınca ekte sunulan Kadro iptal ve ihdas Cetveli oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 2- Belediyemiz Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 08.02.2019 tarih ve E.2936 sayılı teklif yazıları ile Kadro İptal İhdas Cetvelleri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Belediyemiz Başkanlığı, ihtiyacı nedeniyle, kadro iptal ve ihdası gerekmektedir. Bu kapsamda, Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği’nin maddeleri doğrultusunda hazırlanan kadro iptal ihdas cetvelinde gösterildiği gibi 6 Adet 1. Derece İtfaiye Çavuşu Kadrosunun ihdasına, Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğinin 8, 9, 10 ve 11. maddeleri ile 5393 Sayılı Belediye kanunun 18, 38 ve 49. maddeleri uyarınca ekte sunulan Kadro iptal ve ihdas Cetveli oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 3- Belediyemiz Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 1 Adet Psikolog ihtiyacı nedeniyle; 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereği 06/04/2007 tarih ve 4-44 sayılı Belediye Meclis Kararı ile ihdas edilen münhal 5. Derece Psikolog kadrosuna karşılık Sözleşmeli Psikolog istihdam edilmesi uygun görülmüştür.

 

 

MADDE 4- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 60. maddesinin (i) bendi; “Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar yapabilir.” hükmü gereği vatandaşa ev eşyalarını alabilmesi için nakdi yardım yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 5- Batman Valiliği, Belediyemiz Başkanlığı ile Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği protokol kapsamında yetenekli çocuklar için müzik atölyesine müzik aletleri alımının yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

            Batman Valiliği, Belediyemiz Başkanlığı ile Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan “Batman Bilim ve İnovasyon Festivali”  iş birliği protokolü kapsamında; yetenekli çocuklar için müzik atölyesine ekte sunulan müzik aletlerinin alınmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

MADDE 6- Belediyemiz Başkanlığına ait İlimiz, Merkez, Körük Mahallesi 20M 4d pafta, 2317 nolu 8.344 m2’lik parselin depolama sahası olarak tahsisinin yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

            Belediyemiz Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görev ve sorumlulukları arasında bulunan hafriyat toprağı, inşaat yıkıntı atıkları vb. katı atıkların depolanması için; Belediyemiz Başkanlığına ait; İlimiz, Merkez, Körük Köyü 20M 4d pafta, 2317 nolu 8.344 m2’lik parselin depolama sahası olarak tahsisinin yapılmasına; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin (g) bendi ile aynı kanunun 18. Maddesinin (e) bendi uyarınca oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

MADDE 7- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 60. maddesinin (i) bendi; “Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar yapabilir.” hükmü gereği vatandaşa kızının diş tedavileri için nakdi yardım yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 8- Batman İl Emniyet Müdürlüğü’nün 12/02/2019 tarih ve 275 sayılı talep yazıları ile Belediyemiz uhdesinde kullanılan aracın Batman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bedelsiz devredilmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde; 

            Belediyemiz uhdesinde kullanılan 2 adet aracın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85. Maddesi ve 237 Sayılı Taşıtlar Kanunu ekli maddesi ile Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca Batman İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz devredilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 9- Belediyemiz Başkanlığınca planlanan bisiklet yolları içeriğinde Batman Valiliği İl Trafik Komisyonu kararının uygulanmasına ve gerekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

            Belediyemiz Başkanlığınca planlanan 7200 m aks boyunca Ömer Muhtar, Milli egemenlik, İnsan Hakları ve Barış Bulvarlarında Batman Valiliği İl Trafik Komisyonu’nun 17/01/2019 tarih ve 2019/01 sayılı kararının Teklif 7. maddesinin uygulanmasına ve gerekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 10- Belediyemiz Meclisinin 08/02/2019 tarih ve 2-108 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Meydan Mahallesi, 1106 Sokak isminin değiştirilmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

20/02/2019 tarih ve 3006 sayılı dilekçe ile; İlimiz, Merkez, Meydan Mahallesi 1106 sokağın esnaf ve sakinleri sokağın isminin Hasankeyf Sokağı olarak değiştirilmesini talepte bulunmuşlardır.

            İlimiz, Merkez, Meydan Mahallesi 1106 sokağa HASANKEYF SOKAĞI isminin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (n) bendi uyarınca verilmesine ve belirlenen ismin 5393 sayılı Belediye Kanunun 81. Maddesi uyarınca Mülki İdare Amirinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 11- Belediyemiz Başkanlığına bağlı faaliyet yürüten ve İlimizin çeşitli semtlerinde bulunan bilgi evlerinin Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne tahsis edilmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

            Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü’nün 11/02/2019 tarih ve 123316 sayı ve 15/02/2019 tarih ve 141355 nolu yazıları ile Belediyemiz Başkanlığına bağlı faaliyet yürüten ve İlimizin çeşitli semtlerinde bulunan Batman Merkez Beşevler Mahallesi Bilgi Evi, Huzur Mahallesi Ahmet Kaya Bilgi Evi, Petrolkent Mahallesi Bilgi Evi ve Yunus Emre Bilgi Evlerinin müştemilatlarının halkımızın bilgi edinme ihtiyacını karşılama, bireysel ve yaşam boyu öğrenme çabalarını karşılama amacıyla kütüphane olarak kullanılması şartıyla Belediyemiz tarafından Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne tahsis edilmesini talep etmişlerdir.

            Belediye Kanunun 75. Maddesinin ( d ) bendi;“Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.” denilmektedir.

Belediyemiz Başkanlığına bağlı faaliyet yürüten ve İlimizin çeşitli semtlerinde bulunan söz konusu bilgi evlerinin Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne kütüphane olarak kullanılması şartıyla; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) bendi uyarınca 10 yıllığına bedelsiz tahsisinin yapılmasına ve tahsise ilişkin protokolün hazırlanmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

MADDE 12- Belediyemiz Meclisinin 08.02.2019 tarih ve 2-114 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen; Belediyemiz Başkanlığı tarafından Batman Engelliler Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman Engelliler Spor Kulübü Derneği, Belediyemiz Başkanlığına 04/02/2019 tarih ve E.1935 sayılı yazı ile 2019 sezonunda Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol deplasmanlı 2. Liginde mücadele edeceklerini beyan ederek faaliyetleri için nakdi yardım talebinde bulunmuşlardır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (b) bendi uyarınca; “sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu kanun maddesine istinaden; bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyemiz için tahakkuk edilen miktar binde on iki sınırına ulaştığından nakdi yardım talebi oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 13- Belediyemiz Meclisinin 08.02.2019 tarih ve 2-115 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen; Belediyemiz Başkanlığı tarafından Batman İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Belediyemiz Başkanlığına 06/02/2019 tarih ve E.2138 sayılı yazı ile 2019 sezonunda Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu İşitme Engelliler Spor Toto 1. lig futbol müsabakalarına katılacaklarını beyan ederek faaliyetleri için nakdi yardım talebinde bulunmuşlardır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (b) bendi uyarınca; “sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu kanun maddesine istinaden; bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyemiz için tahakkuk edilen miktar binde on iki sınırına ulaştığından nakdi yardım talebi oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 14- Belediyemiz Meclisinin 08.02.2019 tarih ve 2-116 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen; Belediyemiz Başkanlığı tarafından Yaşam Boyu Engellileri Koruma ve Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;                      

Yaşam Boyu Engellileri Koruma ve Spor Kulübü Derneği, Belediyemiz Başkanlığına 06/02/2019 tarih ve E.2150 sayılı yazı ile 2018/2019 sezonu Ampute Futbol 2. lig müsabakalarına katılacaklarını beyan ederek faaliyetleri için nakdi yardım talebinde bulunmuşlardır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (b) bendi uyarınca; “sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu kanun maddesine istinaden; bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyemiz için tahakkuk edilen miktar binde on iki sınırına ulaştığından nakdi yardım talebi oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 15- Belediyemiz Başkanlığına 01/02/2019 tarih ve E.1825 sayılı dilekçe ile malzeme talebinde bulunan Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği’ne (BAŞGAD) nakdi yardım yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;                      

Belediyemiz Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne 01/02/2019 tarih ve E.1825 sayılı dilekçe ile malzeme talebinde bulunan Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği’ne (BAŞGAD) ekte sunulan malzemelerin alımı için nakdi yardım talebinde bulunmuşlardır. 5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 75. Maddesinin (c) fıkrasında: ''Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak projeler gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallinin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.'' denilmektedir.

Söz konusu kanun maddesine istinaden; Belediyemiz Başkanlığı tarafından Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği’ne (BAŞGAD) talep ettikleri malzeme yardımının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 16- Batman İl Emniyet Müdürlüğü’nün 12/02/2019 tarih ve 275 sayılı talep yazıları ile Belediyemiz uhdesinde kullanılan aracın Batman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bedelsiz devredilmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde; 

            Belediyemiz uhdesinde kullanılan aracın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85. Maddesi ve 237 Sayılı Taşıtlar Kanunu ekli maddesi ile Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca Batman İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz devredilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 17- Belediyemiz Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 06.03.2019 tarih ve E.2708 sayılı teklif yazıları ile Kadro İptal İhdas Cetvelleri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Belediyemiz Başkanlığı, ihtiyacı nedeniyle, kadro iptal ve ihdası gerekmektedir. Bu kapsamda, Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği’nin maddeleri doğrultusunda hazırlanan kadro iptal ihdas cetvelinde gösterildiği gibi 1 Adet 5. Derece Sağlık Teknikeri Kadrosunun ihdasına, Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğinin 8, 9, 10 ve 11. maddeleri ile 5393 Sayılı Belediye kanunun 18, 38 ve 49. maddeleri uyarınca ekte sunulan Kadro iptal ve ihdas Cetveli oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 18- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait 9 adet arsa satışı, 4 adet arsanın 2981 sayılı yasadan yararlanmış olan hak sahiplerine verilmesi ve 1 adet arsanın tahsisi olmak üzere toplam 14 adet talebe ilişkin öneri üzeri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlimiz Merkez Tilmerç Köyünde kain 3044 ada 1 nolu 19.63 m2’lik ihdaslık parselin satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

2- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 551 ada 3 nolu 35/146(35) m2‘lik hisseli parselin satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

3- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlimiz Merkez İluh Köyünde kain Çay Mahallesi 446 ada 10 nolu 143.73 m2‘lik ihdaslık parselin satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

4- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz Merkez Körük Köyünde kain 542 ada 9(895) nolu 179 m2’lik parselden 154/179 (154) m2‘lik yerin 09/03/1995 tarih ve 48/131 yevmiye no ile 2981 sayılı yasadan yararlanmış olan hak sahibine verilmesine oy birliği ile karar verildi.

5- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 535 ada 1(726) nolu 265 m2’lik parselin 21/08/1987 tarih ve 560 yevmiye no ile 2981 sayılı yasadan yararlanmış olan hak sahibine verilmesine oy birliği ile karar verildi.

6- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 623 ada 4(9857) nolu 260 m2’lik parselden 225/260(225) m2’lik alanın 27/11/1987 tarih ve 92 yevmiye no ile 2981 sayılı yasadan yararlanmış olan hak sahibine verilmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 446 ada 8 nolu 143.73 m2’lik ihdaslık parselin satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

8- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 2849 nolu 19701 m2’lik parselden 296/19701 (296)  m2’lik alanın 22/04/1986 tarih ve 18 yevmiye no ile 2981 sayılı yasadan yararlanmış olan hak sahibine verilmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 612 ada 3 nolu 18/135(18) m2‘lik hisseli parselin satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

10- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlimiz Merkez Gültepe Mahallesinde bulunan semt pazarın yanında yapılmış olan 20 m2’lik alanın 10 yıl süre ile tahsis talebi; Söz konusu alanın Gültepe Mahallesi muhtarlığına yapılacak olan protokol kapsamında 10 yıl süre ile tahsisinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

11- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlimiz Merkez Tilmis Köyünde kain 121 ada 2 nolu 4128 m2‘lik hisseli parselin satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

12- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Meydan Mahallesinde 470 ada 132 nolu parselden Belediyemiz hissesi olan 18,80 m2’lik hisseli alanın satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

13- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, İluh Köyün’de 516 ada 9 nolu 65 m2’lik hisseli parselin satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

14- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 540 ada 6 nolu 33/273 m2‘lik hisseli parselin satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 19- Belediyemiz Başkanlığı tarafından Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezlerini aktif kullanan gençlerin YKS Sınavına hazırlık yapabilmeleri için 300 kitap setinin alınması ve dağıtılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Belediyemiz Başkanlığına Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik Merkezlerinde kütüphanelerini aktif kullanan gençlerin YKS Sınavına hazırlık yapabilmeleri için 300 Kitap Setine ihtiyaçlarının olduğunu yazılı olarak beyan ederek yardım talebinde bulunmuşlardır.

5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 14. Maddesinin (b) bendinde: “Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.”  hükmü uyarınca; Belediyemiz Başkanlığınca Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik evlerinde gençlerin YKS Sınavına hazırlanabilmelerine yardımcı olacak 300 kitap setinin alınmasına ve dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 20- Belediye Meclisinin 06/02/2019 tarih ve 2-69 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 1783 Ada 3 ve 4 nolu parseller ile Kardelen Mahallesi kain 1563 Ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 1783 Ada 3 ve 4 nolu parseller ile Kardelen Mahallesi kain 1563 Ada 2 nolu parsel; dosya ilgilisi tarafından İmar Plan Değişikliği Dosyasının geri çekilme talebi uygun görülmüş olup, İmar Plan Değişikliği Dosyası ilgiliye iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu İmar Plan Değişikliği talebinin gündemden düşürülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 21- Belediye Meclisinin 06/02/2019 tarih ve 2-76 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 1889 Ada 65 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 1889 Ada 65 nolu parsel; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 3. fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin 5. fıkrası ile Planlı Alanlar Yapım Yönetmeliği’nin 23. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentleri hükümlerine uyum sağlamadığı gerekçesiyle İmar Plan Değişikliği talebi oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 22- Belediye Meclisinin 07/02/2019 tarih ve 2-84 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 386 Ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 386 Ada 4 nolu parsel; komşu parselin atıl duruma düşürüldüğü ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 1. fıkrası hükümlerine uyum sağlamadığı gerekçesiyle İmar Plan Değişikliği talebi oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 23- Belediye Meclisinin 06/02/2019 tarih ve 2-71 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 190 Ada 5 nolu parsel ile İluh Köyü’nde kain 589 Ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 190 Ada 5 nolu parsel ile İluh Köyü’nde kain 589 Ada 4 nolu parsel; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 1. fıkrası ve 3. fıkrasının (b) bendi ile aynı maddenin 5. fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükümlerine uyum sağlamadığı gerekçesiyle İmar Plan Değişikliği talebi oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 24- Belediye Meclisinin 06/02/2019 tarih ve 2-79 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 210 Ada 1 nolu parsel ile Kardelen Mahallesi’nde kain 1564 Ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 210 Ada 1 nolu parsel ile Kardelen Mahallesi’nde kain 1564 Ada 6 nolu parsel; dosya ilgilisi tarafından İmar Plan Değişikliği dosyasının geri çekilme talebi uygun görülmüş olup, İmar Plan Değişikliği Dosyası ilgiliye iade edilmiştir. Bu nedenle; söz konusu İmar Plan Değişikliği talebinin gündemden düşürülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 25- Belediye Meclisinin 06/02/2019 tarih ve 2-74 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 4 Ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 4 Ada 5 nolu parsel; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 1. Fıkrası ve 3. fıkrasının (b) bendi hükümlerine uyum sağlamadığı gerekçesiyle İmar Plan Değişikliği talebi oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 26- Belediye Meclisinin 06/02/2019 tarih ve 2-70 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 208 Ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 208 Ada 5 nolu parsel; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 5. fıkrasının (b) bendi hükmüne uyum sağlamadığı gerekçesiyle İmar Plan Değişikliği talebi oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 27- Belediye Meclisinin 06/02/2019 tarih ve 2-75 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 987 Ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman İli, Merkez İlçesi, Körük-Tilmerç Köylerinde kain 780 hektarlık alanda 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı 2-110, 2-111, 2-112 ve 2-113 sayılı Meclis kararları ile onaylanmış olup, 21/02/2019 tarihinde askıya çıkarılıp ilan edilmiştir. Söz konusu İmar Planı askı sürecinde olduğundan dolayı İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyü’nde kain 987 Ada 6 nolu parsel söz konusu İlave ve Revizyon İmar Planı dahilinde bulunduğundan İmar Plan Değişikliği dosyasının daha etkin ve sağlıklı değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Nisan-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 28- Belediye Meclisinin 07/02/2019 tarih ve 2-83 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyü’nde kain 855 Ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman İli, Merkez İlçesi, Körük-Tilmerç Köylerinde kain 780 hektarlık alanda 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı 2-110, 2-111, 2-112 ve 2-113 sayılı Meclis kararları ile onaylanmış olup, 21/02/2019 tarihinde askıya çıkarılıp ilan edilmiştir. Söz konusu İmar Planı askı sürecinde olduğundan dolayı İlimiz, Merkez İlçesi, Körük Köyü’nde kain 855 Ada 4 nolu parsel söz konusu İlave ve Revizyon İmar Planı dahilinde bulunduğundan İmar Plan Değişikliği dosyasının daha etkin ve sağlıklı değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Nisan-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 29- Belediye Meclisinin 06/02/2019 tarih ve 2-78 Sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 995 Ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, teknik ve nesnel gerekçelere dayandırılarak ve Uygulama İmar Planı, Plan İlkelerine ve Şehircilik kriterlerine uygun olarak Tılmerç Köyü 995 Ada 6 nolu parsellerin 1.500 m2 si emsal ve yapılaşma koşulları değiştirilmeden sadece yan çekme mesafeleri 3 m çekilmiştir.

PLAN NOTLARI: 1-Plan değişikliği onama sınırı içerisinde Tilmerç köyü, 995 ada 6 nolu parsel A-3, Emsal:1.05 ve Taksmax:0.35 Konut Alanı olarak tasarlanmıştır. 2-Çekme mesafeleri imar plan değişikliği paftasında gösterildiği gibidir. 3-Bodrum ve normal katlar zemin izdüşümünün içine/dışına taşabilecektir. 4- İhtiyaç duyulması halinde birden fazla bodrum kat yapılabilecek olup, bodrum kat çekme mesafeleri içerisinde kalmak şartıyla  Taksmax:0.60 dır. 5- Bu planda ve raporunda aksi belirtilmeyen hususlarda, 3194 sayılı imar kanunu, meri imar planı ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 30- Belediye Meclisinin 07/02/2019 tarih ve 2-88 Sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 1750 Ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Bölgenin artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerek sağlık tesis alanları ve gerekse de adliye binasının bölgede yapılaşması sonucu açık-aktif yeşil alanların elde edilmesi, oluşturulan araç trafik hacminin parklanma sorunlarının çözümü için 1750 ada 2 parselin zemin üstünde rekreasyon alanı, zemin altında yüksek taks kullanımlı zeminaltı otopark yapılması planlama-şehircilik ilkeleri bağlamında uygun bulunmuştur. 3194 sayılı imar kanunun 18.maddesi gereğince Donatı Ortaklık Payı (DOP) cetvelinde sosyal donatı kesintisi olarak girmeyen rekreasyon alanının mülkiyeti taşınmaz sahibinde olup E=0.05 gibi düşük inşaat yoğunluğu kullanımlı aktif yeşil alan olarak kullanımı esas alınmıştır. Bölgedeki yüksek trafik hacminin yarattığı parklanma sorunlarının çözümüne ilişkin zemin altında otopark amaçlı kullanımı esas alınmıştır.

PLAN NOTLARI: 1- Plan tasdik sınırı içerisindeki, 1750 Ada 2 Parsel, Rekreasyon Alanıdır. Yapılaşma Koşulları; E=0.05 ve Yençok=6.50’dir.  2- İhtiyaçlar doğrultusunda zeminaltı otopark, havalandırma, sığınak, depo vb. gibi kullanım alanları için plan değişiklik paftasında gösterilen çekme mesafeleri kadar birden çok bodrum katı tesis edilebilir. Bodrum kat yükseklikleri 3m.-5m.arası yapılabilecektir. 3- Bodrum kat/lar zemin izdüşümünün içine ve dışına taşabilecektir.  4- Aksi belirtilmeyen hususlarda mer-i imar planı, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikler planlı alanlar imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 31- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 384 Ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 384 Ada 1 nolu parsel; yapılması planlanan Ticaret Alanının yoğunluk artıracağı ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 1. Fıkrası hükmüne uyum sağlamadığı gerekçesiyle İmar Plan Değişikliği talebi oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 32- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 2029 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 2029 nolu parsel; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 1, 2 ve 3. Fıkrasının (b) bendi ile aynı maddenin 5. Fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükümleri ve İmar Plan Değişikliği dosyasında evrak eksikliği bulunduğu gerekçesiyle İmar Plan Değişikliği talebi oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 33- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 398 Ada 80 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 398 Ada 80 nolu parsel; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 11. Maddesi, 8. Maddesinin 1. Fıkrası ve 26. Maddesinin 1. Fıkrası hükümleri ile İmar Plan Değişikliği dosyasında evrak eksikliği bulunduğu gerekçesiyle İmar Plan Değişikliği talebi oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 34- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 1563 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 1563 nolu parsel; yapılması planlanan Ticaret Alanının yoğunluk artıracağı ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 1. Fıkrası hükmüne uyum sağlamadığı gerekçesiyle İmar Plan Değişikliği talebi oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 35- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 310 Ada 3, 7 ve 8 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 310 Ada 3, 7 ve 8 nolu parseller; yapılması planlanan Ticaret Alanının yoğunluk artıracağı ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 1. Fıkrası hükmüne uyum sağlamadığı gerekçesiyle İmar Plan Değişikliği talebi oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 36- İlimiz, Merkez, Körük Köyü’nde kain 178 Ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Körük Köyü’nde kain 178 Ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 nolu parseller; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 1. Fıkrası, 3. Fıkrasının (b) bendi ve 5. Fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükümlerine uyum sağlamadığı gerekçesiyle İmar Plan Değişikliği talebi oy birliği ile reddedildi.

 

 

 

 

 

MADDE 37- İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi’nde kain 880 Ada 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87 ve 109 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi’nde kain 880 Ada 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87 ve 109 nolu parseller; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 1. Fıkrası, 2. Fıkrası, 3. Fıkrasının (b) bendi ve 5. Fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükümlerine uyum sağlamadığı gerekçesiyle İmar Plan Değişikliği talebi oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 38- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 264 Ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman İli, Merkez İlçesi, Körük-Tilmerç Köylerinde kain 780 hektarlık alanda 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı 2-110, 2-111, 2-112 ve 2-113 sayılı Meclis kararları ile onaylanmış olup, 21/02/2019 tarihinde askıya çıkarılıp ilan edilmiştir. Söz konusu İmar Planı askı sürecinde olduğundan dolayı İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyü’nde kain 264 Ada 2 nolu parsel söz konusu İlave ve Revizyon İmar Planı dahilinde bulunduğundan İmar Plan Değişikliği dosyasının daha etkin ve sağlıklı değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Nisan-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 39- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 988 Ada 1 ve 6 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman İli, Merkez İlçesi, Körük-Tilmerç Köylerinde kain 780 hektarlık alanda 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı 2-110, 2-111, 2-112 ve 2-113 sayılı Meclis kararları ile onaylanmış olup, 21/02/2019 tarihinde askıya çıkarılıp ilan edilmiştir. Söz konusu İmar Planı askı sürecinde olduğundan dolayı İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyü’nde kain 988 Ada 1 ve 6 nolu parsel söz konusu İlave ve Revizyon İmar Planı dahilinde bulunduğundan İmar Plan Değişikliği dosyasının daha etkin ve sağlıklı değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Nisan-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 40- İlimiz, Merkez, Körük Köyü’nde kain 2465 Ada 6 nolu parsel ile Tilmerç Köyü’nde 12, 13, 1930 ve 2882 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Körük Köyü’nde kain 2465 Ada 6 nolu parsel ile Tilmerç Köyü’nde 12, 13, 1930 ve 2882 nolu parseller; ilgili kurumlardan olumlu kurum görüşlerinin gelmemesi, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin 12 ve 13. Fıkrası ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 1. Fıkrası, 2. Fıkrası ve 3. Fıkrasının (b) bendi ve İmar Kanununun 15 ve 16. Maddesi hükümlerine uyum sağlamadığı gerekçesiyle İmar Plan Değişikliği talebi oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 41- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 462 Ada 12, 14, 2240 nolu parseller ile İluh Köyü’nde kain 458 Ada 8 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman İli, Merkez İlçesinde mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olan Tılmerç Köyü 462 Ada 12 nolu parsel A-8 Konut Alanı, Tılmerç Köyü 462 Ada 14 nolu parsel 7 m imar yolu şeklinde ve Tılmerç Köyü 2240 parsel A-8 Konut Alanı şeklinde imarlıdır. Planlama alanı içerisinde mevcut yapılaşma incelendiğinde meri planda bulunan 7 m imar yolunun açılmadığı ve Tılmerç Köyü 2240 nolu parsel tarafından işgal edildiği görülmektedir. Planlama alanının güneybatısında Resmi Kurum Alanı (Batman İl Emniyet Genel Müdürlüğü) bulunması ve bitişiğinde konut alanlarının bulunması güvenlik zafiyetine sebebiyet verebileceğinden dolayı söz konusu parsellerde plan değişikliğine gidilmektedir.

 

PLAN NOTLARI: 1- Plan değişikliği onama sınırı içerisinde Tilmerç Köyü, 462 ada 12 ve 462 ada 14 nolu parsel resmi kurum alanı 462 ada 14 parselin 212 m2 yol alanı, Tilmerç Köyü 2240 nolu parselin 54 m2 park alanıdır. 2- Kapatılan 590 m2 yol alanına karşılık İluh Köyü 458 ada 8 nolu parselde park alanı planlanmıştır. 3- Çekme mesafeleri imar plan değişikliği paftasında gösterildiği gibidir.  4- Bu planda ve raporunda aksi belirtilmeyen hususlarda, 3194 sayılı imar kanunu, meri imar planı ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 42- Belediye Meclisinin 08/02/2019 tarih ve 2-105 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 2840 Ada 2 ve 3 nolu parseller ile 2828 nolu parsel ile 2998 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

           Batman İli, Merkez ilçesi, Tilmerç köyü, 2828, 2998 ve 2840 ada 2 ve 3 nolu Parsellerin oluşturduğu alan içerisinde 6071,75 m2’ lik alan içerisinde Vali Konağı yapılması planlanmış olup, çekme mesafeleri ön cepheden 15 metre diğer cephelerden 5 metre şeklinde önerilmiştir. Vali Konağı yapılacak alanın Yapılaşma koşulları; Taksmax:0.50, Yençok:16.50, Emsal:1.00 şeklinde planlanmıştır. Ayrıca mevcut onaylı imar planı ile kadastral parsellerin uyuşmazlığını gidermek amacıyla daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir planın sağlanması hedeflenmiştir.

PLAN NOTLARI: 1- Planlama alanı içerinde yapılacak olan resmi kurum alanı (vali konağı) yapılaşma koşulları; Taksmax=0.50, Emsal=1.00, Yençok=16.50 şeklinde yapılaşacaktır. 2- Çekme mesafeleri imar değişikliği paftasında gösterildiği gibidir. 3- Tevhit ve İfraz işlemi imar plan değişikliğinden sonra yapılacaktır. 4- Aksi belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu, mer-i planı ve ilgili yönetmelik hükümlerine uyulur.

Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 43- İlimiz, Merkez, Ziya Gökalp Mahallesi’nde kain 863 Ada 5 nolu parsel ile Ciğerlo Köyü’nde kain 1270 Ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 863 ada 5 parseldeki resmi kurum alanının fonksiyonunun konut+ticaret alanı olarak değiştirilmesi ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi gerekçesiyle plan değişikliği talep edilmektedir.

1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI: 1- Planlama değişikliği onama sınırı içerisindeki alan Konut+Ticaret Alanıdır. 2- Planlama alanının yapılaşma koşulları; Taksmax=0.40, Emsal(kaks)=2.80 Yençok:24.50’dir.Ayrık nizam 7 kat Konut+Ticaret şeklinde imarlıdır. 3-  H/2 şartı aranmaz. 4- Ticari alanlarda asma kat yapılabilir. 5- Bodrum ve normal katlar zemin izdüşümünün içine ve dışına taşabilecektir. 6- Birden fazla bodrum kat yapılabilir. 7- 863 ada 5 nolu parselde artan yoğunluğa karşılık, Ciğerlo köyü 1270 ada 1 nolu parselin tamamı (4529.02) m2 si park alanına dönüştürmek Batman Belediyesine bedelsiz terk edilmiştir. 8- Aksi belirtilmeyen durumlarda meri imar planı, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri geçerlidir.

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN NOTLARI: 1- 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulama yapılamaz. 2- Aksi belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu, mer’i imar planı ile ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 44- İlimiz, Merkez, Bağlar Mahallesi’nde kain 2946 Ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

           Söz konusu parselde Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planında 7 m'lik yol alanı planlanmıştır Söz konusu parseller arasından kadastral durumda yol bulunmaması nedeniyle imar plan değişikliği ile 7 m’lik taşıt yolu tasarlanmıştır. Ayrıca söz konusu parsellerde teknik alt yapı sorularının olması da imar plan değişikliğine gerekçedir. Planlama alanında değişikliği yapılarak doğalgaz hattı geçirilebilecek olup sorunlar çözülecektir. Alanda ulaşım ve erişim rahatlığı sağlanacak olup kaliteli yaşam hedeflenmiştir. Mevcut imar planında bulunan diğer ulaşım aksları da dikkate alınarak mutlak hiyerarşi korunmuştur. Plan değişikliği ile söz konusu parseller için tasarlan yol; diğer adaların yol akslarını tamamlayıp hiçbir aykırılığa sebep olmamaktadır. Bu amaçla imar planı değişikliğine gidilmiştir.

          Plan değişikliği yapılarak planlama alanı için olumlu bir gelişme hedeflenmektedir. Plan değişikliği ile planlama adasındaki; planın genel arazi kullanım kararları ile süreklilik, bütünlük ve uyumluluk sağlayacak biçimde hazırlanmıştır. Plan ana kararlarının, sürekliliğini, bütünlüğünü, yoğunluk, yeşil alan dengesini bozmayacak nitelikte plan tasarlanmıştır.

1/1000  UYGULAMA İMAR PLANI HÜKÜMLERİ:1- Plan onama sınırı dahilindeki alan 7 m'lik taşıt yolu alanıdır. 2- Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar mevzuatı, mer-i imar planı ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

1/5000 NAZIM İMAR PLANI HÜKÜMLERİ: 1- 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylanmadan uygulama yapılamaz. 2- Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar mevzuatı, mer-i imar planı hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 45- İlimiz, Merkezde 17 Mart 2019 tarihinde düzenlenecek olan 3. ULUSLARARASI BATMAN BELEDİYESİ YARI MARATONU koşusuna ait sporculara dağıtılmak üzere maliyetin avans olarak Belediyemiz Mutemedi İhsan ALTUNER’e verilmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

            5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 14. Maddesinin (b) bendinde: “Belediyeler mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; Gerektiğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi tarafından ödül verebilir.” hükmü gereği; İlimiz, Merkezde 17 Mart 2019 tarihinde düzenlenecek olan 3. ULUSLARARASI BATMAN BELEDİYESİ YARI MARATONU koşusundaki maliyet tablosu ve yarışma programı ekte sunulmuş olup, maraton koşusuna ait sporculara dağıtılmak üzere maliyetin avans olarak Belediyemiz Mutemedi İhsan ALTUNER’e verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 46- Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz, Merkez, Bayındır Mahallesi Kıra Dağı Bulvarı 3669 nolu sokakta bulunan park alanının içindeki Gençlik Merkezi’nin Yeşilay Batman Şubesine tahsis edilmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

            Türkiye Yeşilay Cemiyeti Batman Şubesinin 07/03/2019 tarih ve 1 nolu yazısı ile Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz, Merkez, Bayındır Mahallesi Kıra Dağı Bulvarı 3669 nolu sokakta bulunan park alanının içindeki Gençlik Merkezi’nin halkımızın sağlıklı bireyler ve sağlıklı gelecek inşa etmesi ve faaliyetlerini daha etkin sürdürebilmek amacıyla tahsisini talep etmişlerdir.

            Belediye Kanunun 75. Maddesinin ( d ) bendi;“Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.” Denilmektedir. Belediye Kanunun 75. Maddesinin ( c ) bendi “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.” denilmektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin ( c )  ve ( d ) bentleri uyarınca; Mülkiyeti Belediyemize ait Gençlik Merkezinin Türkiye Yeşilay Cemiyeti Batman Şubesine 10 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesine ilişkin protokol ile tahsis amacı dışında kullanmamak şartı ve üçüncü şahıslara devredilmemesi şartı ile tahsisin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 47- Belediye Meclisinin 06.02.2019 tarih ve 2-73 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 872 Ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 872 Ada 4 nolu parsel; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 1. Fıkrası hükmüne uyum sağlamadığı gerekçesiyle İmar Plan Değişikliği talebi oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 48- Belediye Meclisinin 06.02.2019 tarih ve 2-77 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 1519 Ada 2 ve 3 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman İli, Merkez İlçesi, Körük-Tilmerç Köylerinde kain 780 hektarlık alanda 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı 2-110, 2-111, 2-112 ve 2-113 sayılı Meclis kararları ile onaylanmış olup, 21/02/2019 tarihinde askıya çıkarılıp ilan edilmiştir. Askı sürecinde bulunan İlave ve Revizyon İmar Planının etki alanı kapsamında bulunan İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyü’nde kain 1519 Ada 2 ve 3 nolu parsellerin İmar Plan Değişikliği dosyasının daha etkin ve sağlıklı değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Nisan-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 49- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 1520 Ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman İli, Merkez İlçesi, Körük-Tilmerç Köylerinde kain 780 hektarlık alanda 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı 2-110, 2-111, 2-112 ve 2-113 sayılı Meclis kararları ile onaylanmış olup, 21/02/2019 tarihinde askıya çıkarılıp ilan edilmiştir. Askı sürecinde bulunan İlave ve Revizyon İmar Planının etki alanı kapsamında bulunan İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyü’nde kain 1520 Ada 5 nolu parselin İmar Plan Değişikliği dosyasının daha etkin ve sağlıklı değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Nisan-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

   

 MADDE 50- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 1523 Ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman İli, Merkez İlçesi, Körük-Tilmerç Köylerinde kain 780 hektarlık alanda 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı 2-110, 2-111, 2-112 ve 2-113 sayılı Meclis kararları ile onaylanmış olup, 21/02/2019 tarihinde askıya çıkarılıp ilan edilmiştir. Askı sürecinde bulunan İlave ve Revizyon İmar Planının etki alanı kapsamında bulunan İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyü’nde kain 1523 Ada 2 nolu parselin İmar Plan Değişikliği dosyasının daha etkin ve sağlıklı değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Nisan-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 51- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 222 Ada 3 ve 29  nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

           Tilmerç Köyü 222 Ada 3-29 nolu parsellerin plan değişikliğine konu 2.648,8 m2’ si, 46A13B1B uygulama imar planı paftasında yer almaktadır. Tilmerç Köyünde kain 222 ada 29 nolu parselin 402 m2 K lejantlı, Emsal:1.60 ve A-4 geri kalan parsellerde ise Emsal:2.00, A-5 ve K lejantlı Konut Alanı şeklinde imarlıdır. İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, teknik ve nesnel gerekçelere dayandırılarak ve Uygulama İmar Planı, Plan İlkelerine ve Şehircilik kriterlerine uygun olarak Tılmerç Köyü 222 Ada 3-29 nolu parsellerin fonksiyonu ve toplam emsal değeri değiştirilmeden A-5, Emsal:1.70 ve Taksmax:0.40 şeklinde planlan kararı getirilmiştir. Söz konusu parsellerin içerisinden geçen 7 metre genişliğindeki imar yolu kaldırılmış olup, kuzey yönünde bulunan kadastral boşlukta 7 metre genişliğinde imar yolu planlanmıştır.

PLAN NOTLARI: 1- Plan değişikliği onama sınırı içerisinde Tılmerç köyü, 222 ada 3-29 nolu parseller Ayrık Nizam 5 katlı, Emsal:1.70 ve Taksmax:0.40 Konut alanı olarak tasarlanmıştır. 2- Plan değişikliği onaylandıktan sonra yola terk, ihdas vb. uygulamalar yapılabilecektir. Kamusal alanın terki Batman Belediyesine bedelsiz yapılacaktır. 3- Çekme mesafeleri imar plan değişikliği paftasında gösterildiği gibidir.  4- Bodrum ve normal katlar zemin izdüşümünün içine/dışına taşabilecektir. 5- İhtiyaç duyulması halinde birden fazla bodrum kat yapılabilecek olup, bodrum kat, ön cepheden 5 metre, diğer cephelerden 3 metre çekme yapmak şartıyla Taksmax:0.50 olarak kullanılabilecektir. 6- Bodrum zemin altı otopark olarak kullanılabilecek olup, otopark, havalandırma, sığınak vb. ortak kullanım alanları yapılabilecektir. Bodrum kat yükseklikleri max:4 metredir. 7- Bu planda ve raporunda aksi belirtilmeyen hususlarda, 3194 sayılı imar kanunu, meri imar planı ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 52- İlimiz, Merkez, Alkami Köyü’nde kain 126 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman hızla kentleşen bir şehir olmasından dolayısıyla konut ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Yapılan analiz çalışmalarından sonra uzun vadede bölgenin gelişimini yönlendirecek kararlar bölgenin sahip olduğu potansiyel ve sorunlar itibariyle dünyada değişen eğilimler çerçevesinde özellikle inşaat ve sanayiye dayalı yan sektörlerin bir bütün halinde olması sürdürülebilirlik kavramı bağlamında önem arz etmektedir. İmar Plan çalışmaları 1/5000 ve 1/1000 ölçeklerde dikkate alınmış olup planlama hiyerarşisi bu plan değişikliği özelinde sağlanacaktır. Planlama yaklaşımı için genel anlamda tüm bölgeyi ilgilendiren ortak potansiyel ve sorunlar çerçevesinde oluşturulmuştur.

İmar planına konu Alkami Köyü 126 nolu parselin,46A08B Nazım İmar Planı paftasında imarsız alan olarak gözükmektedir. İmar Planı ile Alkami Köyü 126 nolu parseller daha sağlıklı ve kullanışlı konut alanları oluşturmak ve planla getirilmiş nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için, Konut Alanı, Park Alanı ve planlama alanının içerisindeki ihtiyacı karşılayacak yollar planlanmıştır.

1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI: 1- Plan onama sınırı içerisinde Alkami Köyü, 126 nolu parseller A-2, Emsal:0.60, Taksmax:0.30, Yençok:6.50 metre, Konut Alanı, Park Alanı olarak tasarlanmıştır. 2- Planlama alanı içerisinden konut alanlarında konutlar arası mesafe minimum 6 metredir. Parsel içerisinde H/2 şartı aramayacaktır. 3- İmar planı onaylandıktan sonra kamu alanlarının, kamuya terki yapılmadan uygulama yapılamayacaktır. 4- Mimari estetik açıdan binalarda cephe ve derinlik şartı aranmayacaktır. 5- Kamu kurum ve kuruluşların alınan görüşlere ve belirtilen kısıtlamalara uyulacaktır. 6- Bu planda ve raporunda aksi belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu, meri imar planları ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

1/5000 NAZIM İMAR PLANI NOTLARI: 1- Bu planda ve raporunda aksi belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu, meri imar planı ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

MADDE 53- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 210 Ada 1 nolu parsel ile Kardelen Mahallesi’nde kain 1563 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 210 Ada 1 nolu parsel ile Kardelen Mahallesi’nde kain 1563 ada 2 nolu parseller; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 1. fıkrası, 3. fıkrasının (b) bendi ile aynı maddenin 5.fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 69. maddesinin 2. fıkrası hükümlerine uyum sağlamadığı gerekçesiyle İmar Plan Değişikliği talebi oy birliği ile reddedildi.

 

KARARLAR ALINMIŞTIR İLANEN DUYRULUR.