a
153
0(488) 213 27 59
Çağrı Merkezi
2019 Yılı Şubat Ayı Meclis Kararları

BELEDİYEMİZ MECLİSİ ŞUBAT/2019 AYINDA TOPLANMIŞ OLUP ALINAN KARAR ÖZETLERİ AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR.

 

MADDE 1- Belediyemiz Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31.01.2019 tarih ve E.2286 sayılı teklif yazıları ile Kadro İptal İhdas Cetvelleri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Belediyemiz Başkanlığı, ihtiyacı nedeniyle, kadro iptal ve ihdası gerekmektedir. Bu kapsamda, Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği’nin maddeleri doğrultusunda hazırlanan kadro iptal ihdas cetvellerinde gösterildiği gibi 5 Adet 7. Derece İtfaiye Eri kadrosunun kaldırılarak yerine, 5 Adet 3. Derece İtfaiye Eri Kadrosunun ihdasına, 2 Adet 7. Derece İtfaiye Eri kadrosunun kaldırılarak yerine 2 Adet 4. Derece İtfaiye Eri kadrosunun ihdasına, 1 Adet 5. Derece Zabıta Memuru kadrosunun kaldırılarak yerine 1 Adet 3. Derece Zabıta Memuru kadrosunun ihdasına, 1 Adet 7. Derece Zabıta Memuru Kadrosunun kaldırılarak yerine 1 Adet 4. Derece Zabıta Memuru Kadrosunun ihdasına, 1 Adet 7. Derece Zabıta Memuru Kadrosunun kaldırılarak, 1 Adet 3. Derece Zabıta Memuru ihdasına, 2 Adet 10. Derece Zabıta Memuru kadrosunun kaldırılarak yerine 2 Adet 4. Derece Zabıta Memuru kadrosunun ihdasına Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğinin 8, 9, 10 ve 11. maddeleri ile 5393 Sayılı Belediye kanunun 18, 38 ve 49. maddeleri uyarınca ekte sunulan Kadro iptal ve ihdas Cetveli oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 2- Belediyemiz Başkanlığı ile Çocuklar Aynı Çatının Altında (ÇAÇA) Derneği arasında iş birliği protokolü yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

            5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 75. Maddesinin (c) fıkrasında: ''Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak projeler gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallinin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.'' denilmektedir. Söz konusu kanun maddesine istinaden; Belediyemiz Başkanlığı ile Çocuklar Aynı Çatının Altında (ÇAÇA) Derneği arasında iş birliği protokolünün yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 3- Belediye Başkanlığımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Derneği Batman Şubesi iş birliği ile Sosyal Sorumluluk Proje protokolüne ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

            5393 sayılı Belediye Kanunu 14. Maddesinin (b) bendi; “Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.” Yine aynı kanunun 75. Maddesinin (c) fıkrasında: ''Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak projeler gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallinin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.'' denilmektedir.

Söz konusu kanun maddelerine istinaden; Belediye Başkanlığımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Derneği Batman Şubesi iş birliği ile Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, Belediyemiz sınırlarında ikamet eden 12-18 yaş grubu gençleri tabii afet, kaza ve yaralanma durumlarında ilk yardım müdahalesi hakkında bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak üzere seminer düzenlenmesi için iş birliği protokolü yapılmasına ve protokol ile proje kapsamında ayni ve nakdi yardımın yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

MADDE 4- Belediye Başkanlığımız ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

            5393 sayılı Belediye Kanunu 14. Maddesinin (b) bendinde; “Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.” denilmektedir. Söz konusu kanun maddesine istinaden; Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar” bünyesinde yer alan “Batman Her Yerde Okuyor ve Okurlar Yazarlarla Buluşuyor” projeleri kapsamında ilimiz genelinde okuma kültürünün yaygınlaştırılması, çocukların erken yaşlarda kültür ve sanat eğitimi almalarının sağlanması, öğrencilerimizin modern çağın gerisinde kalmamaları ve ülkemiz genelinde bilgiye ulaşmada fırsat eşitliğinin sağlanması yanında kütüphanelerin öğrenciler, öğretmenler için birer öğrenme ile sosyal etkinlik alanına dönüştürülmesi amacıyla ihtiyaç duyulan ekteki listede yazılı bulunan kitapların Belediyemizce alınması için Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü 17/01/2019 E.1209661 sayılı yazıyla talepte bulunmuşlardır.

Ekli listede belirtilen kitapların Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce alınması ve ödemenin Belediyemiz Başkanlığınca yapılması hususunda; Belediyemiz Başkanlığı ile Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü yapılmasına; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (b) bendi uyarınca oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 5- Belediyemiz Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı; İlimiz, Merkez, Huzur Mahallesi 506 Sokak No:2 10 Nisan Polis Karakolu bitişiğinde yeni kurulan İluh Şubesi için Özel Güvenlik Personelinin çalıştırılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Belediyemiz Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı, İlimiz, Merkez, Huzur Mahallesi 506 Sokak No:2 10 Nisan Polis Karakolu bitişiğinde yeni kurulan İluh Şubesi için 15 adet (silahsız) Özel Güvenlik Çalışma İzin Belgesinin, Özel Güvenlik şirketlerine gördürülmesine ilişkin 5188 Sayılı yasanın 8. Maddesi gereğince Valilik izni alınması gerektiği, Valilikten izin almak için başvuru, Belediye Meclisi kararı alması koşuluna bağlandığından, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 ve 38. Maddeleri gereğince Özel Güvenlik İzin Belgesinin alınmasına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün teklifi oybirliği ile kabul edildi.

 

MADDE 6- İlimiz Merkezde faaliyet yürütmekte olan SS.8 Nolu İpragaz Motorlu Taşıt Kooperatifinin 4. güzergahının başlangıç yerinin güncellenmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz Merkezde faaliyet yürütmekte olan SS.8 Nolu İpragaz Motorlu Taşıt Kooperatifinin 4. güzergahının başlangıç yeri; 10/03/2006 tarih ve 3-50 sayılı Meclis Kararı ile TEİAŞ 16. İletim Lojmanları olarak belirlenmişti. Ancak; Fen Lisesi okul idarecilerinin öğrencilerin söz konusu toplu taşıma ile mağduriyetlerinin giderilmesi için yaptıkları başvuru üzerine SS.8 Nolu İpragaz Motorlu Taşıt Kooperatifinin 4. güzergahının başlangıç yerinin Fen Lisesi Okullar Bölgesi, TEİAŞ 16. İletim Lojmanları Başlangıç Durağı-Yurtkur Yurt Binası-Şehit Hasan GÜL Polis Karakolu-Hemzemin Geçit- Cihan Kavşağı- Bozooğulları Kavşağı-Demokrasi Bulvarı- Fırat Caddesi-Bölge Devlet Hastanesi-Eflatun Caddesi-Demokrasi Bulvarı, dönüş güzergahının ise aynı güzergahlar olarak belirlenmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (p) bendi uyarınca oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

MADDE 7- Belediyeler Derneğinin (BELEDER) düzenlediği yurt dışı gezi programına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Belediyeler Derneğinin (BELEDER) düzenlediği yurt dışı gezi programı çerçevesinde yurt dışında yapılan yatırım projelerini yerinde görmek ve ilgili yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere Başkan Yardımcısı V. ve Fen İşleri Müdür V. Ercan GÜN ve Fen İşleri Müdürlüğü’nde görevli İnşaat Mühendisi İsa YILDIZ; Etüd Proje Müdürlüğü’nde görevli İç Mimar Şahin TARHAN, Mimar Mehmet Veysel YEL ve Makine Mühendisi Mehmet BİÇEN, Fransa (Strasbourg-Cenevre-Nice), İtalya (Milano), İsviçre, Lienchtenstein ve Almanya (Friedrichshafen) ülkelerine yapılacak yurt dışı gezi programına 16-23 Şubat 2019 tarihleri arasında (7 gün 8 gece) katılacaklardır.

Seyahatları nedeniyle yapılacak harcamaların 6245 Sayılı Harcırah Kanunun Hükümleri uyarınca her türlü yasal giderlerinin Belediyemiz Bütçesinden karşılanmasına 5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 38. Maddesi uyarınca oybirliği ile karar verildi.           

 

MADDE 8- İlimiz, Merkez ve Merkeze bağlı ilçe ve köylerde bulunan kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda yardım yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

            İlimiz, Merkez ve Merkeze bağlı İlçe ve Köylerde bulunan kurum ve kuruluşlar, resmi ve özel okul, yurt, ibadethane, taziye evi, dernek, vakıf vb. ile ilgili her türlü yapım, bakım, onarım, tadilat, yol, kaldırım ve çevre düzenlenmesi işleri ile malzeme (demir, çimento, kum, kilitli parke taşı, bordür, Asfalt vb.) talepleri gelmektedir. Anılan yasa kapsamında Belediye meclisinin kararıyla bu yardımın bedelli veya bedelsiz üstlenebileceği bu amaçla kaynak aktarılabileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda; İlimiz, Merkez ve Merkeze bağlı İlçe ve Köylerde bulunan kurum ve kuruluşlar, resmi ve özel okul, yurt, ibadethane, taziye evi, dernek, vakıf vb. gelen taleplerin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14. ve 75. Maddeleri uyarınca Belediyemiz hizmetlerini aksatmayacak şekilde yardımların bedelsiz olarak yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 9- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait 20 adet arsa satışı, 2 adet arsanın 2981 sayılı yasadan yararlanmış olan hak sahiplerine verilmesi ve 1 adet sehven hatanın düzeltilmesi olmak üzere toplam 23 adet talebe ilişkin öneri üzeri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

1-İlimiz Merkez Körük Köyünde kain 156  ada 1 nolu 189/1693 (189) m2‘lik hisseli parselin satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

2- İlimiz Merkez Tilmerç Köyünde kain 457 ada 4 nolu 33.70 m2‘lik ihdaslık parselin satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

3- İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 249 ada 36 nolu 89.97 m2‘lik ihdaslık parselin satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

4- İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 617 ada 9 nolu 173/336 (173) m2‘lik hisseli parselin satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

5- İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 679 ada 2 nolu 37/519 (37) m2‘lik hisseli parselin satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

6- İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 1086  ada 10 nolu 97.21 m2‘lik hisseli parselin satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

7- İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 613 ada 5 nolu 113/494 (113) m2‘lik hisseli parselin satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

8- İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 634 ada 16 nolu 92/182 (92) m2‘lik hisseli parselin satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

9- İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 634 ada 17 nolu 136/296 (136) m2‘lik hisseli parselin satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

10- İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 1670 ada 3 nolu 11.75 m2‘lik hisseli parselin satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

11- İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 1670 ada 4 nolu 11.37 m2‘lik hisseli parselin satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

12- İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 619 ada 11 nolu 294/348 (294) m2‘lik hisseli parselin satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

13- İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 1011 ada 5 nolu 528.24 m2‘lik ihdaslık parselin satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

14- İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 1011 ada 4 nolu 18.11 m2‘lik ihdaslık parselin satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

15- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 8376 nolu 9900 m2 parselden 130/9900 m2‘lik yerin 23/02/1993 tarih ve 170 yevmiye no ile 2981 sayılı yasadan yararlanmış olan hak sahibine verilmesine oy birliği ile karar verildi.

16- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 2849 nolu 19701 m2 parselden 174/19701 (174) m2‘lik yerin 18/05/1993 tarih ve 188 yevmiye no ile 2981 sayılı yasadan yararlanmış olan hak sahibine verilmesine oy birliği ile karar verildi.

17- İlimiz Merkez Tilmerç Köyünde kain 2868 nolu 90.96 m2‘lik ihdaslık kısmın satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

18- İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 662 ada 1 nolu 277/792 (277) m2‘lik hisseli kısmın satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

19- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 662 ada 2 nolu 568/1623 (568)  m2 lik hisseli kısmın satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

20- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 662 ada 6 nolu 671/1654 (671)  lik hisseli kısmın satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

21- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 662 ada 5 nolu 190/1993(190) m2’lik hisseli kısmın satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

22- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 662 ada 3 nolu 179/1940(179) m2’lik hisseli kısmın satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

23- Belediyemiz Meclisi’nin 05/12/2018 tarih ve 15-491 sayılı kararı ile; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, İluh Köyü 506 Ada 8 nolu 53/146 (53) m2 yazılması gerekirken sehven Körük Köyü olarak yazılmıştır. Söz konusu Sehven hatanın; İlimiz, Merkez, İluh Köyü 506 Ada 8 nolu 53/146 (53) m2 olarak düzeltilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 10- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 1783 Ada 3 ve 4 nolu parseller ile Kardelen Mahallesinde 1563 Ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 1783 Ada 3 ve 4 nolu parseller ile Kardelen Mahallesinde 1563 Ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 11- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 208 Ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 208 Ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 12- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 190 Ada 5 nolu parsel ile İluh Köyü’nde kain 589 Ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 190 Ada 5 nolu parsel ile İluh Köyü’nde kain 589 Ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 13- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 310 Ada 3, 7 ve 8 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 310 Ada 3, 7 ve 8 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

MADDE 14- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 872 Ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 872 Ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 15- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 4 Ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 4 Ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 16- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 987 Ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 987 Ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 17- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 1889 Ada 65 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 1889 Ada 65 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

MADDE 18- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 1519 Ada 2 ve 3 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 1519 Ada 2 ve 3 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 19- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 995 Ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 995 Ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

MADDE 20- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 210 Ada 1 nolu parsel ile Kardelen Mahallesinde 1564 Ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 210 Ada 1 nolu parsel ile Kardelen Mahallesinde 1564 Ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 21- İlimiz, Merkez, Körük Köyü’nde kain 508 Ada 1 ve 2 nolu parsel ile 1013, 1014, 975 ve 2329 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Batman İli, Merkez, İlçesi, Körük-Tilmerç Köylerinde kain 780 hektarlık alanda 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı dahilinde değerlendirildiği gerekçesiyle söz konusu imar plan değişikliği talebinin gündemden düşürülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 22- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 2029 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 2029 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 23- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 1563 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 1563 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 24- Belediyemiz Meclisinin 10/01/2019 tarih ve 1-29 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyü’nde kain 855 Ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz, Merkez, Körük Köyü’nde kain 855 Ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 25- Belediyemiz Meclisinin 10/01/2019 tarih ve 1-22 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 386 Ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 386 Ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 26- Belediye Meclisinin 10/01/2019 tarih ve 1-31 Sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 1888 Ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Kentte son yıllarda meydana gelen nüfus artışıyla, mevcut kullanımdaki sosyal donatı alanları kullanım alanı ve işlevi açısından yetersiz kalmaktır. Artan sosyal donatı ihtiyacını gidermek amacıyla, planlama ve şehircilik ilkeleri doğrultusunda kente daha etkin kullanılacak sosyal donatı alanları oluşturulması öngörülmektedir. Bu bağlamda incelediğimizde planlama alanı halihazırda sosyo-kültürel tesis alanı olarak kullanılmakta olup; kent merkezinde konumlanması ve güçlü ulaşım akslarından beslenmesi gibi avantajlara sahiptir. Bu faktörler göz önünde bulundurularak bu alanda yapılacak olan plan değişikliğiyle, kentte daha fazla kullanıcıya hizmet edecek bir kültürel tesis alanı kazandırılması hedeflenmektedir. Yapılacak kültürel tesis alanında mimari avan projeye göre uygulama yapılacaktır. Yapılaşma koşulları; E(Kaks)=1.90, Taksmax=0.35 ve Yençok=24.50 metre olarak belirlenmiştir.

 

PLAN NOTLARI:  1- Planlama değişikliği onama sınırı içerisindeki alan Kültürel Tesis Alanı olarak kullanılacaktır. 2- Yapılaşma koşulları; E(Kaks)=1.90, Taksmax=0.35 ve Yençok=24.50 metredir. 3- Normal kat yükseklikleri maksimum 6 metre, bodrum kat yüksekliği maksimum 4 metredir. 4- Mimari avan projeye göre uygulama yapılacaktır. 5- Aksi belirtilmeyen durumlarda Mer’i İmar Planı, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri geçerlidir.

 

Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 27- Belediye Meclisinin 10/01/2019 tarih ve 1-20 Sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 890 Ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Bu plan değişikliği ile Konut fonksiyonu, Ticaret fonksiyonu olarak öngörülmüş olup çevre yapılaşma koşulları olan A-6 (Ayrık Nizam Altı Kat), TAKS=0.45 olan yapının zemine oturum alanı ve E=2.60 olan yapı yoğunluğu planlama alanı içinde önerilmiş olup aynı güzergah üzerindeki silüet kaygısı dikkate alınmıştır. Bu bağlamda gelecekte de bu fonksiyonun devamlılığının sağlanmasına ilişkin 890 Ada 3 parsel için bu plan değişikliği hazırlanmıştır.  Belirlenen yapılaşma koşulları ve mer-i imar planı arasında gerçekleşen toplam inşaat alanlarının karşılaştırılmasında 22.01.2013 tarih ve 69607736 sayılı Çevre Şehircilik Bakanlığının Turizm Tesis Yapıları genelgesi ve plan yapımına ait esaslara dair yönetmelik ekleri uyarınca Ticaret ve Turizm Tesis alanlarında plan değişikliği ile oluşan TAKS ve KAKS (Emsal) artışlarında sosyal donatı gerektirmediği plan değişikliği ekinde faydalanılmıştır. Bu tür alanlar tercihli alan statüsünde olup gece nüfusu barındırmamaktadır fikir altyapısı esas alınmıştır. Bu bilgiler bağlamında planlama alanı için sosyal donatı alanı gerektirmediğinden gerekli yeşil alan terkleri yapılmamıştır. Planlama alanına Saf Ticaret fonksiyonu devam ettirilerek çevresindeki yüksek yoğunluklu gece ve gündüz nüfusu ile eğitim, sağlık tesis (kadın doğum ve bölge hastanesi), resmi kurum (adliye) gerekse de çevresindeki diğer yerleşmelerin Ticaret alanlarına yönelik ihtiyacı giderilmiş olacaktır. Yaratılan istihdam ve ticari olanakların devamlılığının sağlanması bağlamında, Batman kenti için önem arz eden planlama alanı şahıs mülkiyetinde olup yapı adası bazında plan değişikliği öngörülmüş ve yol yapı yaklaşma mesafeleri, kat adet ve adakenar çizgileri aynen korunmuştur. Mahreç (Parsel cephesi) Plan değişikliği paftasında gösterilmiş olup yapının dikdörtgenim formu ve cephe hareketleri için gerekli yönlendirme plan notlarına işlenmiştir.

           1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri: 1-Tasdik sınırı içerisindeki 890 Ada 3 Parsel, Ticaret alanıdır. 2-1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulama yapılamaz. 3-Aksi belirtilmeyen hususlarda Mer-i İmar Planı hükümleri geçerlidir.

           1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri: 1- Plan tasdik sınırı içerisindeki,  890 Ada 3 Parsel, Ticaret Alanıdır.Yapılaşma Koşulları; A-6, E=2.60 ve TAKS=0.45’ tir. 2- Yapının ihtiyaçları doğrultusunda zeminaltı otopark, havalandırma, sığınak, depo vb. gibi kullanım alanları için plan değişiklik paftasında gösterilen tüm cephelerden 5m. çekme mesafeleri kadar birden çok bodrum katı tesis edilebilir. Bodrum kat yükseklikleri 3m.-5m. arası yapılabilecektir. 3- Zemin(3-3.5m)+Asma kat (3-2.5m.)=6m.olabilecek, diğer normal katlar 2.85m.-3.20m. arası yapılabilecektir. 4- Tek blok veya ikili blok çözümleri yapılabilir. Çekme mesafelerine bağlı kalmak koşuluyla Blok/lar istenilen cepheye yaslanılabilecektir. 5- Çekme mesafeleri plan değişikliği paftasında gösterildiği gibi olup arka bahçe mesafe şartı (h/2) aranmayacak ve tüm cephelerde 1.50m. açık/kapalı çıkma yapılabilecektir. 6- Bodrum katlarda eğimden kaynaklı açıkta kalan kısımlardan girişler verilerek bağımsız ticari (max.1000m²) birimler oluşturulabilir ve bu kısımlar emsale dahil edilecektir. 7- Bodrum ve Normal katlar zemin izdüşümünün içine ve dışına taşabilecektir. 8- Subasman seviyesi 0.00 kotu olarak yapılabilecek, merdiven kovası ve asansör dairesi, çatı katında çıkma zorunluluğu bulunmadığı gibi çatı katı dışında da hava-mania kriterlerine engel olmayacak şekilde bina bünyesinde tasarlanabilecek ve Hava-mania kriterlerine uyulacaktır. 9- Aksi belirtilmeyen hususlarda mer-i imar planı,3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikler planlı alanlar imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 28- Belediye Meclisinin 10/01/2019 tarih ve 1-19 Sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 891 Ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Bu Plan değişikliği ile saf ticari fonksiyon sadece yine saf ticaret fonksiyonu olarak öngörülmüş olup TAKS=0.30 olan yapının zemine oturum alanı ve E=1.80 olan yapı yoğunluğu E=2.60 olarak düzenlenmiş ve TAKS=0.45 olan taban alanı çekme mesafeleri içinde önerilmiştir. Ayrıca aynı güzergahtaki komşu yapı adaları içindeki parseller plan değişikliklerine tabı olunmuş olup planlama alanı için olumlu emsal niteliği taşımaktadır. Bu bağlamda gelecekte de bu fonksiyonun devamlılığının sağlanmasına ilişkin 891 Ada 5 parsel için bu plan değişikliği hazırlanmıştır. Planlama alanına Saf Ticaret fonksiyonu devam ettirilerek çevresindeki yüksek yoğunluklu gece ve gündüz nüfusu ile eğitim, resmi kurum (adliye) gerekse de çevresindeki diğer yerleşmelerin Ticaret alanlarına yönelik ihtiyacı giderilmiş olacaktır. Yaratılan istihdam ve ticari olanakların devamlılığının sağlanması bağlamında, Batman kenti için önem arz eden planlama alanı şahıs mülkiyetinde olup yarım yapı adası bazında plan değişikliği öngörülmüş ve yol yapı yaklaşma mesafeleri, kat adet ve adakenar çizgileri yönetmelikler ölçüsünde korunmuştur. Planlama alanında yapılaşma ile otopark engelinden kurtulmak üzere zemin üstü yapı seviyesinin çekme mesafeleri, kat adeti, nizamı, konumu, yola yaklaşma mesafesi, arka bahçe mesafesi kriterleri kısmen korunarak vaziyet planına göre plan değişikliği yapılmıştır. Ayrıca yenilenen otopark yönetmeliği ile artan otopark ve ortak kullanım alanı ihtiyacı bu plan özelinde sunulmuş olup zemin altında parselin tüm cephelerinden 3 metre çekilerek bodrum kat/lar yapılması önerilmiştir. Ticaret alanı  (zemin+asma kat ticaret) fonksiyonu ve olası bir hava-mania engeline karşılık yönlendirme plan notlarına işlenmiştir. Otopark girişi istenilen cephede bırakılacak olup gelecekte de Ticaret fonksiyonun devamlılığının sağlanmasına ilişkin 891 Ada 5 parsel için bu plan değişikliği hazırlanmıştır.

PLAN NOTLARI:  1- Plan tasdik sınırı içerisindeki, 891 Ada 5 Parsel, Ticaret Alanıdır. Yapılaşma Koşulları; B-6, E(KAKS)=2,60, TAKS=0.45’ tır. 2- Yapının ihtiyaçları doğrultusunda zeminaltı otopark, havalandırma, sığınak, depo vb. gibi kullanım alanları için plan değişiklik paftasında gösterilen tüm cephelerden 5m. çekme mesafeleri kadar birden çok bodrum katı tesis edilebilir. Bodrum kat yükseklikleri 3m.-5m. arası yapılabilecektir. 3- Zemin(3-3.5m)+Asma kat (3-2.5m.)=6m.olabilecek, diğer normal katlar 2.85m.-3.20m. arası yapılabilecektir. 4- Tek blok veya ikili blok çözümleri yapılabilir. Çekme mesafelerine bağlı kalmak koşuluyla Blok/lar istenilen cepheye yaslanılabilecektir.  5- Çekme mesafeleri plan değişikliği paftasında gösterildiği gibi olup arka bahçe mesafe şartı (h/2) aranmayacak ve tüm cephelerde 1.50m. açık/kapalı çıkma yapılabilecektir. 6- Bodrum katlarda eğimden kaynaklı açıkta kalan kısımlardan girişler verilerek bağımsız ticari (max.1000m²) birimler oluşturulabilir ve bu kısımlar emsale dahil edilecektir. 7- Bodrum ve Normal katlar zemin izdüşümünün içine ve dışına taşabilecektir. 8- Subasman seviyesi 0.00 kotu olarak yapılabilecek, merdiven kovası ve asansör dairesi, çatı katında çıkma zorunluluğu bulunmadığı gibi çatı katı dışında da hava-mania kriterlerine engel olmayacak şekilde bina bünyesinde tasarlanabilecek ve Hava-mania kriterlerine uyulacaktır. 9- Aksi belirtilmeyen hususlarda mer-i imar planı,3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikler planlı alanlar imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 29- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 1750 Ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 1750 Ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

MADDE 30- Belediye Meclisinin 10/01/2019 tarih ve 1-27 Sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 674 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Planlama alanı içerisindeki 7 m’lik yaya yolunda ada kenarı düzenlemesi yapılarak, ada kenarı parsel sınırına çekilmiştir. Doğudaki kaldırım hattı yeniden düzenlenmiş ve parselin 10 m’lik imar yolunda kalan kısmı bedelsiz terk edilmiştir. Değişiklik öncesi 313 M2 olan parsel alanı, yol terki sonrası 210 M2’ye düşmüştür. Emsal ve Taks hesabı net parsel alanı olan 210 M2’üzerinden yapılacaktır. Parselin %40 olan taban kullanım alanını sağlayabilmesi amacıyla aynı yol üzerinde bulunan Tilmerç köyü 666 parselin 10.04.2018 tarih ve 5_192 sayı numaralı meclis kararı emsal alınarak çekme mesafeleri tüm cephelerden 3 m olarak düzenlenmiştir.

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri: 1-  Tilmerç Köyü 674 numaralı parsel; Emsal=1.60 Taksmax=0.40 Yençok=12.50 m olan A-4 katlı Konut Alanıdır. 2- Çekme mesafeleri imar planı değişikliği paftasında gösterildiği gibidir. 3-Yol terki imar planı değişikliğinden sonra yapılacaktır. 4- Aksi belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu, mer’i imar planı ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri: 1-  Tasdik sınırı içerisindeki Tilmerç köyü 674 numaralı parsel konut alanıdır. 2- Aksi belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu, mer’i imar planı ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 31- Belediye Meclisinin 10/01/2019 tarih ve 1-21 Sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 19 Ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman İli, Merkez İlçesi, İluh Köyü sınırları dâhilinde bulunan konut alanı şeklinde imarlı olan, 19 ada 3 nolu parselde mevcut çekme mesafeleri uygulandığında imar hakkı olan %40 taban alanı katsayısı kullanımı sağlanamamaktadır. Söz konusu parselin bitişiğindeki 19 ada 1 nolu parsel 23/03/2009 tarihi ve 16 numara ile ruhsat almış, 04/10/2007 tarih ve 1143 numaralı imar çapında da gösterildiği gibi imar yolunda mevcut hizaya uyulacak ibaresi bulunmaktadır. Söz konusu parselde mevcut hiza çekme ön cephe çekme mesafesi 2.31 m'dir. Bu gerekçelerden dolayı plan değişikliğine gidilerek 19 ada 3 nolu parsel ön cephe çekme mesafesi ; 2.31 m, arka cephe 5 m, komşu parsel 3 m, yan yol 5 m çekme mesafesi öngörülmüştür. Parseldeki saçaklar;  arka cephede ve yan yol cephesinde 1.50 m, ön cephe ve komşu cephesinde mevcut teşekkül baz alınarak yapılacaktır. İluh köyü, 19 ada 3 nolu parsel; E=2.00, Taksmax=0.40, Ayrık Nizam 5 kat şeklinde olup, asma katlı Konut+Ticaret Alanıdır. Bodrum kat yüksekliği ve zemin kat yüksekliği 3.50 m 'yi aşamaz. Planlama alanında yapının ihtiyacı doğrultusunda birden fazla bodrum kat yapılabilir. Bu katlar otopark olarak kullanılabilir.

PLAN NOTLARI: 1- İluh köyü, 19 Ada 3 nolu parsel;E=2.00, Taksmax=0.40, Ayrık Nizam 5 kat şeklinde olup, Asma Katlı Konut+Ticaret Alanıdır. 2- Bodrum kat yüksekliği ve zemin kat yüksekliği 3.50 m 'yi aşamaz. 3- Planlama alanında yapının ihtiyacı doğrultusunda birden fazla bodrum kat yapılabilir. Bu katlar otopark olarak kullanılabilir. 4- Normal katlar ve bodrum kat zemin izdüşümü içine/dışına çıkabilir. Bodrum kat Taksmax:0.55'dir. 5- Çekme mesafeleri; ön cephe 2.31 m, arka cephe 5 m, komşu parsel 3 m, yan yol 5  m şeklinde öngörülmüştür. 6- Arka cephede ve yan yol cephesinde 1.50 m, ön cephe ve komşu cephesinde mevcut teşekkül baz alınarak açık/kapalı çıkma yapılacaktır. 7- Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu hükümlerine, ilgili yönetmeliklere ve batman revizyon imar planı hükümlerine uyulur.

Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 32- Belediye Meclisinin 10/01/2019 tarih ve 1-18 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Alkami Köyü’nde kain 126 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Alkami Köyü’nde kain 126 nolu parsel; ilgili kurumlardan olumlu kurum görüşlerinin gelmemesi, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin 12. ve 13. fıkrası hükümlerine ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesinin 1. fıkrası hükümlerine uyum sağlamaması gerekçesiyle talep oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 33- Belediye Meclisinin 10/01/2019 tarih ve 1-25 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi’nde kain 295 Ada 47 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi’nde kain 295 Ada 47 nolu parsel; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesinin 1. fıkrası hükmüne uymadığı gerekçesiyle talep oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 34- Belediye Meclisinin 10/01/2019 tarih ve 1-26 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 240 Ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 240 Ada 4 nolu parsel; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesinin 1. ve 4. fıkrası hükümlerine uyum sağlamadığı gerekçesiyle talep oy birliği ile reddedildi. 

 

MADDE 35- Belediye Meclisinin 10/01/2019 tarih ve 1-17 Sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 295 Ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Planlama alanı;  İbadet alanında kalmakta olup, güçlü ulaşım aksları,  eğitim tesis alanı, resmi kurum alanı, park, kreş, ticaret ve konut alanı gibi fonksiyonlar gelişme göstermektedir. Bu bağlamda 295 Ada 4 Parsele ilişkin, hazırlanan İmar Planı değişikliğinde öngörülen çekme mesafeleri belirlenerek uygun ve sağlıklı yapılaşmayı oluşturulmak üzere yeniden düzenlenmiştir. İbadet Alanı ve Yol alanlarının sürdürülebilirliği, yaşayan nüfus ve kentsel standardın artırılması, bunun yanında donatı alanları ile bir bütün halinde yer alması, artan nüfusun ibadet ihtiyacını karşılamaya yönelik yapı kalitesinin teşvik edilmesi kentin geleceğine yönelik olumlu unsurlardır. Bölgenin artan nüfus ve dini tesis ihtiyaçlarını karşılamak üzere 3194 sayılı imar kanunun 18.maddesi gereğince Donatı Ortaklık Payı (DOP) cetvelinde sosyal donatı kesintisi olarak giren dini tesis alanı kullanımında sadece çekme mesafelerinde değişikliğe gidilmiştir. Yakın alanda başka ibadet alanlarının bulunmaması taşınmazların dini (cami-taziye evi) tesis alanı olarak planlanan alanın çekme mesafelerinin 5 metreden 3-5 metreye düşürülmesi imar ve şehircilik ilkleri bakımından uygun bulunmuştur.

PLAN NOTLARI: 1- Tasdik sınırı içerisindeki 295 Ada 4 Parsel İbadet Alanıdır. Yapılaşma Koşullar; E=1.00, TAKS=0.50 ve Yençok=Serbest’ tir. 2- Çekme mesafeleri plan değişikliği paftasında gösterildiği gibidir. 3- Aksi belirtilmeyen hususlarda mer-i imar planı, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 36- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 380 Ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Planlama alanı; 380 Ada 2 Parselin yer aldığı alan, kentsel ve bölgesel gelişme anlamında yüksek ve orta yoğunluklu konut+ticaret alanı, resmi kurum (nato), sağlık tesis alanı (bölge hastanesi) çocuk bahçesi, otopark, eğitim tesisi ve park alanı gibi fonksiyonlar ile gelişmektedir. Bu bağlamda Belde Mahallesi, 380 Ada 2 parsele ilişkin, Uygulama İmar Planı değişikliğinde öngörülen Bodrum katın kullanım alanı ve hava-mania kriterlerine göre yeniden değerlendirilerek uygun ve sağlıklı yapılaşmayı oluşturulmak üzere düzenlemeye gidilmiştir. Konut+Ticaret Alanı  (Zemin+Asma Kat Ticaret) fonksiyonun devamlılığı yine bu öneride korunmuştur. Olası bir hava-mania engeline karşılık yönlendirme plan notlarına işlenmiştir. Otopark girişi 3.5 m. çekme mesafesinin uygulandığı yan cephede bırakılacak olup gelecekte de Konut+Ticaret fonksiyonun devamlılığının sağlanmasına ilişkin 380 Ada 2 parsel için bu plan değişikliği hazırlanmıştır.

PLAN NOTLARI: 1- Plan tasdik sınırı içerisindeki 380 Ada 2 Parsel, Konut+Ticaret Alanıdır. Yapılaşma Koşulları; A-5, E(Kaks)=1.75, Taks=0.35' dir. 2- Yapının ihtiyaçları doğrultusunda otopark, havalandırma, sığınak, depo vb. gibi kullanım alanları için plan değişiklik paftasında gösterilen çekme mesafeleri kadar (TAKS=0.70) bodrum katı (4m.) tasarlanabilecektir. 3- Subasman seviyesi 0.00 kotu olarak yapılabilecek, merdiven kovası ve asansör dairesi, çatı katında çıkma zorunluluğu bulunmadığı gibi çatı katı dışında da hava-mania kriterlerine engel olmayacak şekilde bina bünyesinde tasarlanabilecektir. 4- Bodrum ve Normal katlar zemin izdüşümünün içine ve dışına taşabilecek(yan) olup bodrum otopark girişi 3,5m.çekme cephesinden sağlanabilecektir. 5- Aksi belirtilmeyen hususlarda mer-i imar planı,3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 37- Belediye Meclisinin 10/01/2019 tarih ve 1-30 Sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 978 Ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

     Planlama alanı; Batman Merkez, Gültepe mahallesi, Tilmerç Köyü sınırları içerinde bulunmaktadır. 978 ada 1 parselin yer aldığı alan, kentsel ve bölgesel gelişme anlamında yüksek ve orta yoğunluklu konut+ticaret, ticaret, konut alanı, eğitim tesisleri, sağlık tesis alanı ve Park fonksiyonu ile gelişmektedir. Konumu itibari ile güçlü ulaşım akslarına sahip, ulaşım anlamında herhangi bir sıkıntı taşımadığı gibi, Batman kentinin en prestijli konumlarından birisinde bulunmaktadır. Bu bağlamda Gültepe Mahallesi, 978 Ada 1 parsele ilişkin, Uygulama İmar Planı değişikliğinde öngörülen taban alanın kullanımı ve yapı yüksekliğindeki değişiklikler hava-mania kriterlerine göre yeniden değerlendirilerek uygun ve sağlıklı yapılaşmayı oluşturulmak üzere düzenlemeye gidilmiştir. Konumu itibari ile güçlü ulaşım akslarına sahip ve kentin en prestijli konumlarından birisinde bulunmaktadır. Planlama alanında parsel formunun kullanımda esneklik sağlanması bağlamında Emsal değeri korunarak Hmax değerinde değişiklik yapılarak yapılaşmaya gidilmek istenmektedir. Planlama alanında hava-mania’ nın elverdiği 630 kotuna kadar dikeyde yapılaşma öngörüsü ile zeminde Taks oranında düşüş ve zemin altında yeterli otopark ve bodrum gibi ortak alanları yaratmak, özgün mimari planlar yaratmak üzere vaziyet planına göre Kaks değeri değiştirilmeden 7.5-5.0 metre çekme mesafeleri belirlenerek plan değişikliği yapılmıştır.

PLAN NOTLARI: 1- Plan tasdik sınırı içerisindeki,978 Ada 1 Parsel, Konut Alanıdır. Yapılaşma Koşulları; E(KAKS)=2.80,TAKS=0.35 ve Hmax=39.50’dir. 2- Çekme mesafelerine bağlı kalmak ve bloklar arası bodrum katlarının birleşik olması koşuluyla parselin TAKS=0.42 kadar zeminaltı otopark, havalandırma, sığınak vb.gibi kullanım alanları için birden çok bodrum katı tesis edilebilir. 3- Tüm bina cephelerinde, açık/kapalı çıkma boyu 1.50m. 'yi geçmeyecektir. 4- Bodrum ve Normal katlar zemin izdüşümünün içine ve dışına taşabilecektir. 5- Her Blok kendi imar yolundan cephe alacaktır. 6- Batman belediyesince onaylanan 630 Hava-mania kotu geçilmeyecektir. 7- Yapılar arası mesafe minimum 11m. olacak ve arka bahçe H/2 mesafe şartı aranmayacaktır 8- Aksi belirtilmeyen hususlarda mer-i imar planı, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikler planlı alanlar imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 38- Belediye Meclisinin 10/01/2019 tarih ve 1-23 Sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 2593 Ada 9, 10 ve 11 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Planlama alanının şahıs mülkiyetinde olup, plan değişikliği ile düzenlenen yol alanları mer-i planına göre eksik kalmıştır. Oluşan bu eksik miktarı gidermek, mevzuat gereklerini tamamlamak ve bölgedeki otopark ihtiyacını tamamlamak üzere 836 m² alana sahip Otopark alanı oluşturularak, plan değişikliği öncesi ve sonrası, giren/çıkan sosyal donatı alanlarını dengelemek adına yaklaşık 80m² fazladan sosyal donatı alanı oluşturularak söz konusu alanlar için bu plan değişikliği hazırlanmıştır. Yapımı düşünülen 18. Madde Uygulamasıyla sosyal donatı kesintisi, plan değişikliği ile sağlanmış ve mülkiyet hakkını tesis etmek isteyen vatandaşta taşınmazını istediğince kullanabilme fırsatını vermiştir. Bu plan değişikliği ile mülk sahiplerinin yeni kullanım alanlarına sahip olduğu ortak girişim ilkesinin önem kazandığı, fikir altyapısın diğer planlı alanlar için örnek teşkil ettiği örnek bir proje ilkesine sahip olacaktır.  

PLAN NOTLARI: 1- Tasdik sınırı içerisindeki 2593 Ada 9-10-11 Parseller, kısmen Konut+Ticaret, kısmen Konut, kısmen Yol ve kısmen de Otopark alanıdır. 2- Plan değişikliğinin yürürlüğe girmesinden sonra 3194 sayılı İmar kanununun 18.madde Uygulaması yapılacaktır. 3- Aksi belirtilmeyen hususlarda mer-i imar planı,3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikler planlı Alanlar imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 39- Belediye Meclisinin 10/01/2019 tarih ve 1-28 Sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyü’nde kain 177 Ada 1, 2 ve 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Planlama alanı; 1/1000 Ölçekli Batman (Merkez) Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde yer alarak; konut ve ticaret alanları, akaryakıt istasyonları, 50 m, 30 m ve 7 m’lik imar yolları ile çevrelenmektedir. Körük Köyü 177 ada 1 parseli mevcut imar planında; A-4 katlı K lejantlı Konut Alanı’dır.  Emsal=1.60 Taks=0.40 ve Hmax=12.50 m’dir. 2 ve 5 parselleri ise, A-7 katlı K lejantlı Konut+Ticaret Alanı’dır. Emsal=2.80 Taks=0.40 ve Hmax=24.50 m’dir. Yeni parsel alanı için toplam maksimum inşaat alanı 1814.8 M2’dir. Siluetin bozulmaması amacıyla 7 olan kat yüksekliği korunmuştur. Yapılaşma koşulları; Emsal=2.36 Taksmax=0.40 Yençok=24.50 m A-7 katlı Konut+Ticaret (asma katlı) alanıdır. Çekme mesafeleri komşu parselden ve arka bahçeden 6 m, ticari yol cephelerinden 5 m’dir. Yol cephelerinde ve bina cephelerinin tümünde 150 cm açık/kapalı çıkma yapılabilir.

PLAN NOTLARI: 1- Körük Köyü 177 ada 1-2-5 parseller; Emsal=2.36 Taksmax=0.40 Yençok=24.50 m olan A-7 katlı Konut+Ticaret (asma katlı) Alanı’dır. 2- Tevhid işlemi imar planı değişikliğinden sonra yapılacaktır. 3- Çekme mesafeleri imar planı değişikliği paftasında gösterildiği gibidir. 4- Zemin kat yüksekliği 3.5 m’yi, zemin+asma kat yüksekliği de 6 m’yi geçemez. 5- Arka bahçede h/2 şartı aranmaz. 6- Bodrum kat/katlar ve normal katlar zemin izdüşümü içine/dışına taşabilir. 7- Eğim sebebi ile açığa çıkan bodrum katlar emsal alanına dahil edilmek şartıyla 300 M2’ye kadar ticari amaçlı kullanılabilir. 8- Yapının ihtiyaçları doğrultusunda birden fazla bodrum kat yapılabilir. Bu bodrum katlar otopark ve ortak kullanım amaçlı kullanılabilir ve Taksmax=0.60’tır.  9- Yol cephelerinde ve bina cephelerinin tümünde 150 cm açık/kapalı çıkma yapılabilir. 10- Aksi belirtilmeyen hususlarda mer’i imar planı ile ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 40- Belediye Meclisinin 11/01/2019 tarih ve 1-44 Sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 464 Ada 3, 4, 5, 6, 7, 10 ve 11 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 464 Ada 3, 4, 5, 6, 7, 10 ve 11 nolu parseller; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesinin 1. fıkrası ‘’ İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.’’ hükümlerine ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesinin 4. fıkrası ‘’ Kat adedi veya bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri, yörenin yerleşim özellikleri, dokusu ve kimliği dikkate alınmak suretiyle, şehrin veya alanın yakın çevresinin silüeti, yapıların güneşe göre cephesi ve yönlenmesi özelliklerini olumsuz yönde etkilememesi esas alınarak yapılır.’’ hükümlerine uyum sağlamadığından talep oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 41- Belediye Meclisinin 11/01/2019 tarih ve 1-16 Sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İrmi Köyü’nde kain 191 Ada 3 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Söz konusu parselde Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planında Eğitim Tesisleri Alanı  fonksiyonu planlanmıştır. Planlama alanı ve çevresinde Eğitim Tesisleri Alanı ihtiyacının karşılanması amacıyla imar planı değişikliğine gidilmiştir. Eğitim Alanları ile beraber bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri ve toplumda yer edinebilmesi için edinilen bilgi, beceri, anlayış değişiklikleri çoğalır ve sürekliliği olur. Eğitim geniş anlamda, insanların toplum standartlarını, inançlarını ve yaşamayı kolaylaştıracak yolların kazanılmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. Eğitim Tesisleri Alanı ile yaşayan nüfus ve kentsel standardın artırılması, bunun yanında diğer kentsel donatı alanları ile bir bütün halinde yer alması ve nüfusun ihtiyacını karşılayacak Eğitim Alanların artırılması, Batman kentine değer katacak unsurlardandır. Bu gerekçelerden dolayı planlama alanında Eğitim Tesisleri Alanı planlanmıştır. Söz konusu parselin yapılaşma koşulları; E:1.00, Taksmax:0.50, Yençok:16.50 şeklindedir. Çekme mesafesi; tüm cephelerde 5 m şeklindedir. Söz konusu parselde ihdas şartı aranmaz.

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri:  1- Plan onama sınırı dahilindeki İrmi Köyü, 191 ada 3 nolu parsel Eğitim Tesisleri Alanıdır. 2- Söz konusu parselin yapılaşma koşulları; Emsal:1.00, Taksmax:0.50, Yençok:16.50 şeklindedir. 3- Tüm cephelerde çekme mesafesi 5 m şeklindedir. 4- Söz konusu parselde ihdas şartı aranmaz. 4- Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar mevzuatı, mer-i imar planı hükümleri geçerlidir.

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri:  1- Plan onama sınırı dahilindeki İrmi Köyü, 191 ada 3 nolu parsel Eğitim Tesisleri Alanıdır. 2- 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylanmadan uygulama yapılamaz. 3- Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar mevzuatı, mer-i imar planı hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 42- Belediye Meclisinin 11/01/2019 tarih ve 1-46 Sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Belde Mahallesi kain 1655, 2995 ve 729 nolu parsele ilişkin alınan 09.11.2018 tarih 14-477 sayılı Meclis Kararının Batman Valiliği İdare ve Denetim İl Müdürlüğünün 10/12/2018 tarih 12404 sayılı itirazı gereği kararın yeniden görüşülmesine ilişkin yapılan görüşme neticesinde;

 

Batman İli, Merkez İlçesi, Belde Mahallesi’nde yer alan 1655, 2995 ve 729 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliğinin hukuki gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. Taşınmaz sahiplerince Batman İdare Mahkemesi nezdinde açılmış olan idari dava sonucu ‘’Tilmerç Köyü 729, 1655, 2995, 2996, 2997 ve 2998 nolu parsellerin imar programına alınması veya parselasyon planı yapılmak suretiyle mülkiyet hakkı kısıtlığının sona erdirilmesi kapsamında dava konusu işlemin iptali’’ (E: 2012/2873 ve K:2012/5887) yönünde karar alınmıştır. Danıştay Altıncı Dairesi 31/05/2017 tarihli E:2013/2297, K:2017/4380 ile Batman İdare Mahkemesince verilen 19/12/2012 tarihli E:2012/2873, K:2012/6313 sayılı ‘’Kararın Bozulmasına’’ hükmetmiştir. Batman İdare Mahkemesi, Danıştay Altıncı Dairesinin almış olduğu 31/05/2017 tarihli E:2013/2297, K:2017/4380 karara istinaden 01/11/2017 tarih E:2017/1876, K:2017/1384 sayılı karar ile ‘’Davacılar tarafından işlemin iptali istemiyle açılan davanın esasının, dava açıldıktan sonra yürürlüğe giren yeni yasal düzenleme uyarınca bu aşamada incelenmesine olanak bulunmadığından davanın konusuz kalması sonucuna varılmış olup; davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına’’ karar verilmiştir. Danıştay Altıncı Dairesi 29/01/2018 tarih E:2017/8046, K:2018/630 sayılı kararına istinaden; Batman İdare Mahkemesince verilen 01/11/2017 tarih E:2017/1876, K:2017/1384 sayılı ‘’Kararın temyiz edilen kısmı ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın temyiz edilen kısmının Onanmasına’’ karar vermiştir. Batman İdare Mahkemesi 01/11/2017 tarih E:2017/1876, K:2017/1384 sayılı karar ile ‘’Davacılar tarafından işlemin iptali istemiyle açılan davanın esasının, dava açıldıktan sonra yürürlüğe giren yeni yasal düzenleme uyarınca bu aşamada incelenmesine olanak bulunmadığından davanın konusuz kalması sonucuna varılmış olup; davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına’’ hükmetmiştir. Bahsi geçen yeni yasal düzenleme olan 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun Geçici 11. Maddesi; Anayasa Mahkemesinin 28/03/2018 tarihli, E: 2016/196, K: 2018/34 ve 28/3/2018 tarihli, E: 2016/196 ve K: 2018/34 sayılı kararlarıyla iptal edilmiştir. Davanın seyrini belirleyen geçici kanun maddesinin yürürlükten kaldırılmasıyla beraber; parsel sahipleri tarafından 2018/593 esas nolu İşlemin İptali ve Yürütmenin Durdurulması davası açılmıştır. Bu sebeplerden dolayı; söz konusu taşınmazların mülkiyet kısıtlılığını giderilmesi kapsamında söz konusu bölgede imar planı değişikliği hazırlanması zorunlu hale gelmiştir.

PLAN NOTLARI: 1- Ticaret Alanında; İş merkezleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağazalar, kamu veya özel katlı otoparklar, alışveriş merkezleri, otel ve diğer konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi sosyal ve kültürel tesisler, lokanta, restoran, gazino, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik birimler, yönetim binaları, katlı otopark, banka, finans kurumları, yurt, kurs, dershane, özel eğitim tesisleri yer alabilir. Ticaret Alanında E: 1.75, Y(ençok): Serbest olacaktır. 2- TİCK Alanında; İş merkezleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağazalar, özel katlı otoparklar, alışveriş merkezi, otel ve diğer konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi sosyal ve kültürel tesisler, lokanta, restoran, gazino, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik birimlerin yanı sıra en az konut şartlarını sağlayan; resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik servisi mekanlarının bulunduğu, sağlık hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, taşıma, yemek ve alışveriş servisi hizmetleri ile spor salonu ve yüzme havuzu gibi hizmetlerin de verilebildiği birden fazla bağımsız bölümü ihtiva eden nitelikli konutlar yer alabilir. TİCK Alanında E: 2.00, Y(ençok): Serbest olacaktır. 3- Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanında; E: 0.40, Y(ençok): 7.50 metredir. 4- İbadet Alanında; avan projeye göre uygulama yapılacaktır. 5- Zemin kat kotu +1.50 metrede tesis edilebilir. 6- Bahçe düzenlemesi amacıyla ± 2.00 metreye kadar kazı ve dolgu yapılabilir. Bunu kabule İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilidir. 7- Otopark ihtiyacı parsel içersinde karşılanacaktır. 8- Planlama alanında Mania kriterlerine uyulacaktır. 9- Plan ve plan notlarında belirtilmeyen hususlarda yürürlükte olan onaylı imar planı ve plan notları ile 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri geçerlidir.10- Kadastral sınırlar ile imar planı hatları arasında ortaya çıkacak uyuşmazlık durumunda, yollarda yapılaşmanın biçim ve kadastral duruma göre esas doğrultuyu değiştirmemek, yol genişliklerini daraltmamak koşuluyla, plan hatları ile kadastral hatlar arasında 1 m’ye kadar olan uyumsuzlukları gidermeye, trafik ve yaya yollarını yazılı değerden 1 m. kadar genişletmeye Belediye yetkilidir.11- Plan değişikliği ile kaldırılan yeşil alanlara eşdeğer olarak; Girbareşik Mahallesi 0 ada 409 parsel, İluh Mahallesi 458 ada 4 parsel ve Körük Mahallesi 0 ada 2304 parsellerde düzenlenen yeşil alanlardan karşılanmıştır.

Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 43- Belediye Meclisinin 11/01/2019 tarih ve 1-47 Sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Belde Mahallesi kain 1655, 2995 ve 729 nolu parsele ilişkin alınan 09.11.2018 tarih 14-477 sayılı Meclis Kararının Batman Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 03/12/2018 tarih 7321 sayılı itirazı gereği kararın yeniden görüşülmesine ilişkin yapılan görüşme neticesinde;

Batman İli, Merkez İlçesi, Belde Mahallesi’nde yer alan 1655, 2995 ve 729 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliğinin hukuki gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. Taşınmaz sahiplerince Batman İdare Mahkemesi nezdinde açılmış olan idari dava sonucu ‘’Tilmerç Köyü 729, 1655, 2995, 2996, 2997 ve 2998 nolu parsellerin imar programına alınması veya parselasyon planı yapılmak suretiyle mülkiyet hakkı kısıtlığının sona erdirilmesi kapsamında dava konusu işlemin iptali’’ (E: 2012/2873 ve K:2012/5887) yönünde karar alınmıştır. Danıştay Altıncı Dairesi 31/05/2017 tarihli E:2013/2297, K:2017/4380 ile Batman İdare Mahkemesince verilen 19/12/2012 tarihli E:2012/2873, K:2012/6313 sayılı ‘’Kararın Bozulmasına’’ hükmetmiştir. Batman İdare Mahkemesi, Danıştay Altıncı Dairesinin almış olduğu 31/05/2017 tarihli E:2013/2297, K:2017/4380 karara istinaden 01/11/2017 tarih E:2017/1876, K:2017/1384 sayılı karar ile ‘’Davacılar tarafından işlemin iptali istemiyle açılan davanın esasının, dava açıldıktan sonra yürürlüğe giren yeni yasal düzenleme uyarınca bu aşamada incelenmesine olanak bulunmadığından davanın konusuz kalması sonucuna varılmış olup; davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına’’ karar verilmiştir. Danıştay Altıncı Dairesi 29/01/2018 tarih E:2017/8046, K:2018/630 sayılı kararına istinaden; Batman İdare Mahkemesince verilen 01/11/2017 tarih E:2017/1876, K:2017/1384 sayılı ‘’Kararın temyiz edilen kısmı ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın temyiz edilen kısmının Onanmasına’’ karar vermiştir. Batman İdare Mahkemesi 01/11/2017 tarih E:2017/1876, K:2017/1384 sayılı karar ile ‘’Davacılar tarafından işlemin iptali istemiyle açılan davanın esasının, dava açıldıktan sonra yürürlüğe giren yeni yasal düzenleme uyarınca bu aşamada incelenmesine olanak bulunmadığından davanın konusuz kalması sonucuna varılmış olup; davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına’’ hükmetmiştir. Bahsi geçen yeni yasal düzenleme olan 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun Geçici 11. Maddesi; Anayasa Mahkemesinin 28/03/2018 tarihli, E: 2016/196, K: 2018/34 ve 28/3/2018 tarihli, E: 2016/196 ve K: 2018/34 sayılı kararlarıyla iptal edilmiştir. Davanın seyrini belirleyen geçici kanun maddesinin yürürlükten kaldırılmasıyla beraber; parsel sahipleri tarafından 2018/593 esas nolu İşlemin İptali ve Yürütmenin Durdurulması davası açılmıştır. Bu sebeplerden dolayı; söz konusu taşınmazların mülkiyet kısıtlılığını giderilmesi kapsamında söz konusu bölgede imar planı değişikliği hazırlanması zorunlu hale gelmiştir.

PLAN NOTLARI: 1- Ticaret Alanında; İş merkezleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağazalar, kamu veya özel katlı otoparklar, alışveriş merkezleri, otel ve diğer konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi sosyal ve kültürel tesisler, lokanta, restoran, gazino, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik birimler, yönetim binaları, katlı otopark, banka, finans kurumları, yurt, kurs, dershane, özel eğitim tesisleri yer alabilir. Ticaret Alanında E: 1.75, Y(ençok): Serbest olacaktır. 2- TİCK Alanında; İş merkezleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağazalar, özel katlı otoparklar, alışveriş merkezi, otel ve diğer konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi sosyal ve kültürel tesisler, lokanta, restoran, gazino, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik birimlerin yanı sıra en az konut şartlarını sağlayan; resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik servisi mekanlarının bulunduğu, sağlık hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, taşıma, yemek ve alışveriş servisi hizmetleri ile spor salonu ve yüzme havuzu gibi hizmetlerin de verilebildiği birden fazla bağımsız bölümü ihtiva eden nitelikli konutlar yer alabilir. TİCK Alanında E: 2.00, Y(ençok): Serbest olacaktır. 3- Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanında; E: 0.40, Y(ençok): 7.50 metredir. 4- İbadet Alanında; avan projeye göre uygulama yapılacaktır. 5- Zemin kat kotu +1.50 metrede tesis edilebilir. 6- Bahçe düzenlemesi amacıyla ± 2.00 metreye kadar kazı ve dolgu yapılabilir. Bunu kabule İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilidir. 7- Otopark ihtiyacı parsel içersinde karşılanacaktır. 8- Planlama alanında Mania kriterlerine uyulacaktır. 9- Plan ve plan notlarında belirtilmeyen hususlarda yürürlükte olan onaylı imar planı ve plan notları ile 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri geçerlidir.10- Kadastral sınırlar ile imar planı hatları arasında ortaya çıkacak uyuşmazlık durumunda, yollarda yapılaşmanın biçim ve kadastral duruma göre esas doğrultuyu değiştirmemek, yol genişliklerini daraltmamak koşuluyla, plan hatları ile kadastral hatlar arasında 1 m’ye kadar olan uyumsuzlukları gidermeye, trafik ve yaya yollarını yazılı değerden 1 m. kadar genişletmeye Belediye yetkilidir.11- Plan değişikliği ile kaldırılan yeşil alanlara eşdeğer olarak; Girbareşik Mahallesi 0 ada 409 parsel, İluh Mahallesi 458 ada 4 parsel ve Körük Mahallesi 0 ada 2304 parsellerde düzenlenen yeşil alanlardan karşılanmıştır.

Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

MADDE 44- Belediye Meclisinin 11/01/2019 tarih ve 1-48 Sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Belde Mahallesi kain 1655, 2995 ve 729 nolu parsele ilişkin alınan 09.11.2018 tarih 14-477 sayılı Meclis Kararının Av. İlyas Solak’ın 12/12/2018 tarih 24616 sayılı itirazı ve 13/12/2018 tarih 2468 sayılı itirazı gereği kararın yeniden görüşülmesine ilişkin yapılan görüşme neticesinde;

Batman İli, Merkez İlçesi, Belde Mahallesi’nde yer alan 1655, 2995 ve 729 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliğinin hukuki gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. Taşınmaz sahiplerince Batman İdare Mahkemesi nezdinde açılmış olan idari dava sonucu ‘’Tilmerç Köyü 729, 1655, 2995, 2996, 2997 ve 2998 nolu parsellerin imar programına alınması veya parselasyon planı yapılmak suretiyle mülkiyet hakkı kısıtlığının sona erdirilmesi kapsamında dava konusu işlemin iptali’’ (E: 2012/2873 ve K:2012/5887) yönünde karar alınmıştır. Danıştay Altıncı Dairesi 31/05/2017 tarihli E:2013/2297, K:2017/4380 ile Batman İdare Mahkemesince verilen 19/12/2012 tarihli E:2012/2873, K:2012/6313 sayılı ‘’Kararın Bozulmasına’’ hükmetmiştir. Batman İdare Mahkemesi, Danıştay Altıncı Dairesinin almış olduğu 31/05/2017 tarihli E:2013/2297, K:2017/4380 karara istinaden 01/11/2017 tarih E:2017/1876, K:2017/1384 sayılı karar ile ‘’Davacılar tarafından işlemin iptali istemiyle açılan davanın esasının, dava açıldıktan sonra yürürlüğe giren yeni yasal düzenleme uyarınca bu aşamada incelenmesine olanak bulunmadığından davanın konusuz kalması sonucuna varılmış olup; davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına’’ karar verilmiştir. Danıştay Altıncı Dairesi 29/01/2018 tarih E:2017/8046, K:2018/630 sayılı kararına istinaden; Batman İdare Mahkemesince verilen 01/11/2017 tarih E:2017/1876, K:2017/1384 sayılı ‘’Kararın temyiz edilen kısmı ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın temyiz edilen kısmının Onanmasına’’ karar vermiştir. Batman İdare Mahkemesi 01/11/2017 tarih E:2017/1876, K:2017/1384 sayılı karar ile ‘’Davacılar tarafından işlemin iptali istemiyle açılan davanın esasının, dava açıldıktan sonra yürürlüğe giren yeni yasal düzenleme uyarınca bu aşamada incelenmesine olanak bulunmadığından davanın konusuz kalması sonucuna varılmış olup; davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına’’ hükmetmiştir. Bahsi geçen yeni yasal düzenleme olan 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun Geçici 11. Maddesi; Anayasa Mahkemesinin 28/03/2018 tarihli, E: 2016/196, K: 2018/34 ve 28/3/2018 tarihli, E: 2016/196 ve K: 2018/34 sayılı kararlarıyla iptal edilmiştir. Davanın seyrini belirleyen geçici kanun maddesinin yürürlükten kaldırılmasıyla beraber; parsel sahipleri tarafından 2018/593 esas nolu İşlemin İptali ve Yürütmenin Durdurulması davası açılmıştır. Bu sebeplerden dolayı; söz konusu taşınmazların mülkiyet kısıtlılığını giderilmesi kapsamında söz konusu bölgede imar planı değişikliği hazırlanması zorunlu hale gelmiştir.

                                           

PLAN NOTLARI: 1- Ticaret Alanında; İş merkezleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağazalar, kamu veya özel katlı otoparklar, alışveriş merkezleri, otel ve diğer konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi sosyal ve kültürel tesisler, lokanta, restoran, gazino, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik birimler, yönetim binaları, katlı otopark, banka, finans kurumları, yurt, kurs, dershane, özel eğitim tesisleri yer alabilir. Ticaret Alanında E: 1.75, Y(ençok): Serbest olacaktır. 2- TİCK Alanında; İş merkezleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağazalar, özel katlı otoparklar, alışveriş merkezi, otel ve diğer konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi sosyal ve kültürel tesisler, lokanta, restoran, gazino, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik birimlerin yanı sıra en az konut şartlarını sağlayan; resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik servisi mekanlarının bulunduğu, sağlık hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, taşıma, yemek ve alışveriş servisi hizmetleri ile spor salonu ve yüzme havuzu gibi hizmetlerin de verilebildiği birden fazla bağımsız bölümü ihtiva eden nitelikli konutlar yer alabilir. TİCK Alanında E: 2.00, Y(ençok): Serbest olacaktır. 3- Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanında; E: 0.40, Y(ençok): 7.50 metredir. 4- İbadet Alanında; avan projeye göre uygulama yapılacaktır. 5- Zemin kat kotu +1.50 metrede tesis edilebilir. 6- Bahçe düzenlemesi amacıyla ± 2.00 metreye kadar kazı ve dolgu yapılabilir. Bunu kabule İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilidir. 7- Otopark ihtiyacı parsel içersinde karşılanacaktır. 8- Planlama alanında Mania kriterlerine uyulacaktır. 9- Plan ve plan notlarında belirtilmeyen hususlarda yürürlükte olan onaylı imar planı ve plan notları ile 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri geçerlidir.10- Kadastral sınırlar ile imar planı hatları arasında ortaya çıkacak uyuşmazlık durumunda, yollarda yapılaşmanın biçim ve kadastral duruma göre esas doğrultuyu değiştirmemek, yol genişliklerini daraltmamak koşuluyla, plan hatları ile kadastral hatlar arasında 1 m’ye kadar olan uyumsuzlukları gidermeye, trafik ve yaya yollarını yazılı değerden 1 m. kadar genişletmeye Belediye yetkilidir.11- Plan değişikliği ile kaldırılan yeşil alanlara eşdeğer olarak; Girbareşik Mahallesi 0 ada 409 parsel, İluh Mahallesi 458 ada 4 parsel ve Körük Mahallesi 0 ada 2304 parsellerde düzenlenen yeşil alanlardan karşılanmıştır.

Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

MADDE 45- İlimiz, Merkez, Körük Köyü’nde kain 178 Ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ve 18 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Körük Köyü’nde kain 178 Ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ve 18 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 46- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 2840 Ada 2 ve 3 nolu parseller ile 2828 nolu parsel ile 2998 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 2840 Ada 2 ve 3 nolu parseller ile 2828 nolu parsel ile 2998 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

MADDE 47- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 189 Ada 14 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman İli, Merkez İlçesinde Konut Alanı şeklinde imarlı olan Tılmerç Köyü 189 ada 14 no’lu 4.298 m2 lik alana sahip parselin, Kent Merkezi’nde bulunan konaklama faaliyetlerinin mevcut nüfusun ihtiyacını karşılanmasından dolayı söz konusu parselin, Ticaret-Turizm Alanına dönüştürülmesi amacıyla plan değişikliği dosyası hazırlanması ihtiyacı doğmuştur. Tılmerç Köyü Batman’da hızla gelişmekte olan bir yerleşim merkezi olup Nazım İmar Planına göre; planlama alanında nüfus yoğunluğuna paralel olarak; Tılmerç Köyü 189 Ada 14 nolu parselin Nazım İmar Planında Turizm Alanı‘na dönüştürülmüştür. İmar Planı değişikliği ile Nazım ve Uygulama İmar Planı, Plan İlkelerine ve Şehircilik kriterlerine uygun olarak Tılmerç Köyü 189 Ada 14 nolu parselin (4.298 m2) Otel Alanı ’na dönüştürülmüştür. Planlama alanı içerisinde yapılaşma koşulları Çekme mesafeleri imar plan değişikliği paftasında gösterildiği gibidir.

1/1000 Uygulama İmar Plan Notları:  1-Plan değişikliği onama sınırı içerisinde Tilmerç Köyü, 189 Ada 14 nolu parsel, Emsal:2.75, Taksmax:0.40, Yençok:Serbest Turizm ve Konaklama Tesis Alanı olarak tasarlanmıştır. 2-Yapının ihtiyaçları doğrultusunda zemin kat yüksekliği max:4 m, normal kat yükseklikleri min:2.80, max:3.20 m dir. 3- Bodrum ve normal katlar zemin izdüşümünün içine ve dışına taşabilecektir. 4-Çekme mesafelerine bağlı kalmak şartıyla Taksmax:0.75 kadar zemin altı otopark, havlandırma, sığınak, vb. kullanım alanları için birden çok bodrum katı yapılabilecektir. 5-Su basman kotu max:1.00 m dir. 6- Bu planda ve raporunda aksi belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu, meri imar planı ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

1/5000 Nazım İmar Plan Notları: 1-Plan değişikliği onama sınırı içerisinde Tilmerç Köyü,189 Ada 14 nolu parsel Turizm ve Konaklama Tesis Alanıdır. 2- Bu planda ve raporunda aksi belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu, meri imar planı ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 48- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 347 Ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Planlama alanı; Batman Merkez, Tilmerç Köyü sınırları içerinde bulunan 347 Ada 6 Parselin yer aldığı alan, Emsal=2.00, Taksmax=0.50, Ayrık nizam 8 Kat yapılaşma koşullarında olup Asma katlı Konut +Ticaret Alanı şeklinde imarlıdır. Söz konusu parselde 11.10.2014 tarihli, 11-407 sayılı meclis kararı ile alınmış olan plan notları geçerlidir. Bir önceki alınan meclis kararında bodrum katta 300 m² ticaret alan yapılabilir hükümlerinde ruhsatı etkileyecek eksik bilgiler olduğu için yeni bir meclis kararı alabilmek amacıyla plan değişikliğine gidilmiştir. Tasarlanan plan değişikliğinde ‘Bodrum katta 600 m² ticaret alan yapılabilir.(Emsala dahil olmak koşuluyla)’ plan notu öngörülmüştür. Böylelikle planlama alanındaki inşaatın uygulama aşamasında yaşanabilecek problemlerin önüne geçilecektir. Planlama alanında yapılaşma koşulları, çekme mesafeleri ve fonksiyonu korunmuştur. İmar planı değişikliği ile uygulama aşamasında sorunlar yaşamamak amacıyla düzenlemeler yapılmıştır.

PLAN NOTLARI: 1- Planlama alanı olan Tilmerç Köyü 347 Ada 6 nolu parsel Emsal=2.00, Taksmax=0.50, Ayrık Nizam 8 kat yapılaşma koşullarında olup Asma Katlı Konu+Ticaret Alanıdır. 2- Söz konusu parselde 11.10.2014 tarihli, 11-407 sayılı meclis kararı ile alınmış olan plan notları geçerlidir. 3- Bodrum katta 600 m² ticaret alanı yapılabilir.(emsale dahil olmak koşuluyla) 4- Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda İmar Kanunu Ve İlgili Yönetmelik Hükümlerine uyulur.

Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 49- İlimiz, Merkez, Meydan Mahallesi, 1106 sokak isminin değiştirilmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Meydan Mahallesi, 1106 Sokağın esnaf ve sakinleri, 1106 sokak isminin “Karanfil Sokağı” olarak değiştirilmesi için Belediyemiz Başkanlığına 24821 ve 353 sayılı dilekçeler ile talepte bulunmuşlardır.

Söz konusu talebe ilişkin sağlıklı bir değerlendirmenin yapılabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

     MADDE 50- Belediyemiz Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün İmar ile ilgili tarife cetveline ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Belediyemiz Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ekte sunulan 2019 Yılı İmar ile ilgili tarife cetvelinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ilgili maddeleri uyarınca ilgililerin isteğine bağlı olarak ifade edilecek her türlü hizmet için Belediye Meclisince düzenlenecek tarifelere göre 08/02/2019-31/12/2019 tarihleri arasında tarife cetvellerinin uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 51-Belediye meclisinin 08.02.2019 günü (Cuma günü) görüşülmek üzere 06.02.2019 tarihinde komisyona havale edilen; Batman İli, Merkez İlçesi, Körük- Tilmerç Köylerinde kain 780 hektarlık alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı hazırlanma işine ait M46A-09D, M46A-14A,M46A-09D-1B, M46A-09D-1C, M46A-09D-1D, M46A-09D-2A,M46A-09D-2D, M46A-09D-3A, M46A-09D-3B, M46A-09D-3C, M46A-09D-3D, M46A-09D-4A, M46A-09D-4B, M46A-09D-4C,  M46A-09D-4D, M46A-14A-1B, M46A-14A-2A, M46A-14A-2B paftalarda 1. Etap olarak adlandırılan Revizyon ve İlave İmar Planının, komisyon raporu incelenmesinin yapılması ve ekteki plan teklifinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Batman İli, Merkez İlçesi, Körük- Tilmerç Köylerinde kain 780 hektarlık alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı hazırlanma işine ait M46A-09D, M46A-14A,M46A-09D-1B, M46A-09D-1C, M46A-09D-1D, M46A-09D-2A,M46A-09D-2D, M46A-09D-3A, M46A-09D-3B, M46A-09D-3C, M46A-09D-3D, M46A-09D-4A, M46A-09D-4B,   M46A-09D-4C,  M46A-09D-4D, M46A-14A-1B, M46A-14A-2A, M46A-14A-2B paftalarda 1. Etap olarak adlandırılan Revizyon ve İlave İmar Planının ekteki plan paftalarının planlama ilke ve esaslarına, planların hazırlanması ile ilgili standartlara, gösterim tekniklerine ve tanımlara uygun olarak hazırlandığından teklifin uygunluğuna ve imar planının kabul ve onanmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE 52-Belediye meclisinin 08.02.2019 günü (Cuma günü) görüşülmek üzere 06.02.2019 tarihinde komisyona havale edilen; Batman İli, Merkez İlçesi, Körük-Tilmerç Köylerinde kain 780 hektarlık alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı hazırlanma işine ait M46A-08C, M46A-09D, M46A-13B, M46A-14A, M46A-08C-3C, M46A-09D-4C, M46A-09D-4D, M46A-13B-2B,M46A-13B-2C,M46A-14A-1A,M46A-14A-1B,M46A-14A-1C,M46A-14A-1D paftalarda 2. Etap olarak adlandırılan Revizyon ve İlave İmar Planının, komisyon raporu incelenmesinin yapılması ve ekteki plan teklifinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Batman İli, Merkez İlçesi, Körük-Tilmerç Köylerinde kain 780 hektarlık alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı hazırlanma işine ait M46A-08C, M46A-09D, M46A-13B, M46A-14A, M46A-08C-3C, M46A-09D-4C, M46A-09D-4D, M46A-13B-2B,M46A-13B-2C,M46A-14A-1A,M46A-14A-1B,M46A-14A-1C,M46A-14A-1D paftalarda 2. Etap olarak adlandırılan Revizyon ve İlave İmar Planının ekteki plan paftalarının planlama ilke ve esaslarına, planların hazırlanması ile ilgili standartlara, gösterim tekniklerine ve tanımlara uygun olarak hazırlandığından teklifin uygunluğuna ve imar planının kabul ve onanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

MADDE 53- Belediye meclisinin 08.02.2019 günü (Cuma günü) görüşülmek üzere 06.02.2019 tarihinde komisyona havale edilen; Batman İli, Merkez İlçesi, Körük-Tilmerç Köylerinde kain 780 hektarlık alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı hazırlanma işine ait M46A-09C, M46A-09D, M46A-14A-1B, M46A-14B, M46A-14C,M46A-14D, M46A-09C-4A, M46A-09C-4C, M46A-09C-4D, M46A-09D-3C, M46A-14A-2A, M46A-14A-2B, M46A-14A-2C, M46A-14A-2D, M46A-14A-3A, M46A-14A-3B, M46A-14A3C, M46A-14B-1A, M46A-14B-1D, M46A-14B-4A, M46A-14B-4C, M46A-14B-4D, M46A-14C-1A, M46A-14D-2B paftalarda 3. Etap olarak adlandırılan Revizyon ve İlave İmar Planının, komisyon raporu incelenmesinin yapılması ve ekteki plan teklifinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Batman İli, Merkez İlçesi, Körük-Tilmerç Köylerinde kain 780 hektarlık alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı hazırlanma işine ait M46A-09C, M46A-09D, M46A-14A-1B, M46A-14B, M46A-14C,M46A-14D, M46A-09C-4A, M46A-09C-4C, M46A-09C-4D, M46A-09D-3C, M46A-14A-2A, M46A-14A-2B, M46A-14A-2C, M46A-14A-2D, M46A-14A-3A, M46A-14A-3B, M46A-14A3C, M46A-14B-1A, M46A-14B-1D, M46A-14B-4A, M46A-14B-4C, M46A-14B-4D, M46A-14C-1A, M46A-14D-2B paftalarda 3. Etapolarak adlandırılan Revizyon ve İlave İmar Planının ekteki plan paftalarının planlama ilke ve esaslarına, planların hazırlanması ile ilgili standartlara, gösterim tekniklerine ve tanımlara uygun olarak hazırlandığından teklifin uygunluğuna ve imar planının kabul ve onanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 54- Belediye meclisinin 08.02.2019 günü (Cuma günü) görüşülmek üzere 06.02.2019 tarihinde komisyona havale edilen; Batman İli, Merkez İlçesi, Körük-Tilmerç Köylerinde kain 780 hektarlık alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı hazırlanma işine ait M46A-14A, M46A-14A-1B, M46A-14A-1C, M46A-14A-1D, M46A-14A-2A,  M46A-14A-2D, M46A-14A-3A, M46A-14A-3B, M46A-14A-3C, M46A-14A-3D, M46A-14A-4B, 4. Etap olarak adlandırılan Revizyon ve İlave İmar Planının, komisyon raporu incelenmesinin yapılması ve ekteki plan teklifinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Batman İli, Merkez İlçesi, Körük-Tilmerç Köylerinde kain 780 hektarlık alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı hazırlanma işine ait M46A-14A, M46A-14A-1B, M46A-14A-1C, M46A-14A-1D, M46A-14A-2A,  M46A-14A-2D, M46A-14A-3A, M46A-14A-3B, M46A-14A-3C, M46A-14A-3D, M46A-14A-4B, 4. Etap olarak adlandırılan Revizyon ve İlave İmar Planının ekteki plan paftalarının planlama ilke ve esaslarına, planların hazırlanması ile ilgili standartlara, gösterim tekniklerine ve tanımlara uygun olarak hazırlandığından teklifin uygunluğuna ve imar planının kabul ve onanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 55- Belediyemiz Başkanlığı tarafından Batman Engelliler Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman Engelliler Spor Kulübü Derneği, Belediyemiz Başkanlığına 04/02/2019 tarih ve E.1935 sayılı yazı ile 2019 sezonunda Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol deplasmanlı 2. Liginde mücadele edeceklerini beyan ederek faaliyetleri için nakdi yardım talebinde bulunmuşlardır.

Söz konusu nakdi yardım talebinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 56- Belediyemiz Başkanlığı tarafından Batman İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Belediyemiz Başkanlığına 06/02/2019 tarih ve E.2138 sayılı yazı ile 2019 sezonunda Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu İşitme Engelliler Spor Toto 1. lig futbol müsabakalarına katılacaklarını beyan ederek faaliyetleri için nakdi yardım talebinde bulunmuşlardır.

Söz konusu nakdi yardım talebinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 57- Belediyemiz Başkanlığı tarafından Yaşam Boyu Engellileri Koruma ve Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;                      

Yaşam Boyu Engellileri Koruma ve Spor Kulübü Derneği, Belediyemiz Başkanlığına 06/02/2019 tarih ve E.2150 sayılı yazı ile 2018/2019 sezonu Ampute Futbol 2. lig müsabakalarına katılacaklarını beyan ederek faaliyetleri için nakdi yardım talebinde bulunmuşlardır.

Söz konusu nakdi yardım talebinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARARLAR ALINMIŞTIR İLANEN DUYRULUR.