a
153
0(488) 213 27 59
Çağrı Merkezi
2019 Yılı Ocak Ayı Meclis Kararları

BELEDİYEMİZ MECLİSİ OCAK/2019 AYINDA TOPLANMIŞ OLUP ALINAN KARAR ÖZETLERİ AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR.

 

MADDE 1- Zabıta ve İtfaiye Müdürlüğünde çalışan memur personellerin maktu fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye teşkilatlarında çalışan personele 5393 sayılı kanunun 51. ve 52. maddeleri  gereğince çalışma ve süre saatlerine bakılmaksızın görevleri devamlılık gösterdiğinden Belediye meclisi kararı ile tespit edilen miktar fazla çalışma ücreti olarak maktu’en verilmektedir.

Bu nedenle Zabıta ve İtfaiye Teşkilatlarında çalışan personellere verilecek maktu fazla çalışma ücreti 31.12.2018 tarih ve 30642 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede (Kanun No:7156) (K) Cetvelinde yayımlanarak yürürlüğe giren 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa göre Zabıta ve İtfaiye personellerine ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan Resmi nüfus sayımına göre illerin nüfus statüleri dikkate alınarak belirlenmiştir.

İllerin  nüfus statüleri  dikkate alındığında, İlimiz  resmi nüfus sayımı 250.001 ‘den 1.000.000 ‘ kadar olan iller arasındaki (e) bendi kategorisine  girdiğinden ve bu iller için üst limit 454,50.-TL olarak maktu fazla çalışma ücreti belirlenmiştir. Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye Teşkilatında fiilen çalışan 657 Sayılı Kanuna tabii memur personellere 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylık brüt 454,50-TL fazla çalışma ücreti (Maktu) ‘nin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 2- Belediyemiz Başkanlığına proje ile başvuran Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi tarafından düzenlenecek olan sünnet töreni için nakdi yardım talebine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

            5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 75. Maddesinin (c) fıkrasında: ''Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak projeler gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallinin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.'' denilmektedir. Söz konusu kanun maddesine istinaden; Belediyemiz Başkanlığına proje ile başvuran Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi tarafından İlimizde ikamet eden; Şehit Er İdris SOLMAZ’ın oğlu Cesur SOLMAZ, Gazi Er Taha ETİZ’in oğlu Yunus Emre ETİZ, aynı çatışmada şehit olan Şehit Muhtar ve Korucu Başı Mehmet Cangir ve Abdullah CANGİR’in yeğeni Muhammed Alparslan CANGİR’in sünnet düğünü için Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi’ne 17.000,00 TL (OnYediBinTürkLirası) nakdi yardımda bulunulmasına; 5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 75. Maddesinin (c) bendi uyarınca oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 3- Belediyemiz Başkanlığı ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Batman Şubesi arasında iş birliği protokolü yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

            5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 75. Maddesinin (c) fıkrasında: ''Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak projeler gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallinin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.'' denilmektedir. Söz konusu kanun maddesine istinaden; Belediyemiz Başkanlığı ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Batman Şubesi arasında iş birliği protokolünün yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 4- Belediye Başkanlığı Meclis Denetim Komisyonunun oluşturulmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci maddesi; “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her Ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini yapmak için kendi üyeleri arasından bir denetim komisyonu oluşturmak zorundadırlar.” denilmektedir.

 

Belediyenin 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasındaki gelir ve giderlerini denetlemek üzere meclis denetim komisyonuna; Meclis Katip Üye Mali Hizmetler Müdür Vekili Nedim TAN, Meclis Katip Üye Yazı İşleri Müdür Vekili Salahattin FİLİZ ve Meclis Katip Üye İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Hasret TARHAN ÖZKAN’ın seçilmesine, komisyon çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde uzman kişilerden yararlanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 5- Belediyemiz Başkanlığınca Akıllı Bisiklet Sistemi kullanım ücretlerinin belirlenmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Belediyemiz Başkanlığınca; İlimiz, Merkezde kurulan Akıllı Bisiklet Sisteminin kullanım ücretlerinin; 1 saat için 1,00 TL, devamında kullanılacak her saat için 1,00 TL ücret belirlenmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesinin (p) bendi uyarınca oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 6- Belediyemiz Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.12.2018 tarih ve E.23947 sayılı teklif yazıları ile Kadro İptal İhdas Cetvelleri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Belediyemiz Başkanlığı, ihtiyacı nedeniyle, kadro iptal ve ihdası gerekmektedir. Bu kapsamda, Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği’nin maddeleri doğrultusunda hazırlanan kadro iptal ihdas cetvellerinde gösterildiği gibi 1 Adet 5. Derece Sosyolog kadrosunun kaldırılarak yerine, 1 Adet 1. Derece Mühendis Kadrosunun ihdasına, 2 Adet 3. Derece Teknisyen kadrosunun kaldırılarak yerine 2 Adet 1. Derece Tekniker kadrosunun ihdasına, 1 Adet 3. Derece Teknisyen kadrosunun kaldırılarak yerine 1 Adet 1. Derece Tekniker kadrosunun ihdasına, 1 Adet 8. Derece Teknisyen Kadrosunun kaldırılarak yerine 1 Adet 1. Derece Tekniker Kadrosunun ihdasına, 1 Adet 3. Derece Teknisyen Kadrosunun kaldırılarak, 1 Adet 1. Derece Mimar kadrosunun ihdasına, 1 Adet 5. Derece Teknisyen kadrosunun kaldırılarak yerine 1 Adet Şehir Plancısı kadrosunun ihdasına, 4 Adet 5. Derece Teknisyen Kadrosunun kaldırılarak yerine 4 Adet 3. Derece Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunun ihdasına, 1 Adet 5. Derece Kimyager Kadrosunun kaldırılarak yerine 1 Adet 3. Derece Ekonomist kadrosunun ihdasına, 1 Adet Programcı kadrosunun kaldırılarak yerine 1 Adet 3. Derece Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunun ihdasına, 1 Adet 6. Derece Şoför Kadrosunun kaldırılarak yerine 1 Adet 9. Derece Memur kadrosunun ihdasına, 2 Adet 6. Derece Şoför Kadrosunun kaldırılarak yerine 2 Adet 5. Derece Memur kadrosunun ihdasına Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğinin 8, 9, 10 ve 11. maddeleri ile 5393 Sayılı Belediye kanunun 18, 38 ve 49. maddeleri uyarınca ekte sunulan Kadro iptal ve ihdas Cetveli oybirliği  ile kabul edildi.

 

MADDE 7- Belediyemiz Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı; İlimiz, Merkez, Gültepe Mahallesi Mehmet Uzun Parkı içerisinde 112 m2 alan üzerinde kurulu Yunus Emre Bilgi Evi için Özel Güvenlik Personelinin çalıştırılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Belediyemiz Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı, İlimiz, Merkez, Gültepe Mahallesi Mehmet Uzun Parkı içerisinde 112 m2 alan üzerinde kurulu Yunus Emre Bilgi Evi için 15 adet (silahsız) Özel Güvenlik Çalışma İzin Belgesinin, Özel Güvenlik şirketlerine gördürülmesine ilişkin 5188 Sayılı yasanın 8. Maddesi gereğince Valilik izni alınması gerektiği, Valilikten izin almak için başvuru, Belediye Meclisi kararı alması koşuluna bağlandığından, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 ve 38. Maddeleri gereğince Özel Güvenlik İzin Belgesinin alınmasına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler  Müdürlüğü’nün teklifi oybirliği ile kabul edildi.

 

MADDE 8- Mimari Estetik Komisyonu Kuruluna üye seçimi ve Mimari Estetik Kurulu, Kuruluş Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’ne ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 Resmi Gazete’de yayınlanan 03/07/2017 tarih ve 30113 sayılı ile 30/09/2017 tarih ve 30196 Sayılı “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Mimari Estetik Komisyonları” başlığı 66. Maddesi ve aynı yönetmeliğin 4. Maddesinin f bendi uyarınca; “Mimari Estetik Komisyonunun kurulması, kurulan Mimari Estetik Komisyonu tarafından Batman sınırları, mücavir alanları içerisinde Meydan, Bulvar, Ana Arterler, Özelikli Cadde ve Sokaklara cephesi bulunan ile özellik arz eden şehircilik, Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı projelerinin ve uygulamalarının kent estetiği açısından değerlendirilmek üzere aşağıda adı ve soyadı yazılı personellerin Mimari Estetik Kurulu üyeliğine seçilmeleri ve ekte sunulan MİMARİ ESTETİK KURULU, KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ 5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 18. maddesinin (m) bendi uyarınca oy birliği ile kabul edildi.

 

            MİMARİ ESTETİK KOMİSYONU ÜYELERİ:

            Başkan Yardımcısı: Ercan GÜN

İmar ve Şeh. Md. V: Hasret TARHAN ÖZKAN

Etüd Proje Md. V:Cengiz CANPOLAT

İnşaat Mühendisi: İsa YILDIZ

Mimar Üye: Mehmet İŞCAN

Mimar Üye: Hatice ERÜNALİ

Har.Müh. Üye: Veysel YILDIZ

İnşaat Müh Üye: Nevzat NEMCİK

Peyz.Mim.Üye: Salih Zeki MOR

Şeh.Ve Bölg.Plan Üye: Zehra ÇOBAN

Mimar Üye: İsmail ÖZHAN

 

MADDE 9- Belediyemiz Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü’nün 02/01/2019 tarih ve E.65 sayılı yazılarına istinaden; Mezarlık alanı olarak kullanılmak İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyü’nde kain 307 nolu parsel ile İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 14498 nolu parselin kamulaştırılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Belediyemiz Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü’nün 02/01/2019 tarih ve E.65 sayılı yazılarına istinaden; Mezarlık alanı olarak kullanılmak İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyü’nde kain 307 nolu 22605.00 m2’lik parsel ile İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 14498 nolu parselde 1043/1920 (11172.05 m2) hissesi bulunan 36215285260 T.C. kimlik numaralı Sabri BATIT ile 809/1920 (8665.57 m2) hissesi bulunan 71332116004 T.C. kimlik numaralı Abdullah GÜNEŞ’in sahip oldukları hisselerinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. Maddesine istinaden kamulaştırılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 10- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait 13 Adet arsa satışı ve 4 Adet arsanın 2981 sayılı yasadan yararlanmış olan hak sahiplerine verilmesi ve 1 adet arsanın takas olmak üzere toplam 18 adet talebe ilişkin öneri üzeri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

1-İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 621 ada 9 nolu 36/121 (36) m2‘lik hisseli parselin satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

2- İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 704 ada 3 nolu 30/249 (30) m2‘lik hisseli parselin satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

3- İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 616 ada 11 nolu 128/602 (128) m2‘lik hisseli kısımdan 64/602 (64) m2’lik kısmın satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

4- İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 411 ada 5 nolu 1791/24491 (17,91) m2‘lik hisseli parselin satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

5- İlimiz Merkez İrmi Köyünde kain 219 ada 15 nolu 307/854 (307) m2‘lik hisseli parselin satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

6- İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 604 ada 10 nolu 79/274 (79) m2‘lik hisseli parselin satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

7- İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 552 ada 20 nolu 119/213 (119) m2‘lik hisseli parselin satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

8- İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 616 ada 28 nolu 42/141 (42) m2‘lik hisseli parselin satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

9- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 605 Ada 4 nolu parsel 428/1078 (428) m2‘lik hisseli kısmın ½’sini (214 m2) Selami ASKAR geri kalan ½’sini de (214 m2) Hüseyin ÇİÇEK tarafından satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

10- İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 556 ada 15 nolu 34/87 (34) m2‘lik hisseli parselin satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

11- İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 556 ada 10 nolu 41/135 (41) m2‘lik hisseli parselin satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

12- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Şirinevler Mahallesi 398 Ada 32 nolu 261,56 m2’lik parselden ev yeri olan 160 m2 ile Mülkiyeti vatandaşa ait Şirinevler Mahallesi 398 Ada 24 nolu 407,53 m2’lik parselden Otopark kullanılmak üzere 160 m2’lik kısmın takas edilmesine oy birliği ile karar verildi.

13- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 2847 nolu 8019 m2 parselden 288/8019 m2‘lik yerin 01/12/1987 tarih ve 1997 yevmiye no ile 2981 sayılı yasadan yararlanmış olan hak sahibine verilmesine oy birliği ile karar verildi.

14- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz Merkez İluh Köyünde Petrol Kent Mahallesinde kain 606 nolu 35000 m2 parselden 222/35000 m2‘lik yerin 20/02/1993 tarih ve 381 yevmiye no ile 2981 sayılı yasadan yararlanmış olan hak sahibine verilmesine oy birliği ile karar verildi.

15- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz Merkez İluh Köyünde Petrol Kent Mahallesinde kain 611 nolu 16100 m2 parselden 126/16100 m2‘lik yerin 29/03/1994 tarih ve 593 yevmiye no ile 2981 sayılı yasadan yararlanmış olan hak sahibine verilmesine oy birliği ile karar verildi.

16- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz Merkez İluh Köyünde Petrol Kent Mahallesinde kain 610 nolu 23600 m2 parselden 114/23600 m2‘lik yerin 20/03/1994 tarih ve 683 yevmiye no ile 2981 sayılı yasadan yararlanmış olan hak sahibine verilmesine oy birliği ile karar verildi.

17- İlimiz Merkez Körük Köyünde kain 579 ada 22 nolu 130/220 (130) m2‘lik kısmın satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

18- İlimiz Merkez İluh Köyünde kain 679 ada 2 nolu 37/445 (37) m2‘lik kısmın satın alınması talebi; Söz konusu parsel yapılan 18. Madde uygulaması sonucu Belediyemiz adına tescil edilmiş olup, hisseli parsel olası nedeniyle Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

MADDE 11- Belediyemiz Başkanlığı ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Batman Şubesi arasında yapılan iş birliği protokolü kapsamında yardım yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

            5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 75. Maddesinin (c) fıkrasında: ''Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak projeler gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallinin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.'' denilmektedir. Söz konusu kanun maddesine istinaden; Belediyemiz Başkanlığı ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Batman Şubesi arasında 07/01/2019 tarih ve 1-03 sayılı Meclis Kararı ile yapılan protokolün 6.1 nolu maddesinde belirtilen bir yıllık kira bedelinin (27.018,00 TL) Belediyemiz Başkanlığınca ödenmesine ve protokolün 6.2 maddesinde belirtilen TEGV’in İlköğretim okulları ile yürüteceği çalışmalar doğrultusunda, öğrencilerin öğrenim birimine taşınması için gerekli servis desteğinin Belediyemiz Başkanlığınca karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 12- Belediyemiz Meclisi tarafından 07/12/2018 tarih ve 15-527 sayılı karara bağlanan 2019 Yılı Belediye Gelir Tarife Cetveline eklenmesi gereken İlan Reklam ve İlçe Otogarı giriş-çıkış ücretlerinin belirlenmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Işıklı- Işıksız Tabela Reklam Vergisi’nin; 2464 Sayılı Belediye Gelir Kanunun 76. Maddesinin (A) bendi; “Cumhurbaşkanı, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibarıyla tayin ve tespit eder. (2) (Ek paragraf: 26/2/2014-6527/5 md.) Ancak, bu Kanunun 15 inci maddesinde, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde, 56 ncı maddesinde, 60 ıncı maddesinde ve 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak ilgili belediye meclislerinin önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca tespit edilir. Tespit edilen bu tutarlar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. Bu şekilde hesaplanan miktar ve tutarların, virgülden sonraki iki hanesi dikkate alınarak uygulanır. Şu kadar ki, bu miktar ve tutarlar ilgili tarifeler için belirlenen en çok tutarı aşamaz. Bu uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” denilmektedir. Söz konusu kanun maddesine istinaden 2019 yılı Yeniden Değerlendirme Oranı 23.73 olarak belirlenmiş olup, Işıklı-Işıksız Tabela Reklam Vergisi’nin 23.73 oranında artırılmasına; Belediyemiz Başkanlığı 2019 Yılı Belediye Gelir Tarife Cetvelinin 3. sırasında yer alan İlçe Otogarı Giriş–Çıkış ücretlerinin 2018 yılı zam oranları makul bir oranda belirlendiğinden 2019 yılı İlçe Otogarı Taksi giriş-çıkış ücreti 3.00 TL, Minibüs giriş-çıkış ücreti 4.00 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 13- Belediyemiz Başkanlığı çeşitli birimlerinde 2018 mali yılında sözleşmeli olarak çalıştırılan personellerin, 2019 mali yılında çalıştırılmalarında gereksinim duyulması nedeniyle sözleşmelerinin yenilenmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Belediyemiz Başkanlığı çeşitli birimlerinde 2018 mali yılında sözleşmeli olarak çalıştırılan personellerin, 2019 mali yılında çalıştırılmalarında gereksinim duyulması nedeniyle sözleşmelerinin ( 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında) yenilenmesi Başkanlık Makamınca uygun görülmüştür.

Bu itibarla, ekli listede isimleri yazılı 80 (Seksen) tam zamanlı ve 1 (Bir) yarı zamanlı sözleşmelinin isimleri hizasında gösterilen kadro unvanın yapacağı hizmetlerine karşılık ödenecek net ücret, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre söz konusu kadro unvanı için son derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir. Bu bağlamda; 2019 mali yılı birinci altı ayı için yukarıda yazılı görev/unvanlarının yükselebileceği derecenin 1. Kademesine göre yapılan hesaplamalarda her türlü ödemeler dahil net Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu aylık tutara mezkur yasa gereği Belediye Meclisinin bunu %25 oranında artırma yetkisi bulunmaktadır.

Bu nedenle; Maliye Bakanlığının 2019 Mali yılı birinci altı ayı için belirlenen her türlü ödemeler toplamı net tutarı üzerinden ekli listede belirtilen sözleşmeli personellerin Hizmetlerine karşılık Sözleşmeli 80 (Seksen) tam zamanlı ve 1 (Bir) yarı zamanlı sözleşmelinin 2019 Mali Yılında geçerli olmak üzere hizmet yılları esas alınarak (Kurum dışında geçen SSK ve Bağ-Kur hizmetleri dahil) 0-5 yıl arası %15, 5-10 yıl arası %20, 10-15 yıl arası %25 oranında artışın yapılmasına 5393 Sayılı 18 ve 49.Maddeleri gereğince oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 14- Belediyemiz Başkanlığı tarafından 1955 Batman Belediye Spor Kulübünün çeşitli sportif faaliyetlerinden dolayı gerekli nakdi yardım yapmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 14. Maddesinin (b) bendinde: “Belediyeler mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; Gerektiğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi tarafından ödül verebilir.” denilmektedir. Aynı kanun maddesi; “Spora teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeler için tahakkuk eden miktarın binde on ikisini geçemez.” hükmü belirtilmiştir.

Belediyemiz Başkanlığı Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan 1955 Batman Belediye Spor Kulübünün çeşitli sportif faaliyetlerinden dolayı gerekli nakdi yardımın yapılmasına; 5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 14. Maddesinin (b) bendi uyarınca oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 15- İlimizde yeşil yürüyüş yollarının yapılması için ihtiyaç duyulan ödeneğin (hibe) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan (İLBANK) istenilmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Belediyemizce çevre kirliliğinin giderilmesi amacıyla yapılan faaliyetler kapsamında trafikten kaynaklanan hava ve gürültü kirliliğinin azaltılması, insan sağlığının ve çevrenin korunması açısından önem taşıyan, ekonomiye büyük katkı sağlayan ve ilimiz için ihtiyaç olan uygun yeşil yürüyüş yollarının yapılması düşünülmektedir.

Belediyemiz Başkanlığınca ilimizin merkezinde geçen sulama kanalı boyunca yeşil yürüyüş yollarının oluşturulması için hazırlanan projeler doğrultusunda çalışmalara başlanacaktır. Bu nedenle; yeşil yürüyüş yolları yapılabilmesi için ihtiyaç olan ödeneğin (hibe) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan (İLBANK) yardım olarak istenilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 16- İlimiz, Merkez, İrmi Köyü’nde kain 191 Ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz, Merkez, İrmi Köyü’nde kain 191 Ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Şubat-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 17- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 295 Ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 295 Ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Şubat-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

MADDE 18- İlimiz, Merkez, Alkami Köyü’nde kain 126 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz, Merkez, Alkami Köyü’nde kain 126 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Şubat-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 19- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 891 Ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 891 Ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Şubat-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 20- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 890 Ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 890 Ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Şubat-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 21- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 19 Ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 19 Ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Şubat-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 22- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 386 Ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 386 Ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Şubat-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 23- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 2593 Ada 9, 10 ve 11 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 2593 Ada 9, 10 ve 11 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Şubat-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

MADDE 24- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 347 Ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 347 Ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Şubat-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 25- İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 295 Ada 47 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 295 Ada 47 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Şubat-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 26- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 240 Ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 240 Ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Şubat-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 27- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 674 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 674 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Şubat-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 28- İlimiz, Merkez, Körük Köyü’nde kain 177 Ada 1, 2 ve 5 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Körük Köyü’nde kain 177 Ada 1, 2 ve 5 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Şubat-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

MADDE 29- İlimiz, Merkez, Körük Köyü’nde kain 855 Ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz, Merkez, Körük Köyü’nde kain 855 Ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Şubat-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 30- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 978 Ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 978 Ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Şubat-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 31- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 1888 Ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 1888 Ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Şubat-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 32- Belediye Meclisinin 06/12/2018 tarih ve 15-511 Sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyü’nde kain 594 ve 595  nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Körük Köyü sınırları içerisinde bulunan planlama alanında; Emsal, Yençok, yapı fonksiyonu ve çekme mesafeleri gibi yapılaşma durumu değiştirilmeden istenilen yapı formunun Mevcut Taks değeri 0.30 olan alanın Taks değeri yetersiz olduğu görülmüştür. Bu sebeple söz konusu planlama alanında daha sağlıklı bir yapılaşma oluşturulabilmek için Taks değeri 0.50 olması talebinde bulunularak imar plan değişikliği dosyası hazırlanmıştır. Tasdik sınırlar içerisinde kalan alan Emsal, Yençok, Çekme mesafeleri değiştirilmemiş olup; Sadece TAKSmax değeri yeniden düzenlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda yapılan plan değişikliğinde TAKSmax düzenlemesi yapılmıştır. Tasdik sınırlar içerisinde kalan alanının yapılaşma koşulları; Taksmax:0.50, Emsal=0.60 Yençok:9.50 m Ticaret Alanıdır. Ticaret alanında düğün salonu ve eğlenceye yönelik birimler yapılabilecektir. Çekme mesafeleri her cepheden 10 m şeklinde korunmuştur.

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları: 1-Batman ili, Merkez ilçesi, Körük Köyünde kain plan değişikliği içinde kalan kısım yapılaşma koşulları; Emsal=0.60 Taksmax=0.50 Yençok=9.50 Ticaret Alanıdır. 2-Ticaret Alanında Düğün Salonu ve eğlenceye yönelik birimler yapılabilir. 3-Çekme mesafeleri imar değişikliği paftasında gösterildiği gibidir. 4- Aksi belirtilmeyen durumlarda 3194 sayılı imar kanunu, meri imar planı ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir. Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

MADDE 33- Belediye Meclisinin 06/12/2018 tarih ve 15-507 Sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 241 ve 1774  nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman İli, Merkez ilçesi, Tilmerç Köyü 241 ve 1774 nolu parsellerde Hizmet Tesisi yapılması amacıyla plan değişikliği yapılmak istenmektedir. 100 adet konut, 3 adet 52 Üniteli İç Güvenlik Misafirhanesi, 1 adet Komutan Konutu ile Sosyal Donatı ve Hizmet Tesisleri Projesinin gerçekleştirebilmesi maksadıyla mevcut yapılaşma koşulları yetersiz kaldığından dolayı İmar Planı Değişikliğine başvurulmuştur. Yapılan Plan Değişikliği ile tüm cephelerden 10 metre çekme mesafesi ve Yençok=Serbest korunmuş olup, E=0.50 olarak düzenlenmiştir.

PLAN NOTLARI:  1- Planda yapı yaklaşma sınırları içerisinde trafo binası, nizamiye binası ve nöbetçi kulübeleri gibi güvenlik arz eden yapılar yapılabilir. 2- Planlama alanında, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 4. maddesinde “askeri alanlar” tanımında yer alan kullanımlar yapılabilir. 3- Planlama Alanında eğimden dolayı açığa çıkan katlar iskân edilebilir. 4- Planlama Alanında mimari çözümlemelerde esneklik sağlamak amacıyla, çekme mesafeleri, yapılar arası çekme mesafeleri, yapı nizamı, kat yükseklikleri, blok ebatları serbest olup askeri ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenecektir. 5- Planlama Alanında yapılaşma koşulları e:0,50 Yençok:Serbesttir. İmar adası askeri kullanım amaçlı olarak ifraz edilse dahi, emsal hesabı parsel bazında ayrı ayrı hesaplanmaz. Ada bütününde hesaplanan toplam inşaat alanı esas alınır. Ancak, yapı yaklaşma mesafelerinde ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen yapılar arası mesafe şartlarına uygunluk aranır.  6- Planlama sınırları içerisinde Millî Savunma Bakanlığı’nın uygun görüşleri alınmadan Nazım Ve Uygulama İmar Planı değişikliği ve revizyonu yapılamaz. 7- Halihazır haritadaki mülkiyet sınırları ile kadastral haritalar arasında uyumsuzluk olması durumunda imar uygulaması ilgili kadastro müdürlüğünden alınacak röperli krokiye göre yapılacaktır. 8- Planlama alanında Türk Silahli Kuvvetleri’ne ait harekât, eğitim ve savunma amaçlı yapıların bulunduğu veya bu yapıların inşa edileceği yerler, Millî Savunma Bakanlığı’nın uygun görüşü alınmadan 3194 Sayılı İmar Kanununun 11’inci maddesine göre ilgili idarelere terk edilemez veya 18’inci maddeye göre arsa ve arazi düzenlemesine tabi tutulamaz. 18’inci maddeye göre arsa ve arazi düzenlemesi için izin verilmesi halinde ise askerî kullanımı etkileyen, arazi bütünlüğünü bozan ve mülkiyeti yok eden veya değiştiren bir uygulama yapılamaz.  9- Planlama alanında Türk Silahli Kuvvetleri’ne ait harekât, eğitim ve savunma amaçlı yerler için mülkiyeti hazineye ait ve Millî Savunma Bakanlığı’na tahsisli olmak koşuluyla; parselasyon planı, ifraz, tevhid veya 18’inci madde uygulaması yapılmadan ada ve parsellere koordinatlı ölçü krokisi düzenlenerek, plandaki yapılaşma koşulları çerçevesinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 26’nci maddesi kapsamında yapı ruhsatı düzenlenir. 10- Belirtilmeyen hususlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu Ve İlgili Yönetmelik Hükümleri ile ilgili belediyenin 1/1000 uygulama imar plan notları geçerlidir. Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 34- Belediye Meclisinin 06/12/2018 tarih ve 15-513 Sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 1442 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

1442 parselinde cephe aldığı 18 metre yoldan cephe alan tüm parsellerde yapılaşma koşulları A-5 ve “Taks=40” olarak belirlenmiştir. Bu 18 metrelik aks üzerinde sadece 1442 parselin bulunduğu adanın mahreç kısmında A-5 lejandı bırakılmamış ve A-3 yapılaşma koşulu varsayımlarının oluşmasına neden olmuştur. Kent karakterini sembolize eden siluet kaygısı, yapı gabarilerinin eşitlik ilkesi ve planlı alanlar imar yönetmeliği hükümleri gereği iki yola cepheli köşe parsellerde mahreç geniş yoldan alınır ilkesi gereği 1442 parselin koşulsuz A-5 olduğu gerçeğini göstermektedir. “Planlı alanlar İmar Yönetmeliği, Tanımlar kısmı, 4.Madde, 4.Bent, kkk) Parsel cephesi: Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesini (Birden fazla yola cepheli parsellerde uygulama imar planında belirtilmemiş ise geniş yol üzerindeki kenar, parsel ön cephesidir.” denilmektedir. Bu mevzuat gerçekliği karşısında 18 metrelik imar yolundan parsel cephesi (mahreç) bulunan 1442 nolu parselin A-5 ve K lejandı dışında bir yapılaşma koşuluna sahip olması ilkesi düşünülemez. 14.10.2009 tarihte yürürlüğe giren 1/1000 Ölçekli Batman (Merkez) Revizyon Uygulama İmar Plan çalışmaları esnasında A-5 ve K lejandı koşulları Sehven unutulmuş olup taşınmazı zor durumda bırakılmıştır.

PLAN NOTLARI: 1- Tasdik sınırı içerisindeki 1442 parsel Konut Alanıdır. Yapılaşma Koşulları; A–5, Emsal=2.0 ve Taksmax=0.40'tır. 2- Çekme mesafeleri yol cephelerinde 5m yan ve arka cephelerde 3m olup parselin yola bakan cephelerinde 1.5m açık ve kapalı çıkma yapılabilecektir. 3- Arka bahçe (h/2) mesafe şartı aranmayacaktır. 4- Yapının ihtiyaçları doğrultusunda otopark, havalandırma, sığınak, depo vb. gibi kullanım alanları için plan değişiklik paftasında gösterilen tüm cephelerden 3m. çekme mesafeleri kadar (TAKSmax=0.49) bodrum katı tasarlanabilecektir. 5- Bodrum ve Normal katlar zemin izdüşümünün içine ve dışına taşabilecek ve Emsal brüt parsel üzerinden hesaplanacaktır. 6- Aksi belirtilmeyen hususlarda mer-i imar planı, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir. Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 

 

MADDE 35- Belediye Meclisinin 06/12/2018 tarih ve 15-512 Sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 301 Ada 9 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyü sınırları dâhilinde bulunan; Planlanan alanda Ayrık Nizam 7 Katlı, Emsal=1.70, Taksmax=0.25, Yençok=21.50 metre yapılaşma koşulları korunup bodrum katın taban alanı katsayısı 0.25 iken 0.40 şeklinde düzenlenerek plan değişikliğine gidilmiştir. Buna paralel olarak normal katlar ve bodrum kat zemin izdüşümü içine/dışına çıkabilir. Bodrum kat Taksmax:0.40'dır. Otopark ihtiyacı doğrultusunda birden fazla bodrum kat yapılabilir. Plan değişikliği ile planlama adasındaki; planın genel arazi kullanım kararları ile süreklilik, bütünlük ve uyumluluk sağlayacak biçimde hazırlanmıştır.

PLAN NOTLARI: 1- Plan onama sınırı dâhilindeki Tilmerç Köyü 301 ada 9 nolu parsel Konut Alanıdır. 2- Söz konusu parselin yapılaşma koşulları; Ayrık Nizam 7 katlı, Emsal=1.70, Taksmax=0.25, Yençok=21.50 metre şeklindedir.  3- Normal katlar ve bodrum kat zemin izdüşümü içine/dışına çıkabilir. Bodrum Kat Taksmax:0.40'tır. 4- Otopark ihtiyacı doğrultusunda birden fazla bodrum kat yapılabilir. 5- Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar mevzuatı, mer-i imar planı ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir. Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 36- İlimiz, Merkez, İrmi Köyü’nde kain 92, 93 ve 1005 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Hazırlanan Uygulama imar planı ile 92, 93 ve 1005 nolu parselde Enerji Üretim Alan [(Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı) olarak planlanmıştır. Planlama alanında bölgenin topoğrafik durumu, mülkiyet ve planlama alanında yapılacak tesisin işlevliğini artıracak şekilde imar yolları planlanmış olup plan paftalarında detaylandırılmıştır. Yapılan uygulama imar planı ile parsellerin yapılaşma şartları E=1.00, Yençok=6.50 metre olacak şekilde düzenlenmiştir.

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Notları: 1- Planda ve plan notlarında belirtilmeyen hususlarda, 3194 sayılı İmar Kanunu Ve İlgili Diğer Mevzuat Hükümleri geçerlidir. 2- 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylanmadan uygulama yapılamaz. 3- Planda belirtilen kullanımlar amacı dışında kullanılmaz, kullanılmasının talep edilmesi durumunda, İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünün uygun görüşünün alınması ve talebe ilişkin plan değişikliğinin yapılması zorunludur.

1/1000 Uygulama İmar Planı Notları: 1- Onama sınırı içerisindeki İrmi Köyü sınırları dahilinde bulunan 92, 93 ve 1005 nolu parseller kısmen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı, kısmen imar yolu ve kısmen pasif Yeşil Alan olarak planlanmıştır. 2- İnşaat aşamasında ve işletme dönemlerinde çevre değerlerinin korunması açısından; 2872 sayılı çevre kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerde belirtilen hükümlere uyulması zorunludur. 3- Jeolojik/Jeoteknik etüt raporunda belirtilen hususlara uyulacaktır. 4- Planda belirtilen kullanımlar amacı dışında kullanılmaz, kullanılmasının talep edilmesi durumunda, il gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğünün uygun görüşünün alınması ve talebe ilişkin plan değişikliğinin yapılması zorunludur. 5- Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanında; Emsal: 1.00, yükseklik: Şalt kontrol binasında yükseklik teknolojik gerçekliklerine göre mimari projesinde belirlenecektir. Şalt kontrol binası dışındaki tüm yapılarda yükseklik en çok : 6.50 metredir. 6- Planlama alanında yapılacak tesisin çekme mesafeleri plan paftasında gösterildiği gibidir. 7- Enerji üretim alanı [(Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı) Tedaş Genel Müdürlüğü’nün 28141845-604.99 sayılı yazısında 28783 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmelik kapsamındaki hükümlere uyulacaktır. 8- ÇED yönetmeliği kapsamındaki faaliyetler için “ÇED olumlu belgesi” veya “ÇED gerekli değildir kararı” veya “ÇED kapsam dışındadır belgesi” alınmadan ruhsat verilemez ve çed raporlarındaki taahhütlere uyulması zorunludur. 9- Teiaş Genel Müdürlüğü’nün, Tedaş Genel Müdürlüğü’nün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın,  Batman Valiliği İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün, ÇED Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen kurum ve kuruluşların kurum görüşlerine uyulacaktır. 10- Planda ve plan notlarında belirtilmeyen hususlarda, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir. Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 37- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 17 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman İli, Merkez ilçesi, Tilmerç köyü, 17 nolu parsel konu parselin Hmax, Emsal gibi yapılaşma koşulları değiştirilmemiş olup, mevcut onaylı imar planı ile kadastral parselin uyuşmazlığını gidermek amacıyla daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir planın sağlanması hedeflenmiştir.

 

1/5000 Ölçekli Nazim İmar Planı Notları: 1-Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyü, planı değişikliği sınırı içinde kalan kısmı Resmi Kurum Özel Harekât Hizmet Ve Eğitim Alanıdır. 2- 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulama yapılamaz. 3- Aksi belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu, mer-i planı ve ilgili yönetmelik hükümlerine uyulur.

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları: 1- Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyü, 17 nolu parselin yapılaşma koşulları; Emsal=2.00 Yençok=Serbest Resmi Kurum Özel Harekat Hizmet Ve Eğitim Alanıdır. 2- Çekme mesafeleri imar değişikliği paftasında gösterildiği gibidir. 3- Aksi belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu, mer-i planı ve ilgili yönetmelik hükümlerine uyulur. Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 38- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 312 Ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Konumu itibari ile köşe başı parsel ve iki adet ulaşım aksına cepheli, 312 Ada 3 Parselin Çevre yapılaşma kat adetleri ve komşu yapı adaları boyunca lineer olarak imar planından gelen Konut fonksiyonu uygulamada Konut olarak korunmuş olup; komşu parseller gibi parsel cephesi (mahreç ) plan değişikliğinde belirtilen yoldan verilerek yapının yapılaşma hakları sağlanmış olacaktır.

PLAN NOTLARI: 1- Plan tasdik sınırı içerisindeki,312 Ada 3 Parsel, Konut Alanıdır. Yapılaşma Koşulları; E=1.70, Taksmax=0.25 ve Yençok=21.50 metredir. 2- Mahreç plan değişikliği paftasında gösterildiği gibidir. 3- Aksi belirtilmeyen hususlarda mer-i imar planı, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikler planlı alanlar imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 39- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 458 Ada 7 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılan Batman İli, Merkez İlçesi, İluh Mahallesi’nde yer alan 458 ada 7  nolu parselin bulunduğu alanda gerek mahallenin gerekse bölgenin eğitim alanı ihtiyacının karşılanması için söz konusu parselin bir kısmı ‘’Eğitim Tesisleri Alanı’’ olarak planlanmıştır. Planlanan Eğitimi Tesis Alanında yapılaşma nizamı olarak; yoldan 10 metre, komşu parsellerden 5 metre yapı yaklaşma mesafeli, Taks:0.50, Kaks/Emsal=1.00 ve Yençok=16.50 olarak planlanmıştır.

1/5000 Nazım İmar Planı Hükümleri: 1- Plan Değişikliği Onama Sınırı İçerisinde İluh Köyü, 458 ada 7 nolu parselin 4857,82  m2 si, Eğitim Tesisleri Alanıdır. 2- 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri geçerlidir. 3- Onaylı Batman (Merkez) İmar Planı Hükümleri geçerlidir.

1/1000 Uygulama İmar Planı Hükümleri: 1- Plan değişikliği onama sınırı içerisinde İluh köyü, 458 ada 7 nolu parselin 4857,82  m2 si, Eğitim Tesisleri Alanıdır. 2-Planlama alanı yapılaşma koşulları; Taks:0.50, Emsal:1.00 ve Yençok:16.50 metre olarak planlanmıştır. 3- Çekme mesafeleri tüm cephelerden 5 ve 10 metredir. 4- 3194 Sayılı İmar Kanunu Ve İlgili Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 5- Onaylı Batman (Merkez) İmar Planı Hükümleri geçerlidir. 6- Otopark Yönetmeliğine uyulacaktır. 7- Tüm yapılarda Deprem Yönetmeliğine uyulacaktır. Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 40- Belediyemiz Hizmet Binasının arkasında yer alan ve 2018 yılı içerisinde kamulaştırılan 398 Ada 13, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ve 80 nolu parsellerin otopark hesabının kullanılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Belediyemiz Hizmet Binasının arkasında yer alan ve 2018 yılı içerisinde kamulaştırılan 398 Ada 13, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ve 80 nolu parseller üzerinde Belediyemiz Başkanlığınca Otopark yapım işi ihale edileceği belirtilmiştir.

22/02/2018 tarih ve 30340 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği’nin 13. ve 15. Maddelerine istinaden ihale giderlerinde kullanılmak üzere otopark hesabının kullanılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE 41- Belediye Meclisinin 06/12/2018 tarih ve 15-502 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 1788 Ada 1, 2, 3, 6, 7, 8 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 1788 Ada 1, 2, 3, 6, 7, 8 nolu parseller; mevcut dokuya uyum sağlamadığı, çevre yapılaşmayla bütünlük sağlamadığı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. maddesinin 1. fıkrası ve 4. fıkrası hükümlerine uyum sağlamadığı gerekçesiyle talep oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 42- Belediye Meclisinin 06/12/2018 tarih ve 15-506 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 11917, 15371 ve 15372 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 11917, 15371 ve 15372 nolu parseller; mevcut dokuya uyum sağlamadığı, çevre yapılaşmayla bütünlük sağlamadığı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. maddesinin 1. fıkrası ve 4. fıkrası hükümlerine uyum sağlamadığı gerekçesiyle talep oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 43- Belediye Meclisinin 06/12/2018 tarih ve 15-505 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 905/2, 13884, 13885, 13886, 13890, 13891 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 905/2, 13884, 13885, 13886, 13890, 13891 nolu parseller; mevcut dokuya uyum sağlamadığı, komşu parselin yapılaşmasını kısıtlayacağı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesinin 1. fıkrası, 4. fıkrası ve 5. fıkrası (b) bendi hükümlerine uyum sağlamadığı gerekçesiyle talep oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 44- Belediye Meclisinin 06/12/2018 tarih ve 15-510 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 464 Ada 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 464 Ada 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Şubat-2019) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

MADDE 45- İlimiz, Merkez, Kohikan Köyü’nde kain 1975 Ada 1 nolu parsel, 1976 Ada 1 nolu parsel, 1977 Ada 1 nolu parsel ile 1978 Ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Batman, Merkez, Kohikan Köyü, 1976 Ada 1 Parsel Nolu taşınmazın Sağlık Tesisine dâhil edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca planlama alanında olan 1977 ada 1 nolu parselde Resmi Kurum Alanı planlanmaktadır. Söz konusu donatı alanları yer değiştirilerek birbiri ile uyumlu, sürekliliği olacak şeklide planlanmıştır. Kohikan Köyü, M46a13c3a- M46a13c4b Paftası,1975 Ada 1 Parsel ve 1976 ada 1 parselin bir kısmı Sağlık Tesis Alanına dahil edilmiş olup, çekme mesafeleri tüm cephelerden 10 m verilerek Avan projesine göre uygulama yapılaşma koşulları uygulanacaktır. Söz konusu sağlık tesis alanı oluşturulurken mevcut planda bulunan 20 metrelik yol güzergâhı revize edilerek 5 metrelik cep otoparkı oluşturulmuştur. Böylelikle planlama alanında ulaşım problemine çözüm getirilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu 1977 Ada 1 Parsele çekme mesafeleri komşu cephelerinden 5 metre diğer tüm cephelerden 10 metre olarak verilerek Avan projesine göre uygulama yapılaşma koşulları belirlenecektir. 1976 ada 1 nolu parselde ayrıca mevcut durumdaki alanları korunarak İbadet Alanı ve Park Alanı planlanmıştır. 1978 ada 1 parseli Sosyo Kültürel Tesis Alanı mevcut durumu korunarak kuzeyde Park Alanı tasarlanmıştır.

1/5000 Nazım İmar Planı Hükümleri: 1- Plan onama sınırı dahilindeki alan; Sağlık Tesis Alanı, Resmi Kurum Alanı, Park Alanı, İbadet Alanı, Sosyo-Kültürel Tesis Alanı, Otopark Alanı ve Yol Alanı olarak imarlıdır. 2- Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar mevzuatı, mer-i imar planı hükümleri geçerlidir.

1/1000 Uygulama İmar Planı Hükümleri: 1-Plan onama sınırı dâhilindeki alan; Sağlık Tesis Alanı, Resmi Kurum Alanı, Park Alanı, İbadet Alanı, Sosyo Kültürel Tesis Alanı, Otopark Alanı Ve Yol Alanı olarak imarlıdır. 2- Sosyo-Kültürel Tesis Alanı ve Resmi Kurumun yapılaşma koşulları; Tak=0.50, Emsal=1.00, Yençok= 16.50’dir. İbadet Alanı için ise; Taks=0.50, Emsal=1.00, Yençok= Serbesttir. 3- Sağlık Tesisi Ve Resmi Kurum Alanında kurumlarınca hazırlanacak ve belediyesince onaylanacak Avan Projesine göre uygulama yapılacaktır. 4- Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar mevzuatı, mer-i imar planı hükümleri geçerlidir. Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

MADDE 46- İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 729, 1655, 2828, 2995 ve 1750 ada 2 nolu parseller ile Körük Köyünde kain 2304 nolu parsele ilişkin alınan 09.11.2018 tarih 14-477 sayılı Meclis Kararının Batman Valiliği İdare ve Denetim İl Müdürlüğünün 10/12/2018 tarih 12404 sayılı itirazı gereği kararın yeniden görüşülmesine ilişkin yapılan görüşme neticesinde;

Batman Valiliği İdare ve Denetim İl Müdürlüğü’nün ilgi sayılı yazısı gereği; Belediye Meclisinin 09.11.2018 tarih 14-477 sayılı kararı ile plan değişikliği yapılan; İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 729, 1655, 2828, 2995 ve 1750 ada 2 nolu parseller ile Körük Köyünde kain 2304 nolu parsele ilişkin alınan kararın; ilgili kurumların itiraz etmesi gerekçesiyle alınan 09.11.2018 tarih 14-477 sayılı Meclis Kararının iptal edilip; eski imar durumunun (Tilmerç Köyünde kain 729, 1655, 2828, 2995 ve 1750 ada 2 nolu parseller için: Resmi Kurum Alanı, Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı, İbadet Yeri, Park Alanı ve Yol Alanı; Körük Köyünde kain 2304 nolu parsel için: Belediye Hizmet Alanı) geçerli olmasına ve talebin daha etkin ve sağlıklı değerlendirmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Şubat-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

MADDE 47- İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 729, 1655, 2828, 2995 ve 1750 ada 2 nolu parseller ile Körük Köyünde kain 2304 nolu parsele ilişkin alınan 09.11.2018 tarih 14-477 sayılı Meclis Kararının Batman Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 03/12/2018 tarih 7321 sayılı itirazı gereği kararın yeniden görüşülmesine ilişkin yapılan görüşme neticesinde;

Batman Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün ilgi yazısı gereği; Belediye Meclisinin 09.11.2018 tarih 14-477 sayılı kararı ile plan değişikliği yapılan; İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 729, 1655, 2828, 2995 ve 1750 ada 2 nolu parseller ile Körük Köyünde kain 2304 nolu parsele ilişkin alınan kararın; ilgili kurumların itiraz etmesi gerekçesiyle alınan 09.11.2018 tarih 14-477 sayılı Meclis Kararının iptal edilip; eski imar durumunun (Tilmerç Köyünde kain 729, 1655, 2828, 2995 ve 1750 ada 2 nolu parseller için: Resmi Kurum Alanı, Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı, İbadet Yeri, Park Alanı ve Yol Alanı; Körük Köyünde kain 2304 nolu parsel için: Belediye Hizmet Alanı) geçerli olmasına ve talebin daha etkin ve sağlıklı değerlendirmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Şubat-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

MADDE 48- İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 729, 1655, 2828, 2995 ve 1750 ada 2 nolu parseller ile Körük Köyünde kain 2304 nolu parsele ilişkin alınan 09.11.2018 tarih 14-477 sayılı Meclis Kararının İlyas Solak’ın 12/12/2018 tarih 24616 sayılı itirazı ve 13/12/2018 tarih 2468 sayılı itirazı gereği kararın yeniden görüşülmesine ilişkin yapılan görüşme neticesinde;

İlyas Solak’ın ilgi dilkçesi gereği; Belediye Meclisinin 09.11.2018 tarih 14-477 sayılı kararı ile plan değişikliği yapılan; İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 729, 1655, 2828, 2995 ve 1750 ada 2 nolu parseller ile Körük Köyünde kain 2304 nolu parsele ilişkin alınan kararın; ilgili kurumların itiraz etmesi gerekçesiyle alınan 09.11.2018 tarih 14-477 sayılı Meclis Kararının iptal edilip; eski imar durumunun (Tilmerç Köyünde kain 729, 1655, 2828, 2995 ve 1750 ada 2 nolu parseller için: Resmi Kurum Alanı, Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı, İbadet Yeri, Park Alanı ve Yol Alanı; Körük Köyünde kain 2304 nolu parsel için: Belediye Hizmet Alanı) geçerli olmasına ve talebin daha etkin ve sağlıklı değerlendirmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Şubat-2019) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

MADDE 49- Belediye Meclisinin 06/12/2018 tarih ve 15-514 Sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 3001 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Planlama hareketlerinin bütüncül olarak içerdiği “Resmi Kurum Alanı" çerçevesi dışına çıkılmadan planlama alanının sorunlarını çözmek ana hedef olarak belirlenmiştir. Kent içindeki artan yapı-nüfus ve araç yoğunluğuna bağlı olarak konumlanma stratejisinin belirlendiği 3001 nolu parsel, kent merkezine yakın-uzak ilişkisi açısından önem arz etmiştir. Bütün fonksiyonların kendi içinde çözümleneceği parçalı ve dağınık mülkiyet yapısından ziyade az sayıda ve düzenli mülkiyet dokusunu oluşturmak ana amaç olarak belirlenmiştir.  Yaratılan istihdam ve çalışma olanakların devamlılığının sağlanması bağlamında, Resmi Kurum (Merkez Hizmet Binası ve Polis Lojmanları) Alanı içerisinde farklı fonksiyonlarda bölgeler oluşturmak yerine, sadece Avan Projeye göre uygulama ilkesi verilerek her türlü donatının Resmi Kurum sahası içerisinde çözümlenmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

PLAN NOTLARI: 1- Tasdik sınırı içerisindeki, Resmi Kurum (Merkez Hizmet Binası ve Polis Lojmanları) Alanıdır. Yapılaşma Koşulları; Emsal=2.00, TAKS=0.40 ve Yençok=Serbest’tir. 2- Resmi Kurum Alanı Avan projeye göre uygulama yapılacaktır. 3- Resmi Kurum Alanı içerisinde Resmi Kurum Alanına hizmet edecek konut alanları, Sosyal ve İdari Tesisler, Yönetim Birimleri, Ticaret Alanları, Otopark Alanları, Eğitim Yapıları, Bölge Yönetimi, Toplantı Salonu, Sosyo-Kültürel Tesis, Kafeterya,  Güvenlik, Dini Tesis,  Kreş, Sağlık Tesisi gibi tesisler yer alabilir. 4- Merkez Hizmet Binası ve Polis Lojmanları Alanında, kurumun ihtiyacını karşılamaya yönelik her türlü silahlı silahsız eğitim alanları, engelli parkurları atış poligonları yer alabilir. 5- İlgili kurum görüşleri alınıp önerilen tedbirlere uyulacaktır. 6- Hava-mania kriterlerine uyulacaktır. 7- İmar kanununun 18.maddesine göre uygulama yapılacaktır, ayrıca parselde yapı ruhsatı düzenlenebilecektir. 8- Aksi belirtilmeyen hususlarda 3194 Sayılı İmar Yasası ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 50- Belediye Meclisinin 06/12/2018 tarih ve 15-515 Sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 4369 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Planlama hareketlerinin bütüncül olarak içerdiği “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Yeşil alan" çerçevesi dışına çıkılmadan planlama alanının sorunlarını çözmek ana hedef olarak belirlenmiştir. Kent içindeki artan yapı-nüfus ve araç yoğunluğuna bağlı olarak konumlanma stratejisinin belirlendiği 4369 nolu parsel, kent merkezine yakın-uzak ilişkisi açısından önem arz etmiştir. Bütün fonksiyonların kendi içinde çözümleneceği parçalı ve dağınık mülkiyet yapısından ziyade tek ve düzenli mülkiyet dokusunu oluşturmak ana amaç olarak belirlenmiştir.  Yaratılan istihdam ve çalışma olanakların devamlılığının sağlanması bağlamında, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Oto bakım ve Satış) içerisinde farklı fonksiyonlarda bölgeler oluşturmak yerine, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Yeşil Alan fonksiyonu verilerek her türlü donatının planlama sahası içerisinde çözümlenmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Ayrıca askeri güvenlik sahası olmasından kaynaklı, kurum görüşü gereği askeri güvenlik sahasından 45 metre uzağa çekme mesafesi bırakılarak yapılaşma koşulları belirlenmiştir.

PLAN NOTLARI: 1- Tasdik sınırı içerisindeki 4369 Parsel, kısmen Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Oto Satış ve Servisi) alanı ve kısmen de Yeşil Alandır. Yapılaşma Koşulları: Emsal=1.00, TAKSmax=0.45 ve Yençok=10.50’dir. 2- Kadastral durum, Halihazır ve Ada kenar çizgileri arasındaki 1.5 metreye kadar olan uyuşmazlıklarda, yol genişliği değişmeden düzeltme yapmaya Belediyesi yetkilidir. 3- Parsel içerisinde birden fazla yapı yapılması durumunda yapılar arası çekme mesafesi minimum 6 metredir. 4- Bodrum katlarda maksimum kat yüksekliği 7 metre olup; bodrum ve normal katların inşaat alanı yapının tabandaki izdüşüm alanından küçük veya büyük olabilecektir. Normal kat yükseklikleri 3-10 m. arasında olabilecektir. 5- İmar kanununun 18.maddesine göre uygulama yapılacak olup; hava-mânia kriterlerine uyulacaktır. 7- Aksi belirtilmeyen hususlarda planlı alanlar imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 51- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 1829/1, 1831/1, 2960, 2909 ve 2911 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman İli, Merkez İlçesinde Konut Alanı ve Park şeklinde imarlı olan mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ve vatandaş mülkiyetinde olan 2960-2909-2911, 1829 Ada 1 nolu parsel ve 1831 ada 1 numaralı parseller Kent Merkezi’nin hızla nüfus artışıyla birlikte kentli nüfusun ihtiyacı olan donatı alanlarının ihtiyaca cevap verememesinden dolayı, ihtiyaçların karşılanabilmesi için plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçeleri göz önünde bulundurarak imar planı değişikliğiyle Resmi Kurum Alanı, Eğitim tesisleri Alanı ve Park Alanı oluşturmak amacıyla plan değişikliği dosyası hazırlanmıştır.

PLAN NOTLARI: 1-Plan değişikliği onama sınırı içerisinde Tilmerç Köyü, 2960-2909-2911 ve 1831/1 nolu parsel Konut, Resmi Kurum Alanı, Park Ve Eğitim Tesisleri Alanı olarak planlanmıştır. 2-Eğitim Tesisleri Alanının yapılaşma koşulları Emsal:1.00, Taksmax:0.50 ve Yençok:16.50 metredir. 3-Resmi Kurum Alanının yapılaşma koşulları Emsal:1.00, Taksmax:0.50 ve Yençok:16.50 metredir. 4-Çekme mesafeleri plan değişikliği paftasında gösterildiği gibidir. 5-Bodrum ve normal katlar zemin izdüşümünün içine/dışına taşabilecektir. 6-İhtiyaç duyulması halinde birden fazla bodrum kat yapılabilecektir. 7-Bu planda ve raporunda aksi belirtilmeyen hususlarda, 3194 sayılı imar kanunu, meri imar planı ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir. Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 52- Belediye Meclisinin 07/12/2018 tarih ve 15-518 Sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 1830 Ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Mülkiyeti Maliye Hazinesine tahsisi Sağlık Bakanlığına Tilmerç Köyü tapusuna kayıtlı 1830 ada, 1 parsel numaralı 2.556,85 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde 22 No’lu Sağlıklı Yaşam Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 22 No’lu Aile Sağlığı Merkezi binası yapılması planlanmaktadır. Planlama alanı yapılaşma koşulları; E=1.00, Taksmax=0.50, Yençok=16.50 metre şeklindedir. Yapılaşma gerçekleştiğinde sorun yaşanmaması için söz konusu planlama alanında iki blok arasında çekme mesafesi min 3 metre öngörülmüştür. Çekme mesafeleri tüm plan değişikliği paftasında gösterildiği gibidir. Avan Projeye Göre Uygulama Yapılacaktır.

PLAN NOTLARI: 1- Tilmerç Köyü 1830 Ada 1 nolu parsel; Emsal=1.00, Taksmax=0.50, Yençok=16.50 metre yapılaşma koşullarında Sağlık Tesis Alanıdır. 2- Söz konusu parselde çekme mesafesi plan değişikliği paftasında gösterildiği gibidir. 3- İki blok arasında çekme mesafesi min:3 metredir. 4- Emsal ve Taks hesabı brüt alan üzerinden yapılacak olup, parselde yola terk ve ihdas şartı aranmayacaktır. 5- Bu planda ve raporunda aksi belirtilmeyen hususlarda,3194 sayılı imar kanunu, meri imar planı ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir. Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

MADDE 53- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 280 ada 4 parselin bitişiğinde bulunan Otopark Alanı ve Körük Köyünde kain 2304 nolu parsele ilişkin alınan 09.11.2018 tarih 14-473 sayılı meclis kararının, Batman Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü’nün 10.12.2018 tarih 12404 sayılı yazısı ile alınan meclis kararının yeniden görüşülmesine ilişkin öneri yapılan görüşme neticesinde;

Planlama alanı 1/1000 Ölçekli İmar Planı’nda Otopark Alanı, Park Alanı ve 7 metrelik imar yolu sınırları dâhilinde bulunmaktadır. Kaldırılan yol, otopark ve park alanına eşdeğer alan olarak gösterilen Körük Köyünde kain 2304 nolu parsel ise Belediye Hizmet Alanı şeklinde imarlıdır. Planlama alanı; 1/1000 Ölçekli İmar Planı’nda Otopark Alanı, Park Alanı ve imar yolu yapılaşma koşullarına sahip olup, İmar Plan değişikliği ile Ada düzenlemeleri yapılarak bir kısmı İbadet yeri (Taziye Evi), bir kısmı otopark ve imar yoluna dönüştürülmüştür. Çalışma alanında kaldırılan yol, otopark ve park alanına eşdeğer alan olarak Körük Köyünde kain 2304 nolu parselin 1705 m2 si park alanı olarak gösterilmiştir.

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları: 1- Planlama alanı; kısmen İbadet Yeri (Taziye Evi), kısmen Otopark Alanı ve imar yoludur. 2- Avan projeye göre uygulama yapılır. 3- Kat adedi, kat yüksekliği, Hmax ve subasman değeri mimari projede belirlenir. 4- Çalışma alanında kaldırılan yol, otopark ve park alanına eşdeğer alan olarak Körük Köyünde kain 2304 nolu parselin 1705 m2 si park alanı olarak gösterilmiştir. 5- Aksi belirtilmeyen hususlarda Mer-i İmar Planı Hükümleri ve İlgili Yönetmelik Hükümleri geçerlidir.

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Notları: 1- Planlama alanı; kısmen Dini Tesis, kısmen Otopark Alanı ve imar yoludur. 2- Çalışma alanında kaldırılan yol, otopark ve park alanına eşdeğer alan olarak Körük Köyünde kain 2304 nolu parselin 1705 m2 si park alanı olarak gösterilmiştir. 3- 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulama yapılamaz.

 4- Aksi belirtilmeyen hususlarda Mer-i İmar Planı Hükümleri ve İlgili Yönetmelik Hükümleri geçerlidir. Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.         

Batman Belediye Meclisi’nin 09.11.2018 tarih 14-473 sayılı meclis kararı ile plan değişikliği yapılan; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 280 ada 4 parselin bitişiğinde bulunan Otopark Alanı ve Körük Köyünde kain 2304 nolu parsele ilişkin alınan meclis kararı İmar Kanunu ve Mevzuatı çerçevesinde tekrar değerlendirilmiş olup, Plan Değişikliğinin kamu yararına olması ve Sosyal Donatı Alanlarının arttırıldığı gerekçesiyle alınan meclis kararının aynı şekilde geçerli olmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

MADDE 54- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 2277, 2935 ve 1541 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme netcesinde;

Batman İli, Merkez İlçesinde Resmi Kurum Alanı şeklinde imarlı olan mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisi yapılmış olan Tılmerç, Köyü 2277 no’lu 4.133 m2 alana sahip parsel ve bitişiğinde bulunan başka mülkiyetteki 1541 numaralı parsel ile aynı imar adası içerisinde yer almaktadır. 1541 nolu parselin büyük bir kısmı imar adası dışında kalmış olup atık parsel haline gelmiştir. Mevcut durumda ise kadastral sınırlara göre yapılaşmış ve Kent Merkezi’nin hızla nüfus alması ve bunun sonucunda nüfus için gerekli olan Eğitim Alanı ihtiyaçlarının karşılanmadığı tespit edilmiş olup bu doğrultuda; Tılmerç Köyü 2277 nolu parselin 4.133 m2 alanı Eğitim Tesis Alanına’na dönüştürülmesi amacıyla plan değişikliği dosyası hazırlanmıştır.

PLAN NOTLARI: 1-Plan değişikliği onama sınırı içerisinde Tılmerç Köyü, 2277 nolu parsel  Emsal:1.00, Taksmax:0.50 ve Yençok:16.50 metre Eğitim Tesisleri Alanı olarak tasarlanmıştır. 2935 ve 1541 nolu parsellerin bir kısmı par ve bir kısmı ise Yol Alanıdır. 2-Çekme mesafeleri tüm cephelerden 5 er metredir. 3-Bodrum ve normal katlar zemin izdüşümünün içine/dışına taşabilecektir. 4-İhtiyaç duyulması halinde birden fazla bodrum kat yapılabilecektir. 5-Bu planda ve raporunda aksi belirtilmeyen hususlarda, 3194 sayılı imar kanunu, meri imar planı ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir. Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile Mer-i İmar Planı dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

MADDE 55- Belediye Meclisinin 06/12/2018 tarih ve 15-503 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 2277 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Belediye Meclisinin 06/12/2018 tarih ve 15-503 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 2277 nolu parsele ilişkin hazırlanan dosyada evrakların eksik olmasından dolayı talebin gündemden düşürülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 56- Belediye Meclisinin 06/12/2018 tarih ve 15-509 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 2960 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Belediye Meclisinin 06/12/2018 tarih ve 15-509 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 2960  nolu parsele ilişkin hazırlanan dosyada evrakların eksik olmasından dolayı talebin gündemden düşürülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 57- Belediye Meclisinin 06/12/2018 tarih ve 15-508 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyü’nde kain 340 Ada 1, 2, 6, 7, 8 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Körük Köyü’nde kain 340 Ada 1, 2, 6, 7, 8 nolu parseller; mevcut dokuya uyum sağlamadığı, çevre yapılaşmayla bütünlük sağlamadığı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. maddesinin 1. fıkrası ve 4. fıkrası hükümlerine uyum sağlamadığı gerekçesiyle talep oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 58- Belediye Meclisinin 06/12/2018 tarih ve 15-504 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 380 Ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 380 Ada 2 nolu parsel; mevcut dokuya uyum sağlamadığı, çevre yapılaşmayla bütünlük sağlamadığı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. maddesinin 1. fıkrası ve 4. fıkrası hükümlerine uyum sağlamadığı gerekçesiyle talep oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 59- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 1750 Ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 1750 Ada 2 nolu parsele ilişkin hazırlanan dosyada evrakların eksik olmasından dolayı talebin gündemden düşürülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARARLAR ALINMIŞTIR İLANEN DUYRULUR.