a
153
0(488) 213 27 59
Çağrı Merkezi
BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAFETERYA KİRALAMA İHALE İLANI

 

BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

KAFETERYA KİRALAMA İHALE İLANI

1. İHALE KONUSU, ŞEKLİ ve SÜRESİ: Belediyemiz Sorumluluk Alanı içerisinde bulunan Çamlıtepe mahallesi Yaşam parkı içinde 270 m2 İle Yeşiltepe Mahallesi Tımok Parkları içinde 80 m2 olmak üzere 2 (İki) adet Kafeterya, 2886 Sayılı kanunun 35. Maddesinin a bendi  uyarınca Kapalı teklif usulü ile 5 (Beş) yıl süre ile ayrı ayrı kiraya verilecektir.

 

2. İHALE TARİHİ/SAATİ VE YERİ : Kiralama İhalesi 30/03/2017 Perşembe günü saat 10.00’da başlayarak 15 dakika ara ile  Batman Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. 

 

3. MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATI:

Sıra    No

Mahal

Yüz ölçümü (m2)

Muhammen Bedel Bir Yıllık (TL)

Geçici teminat (TL)

Ana Faaliyet Konusu

1

Yeşiltepe Mah.Tımok Parkı Kafeterya

80  

6.000,00

900,00

Sıcak Soğuk Yiyecek ve içecek (alkollü Hariç)

2

Çamlıtepe Mah.Yaşam Parkı Kafeterya

270  

22.200,00

3.300,00

Sıcak Soğuk Yiyecek ve içecek (alkollü Hariç)

 

 

4. ŞARTNAMENİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA GÖRÜLEBİLECEĞİ VE ALINABİLECEĞİ:

İstekliler, ihaleye ilişkin şartnameyi Batman Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ve www.batman.bel.tr adresinden bedelsiz görebilir, ihaleye girecekler Taşınmaz mal kira şartnamesini Batman  Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250,00 TL. (ikiYüz elli Türk Lirası) ücret karşılığında satın almaları zorunludur.

5. İHALE KATILIM İÇİN ARANACAK BELGELER:

 

1) Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi satın aldığına dair belge.

3) Geçici teminatın ihale saatine kadar yatırıldığını gösterir makbuz

    (T.Halk Bankası TR 520001200967500016000020) Hesabına yatırılacaktır.

 4) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden alınmış) veya nüfus cüzdanı fotokopisi,

5) Gerçek kişiler için ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge

6) Gerçek kişiler vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı

7) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılacağı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri

8) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi

9) Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi dolduracaklardır.

10) Ortak girişimlerde taşınmaz mal kira şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 4, 5, 6, 7, ve 11. sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

11) Batman Belediyesine borcu olmadığına dair güncel belge.

12) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

13) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

 

            İlan olunur.                                                                                                  Batman Belediyesi
YEŞİLTEPE MAHALLESİ TIMOK PARKI İÇİNDE BULUNAN 80 m² KAFETERYA KİRA ŞARTNAMESİ


ÇAMLITEPE MAHALLESİ YAŞAM PARKI İÇİNDE BULUNAN 270 m² KAFETERYA KİRA ŞARTNAMESİ