a
153
0(488) 213 27 59
Çağrı Merkezi
İşletme Hakkı Kiralama İşi İhalesi İlanı

           

BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN KİRALAMA İHALE İLANI

 

1. İHALE KONUSU, ŞEKLİ ve SÜRESİ: Belediyemize ait Hilal mahallesi Şehirler arası Otobüs terminalinde bulunan Bay, Bayan WC leri ile Gültepe Mahallesi Organik semt pazarında bulunan herbiri 22 m² alandan oluşan 4 tanesi şarküteri olmak üzere 29 adet Pazar yeri, 2886 Sayılı kanunun 35. Maddesinin a bendi  uyarınca Kapalı teklif usulü ile 3 (Üç) yıl süre ile ayrı ayrı kiraya verilecektir.

 

2. İHALE TARİHİ/SAATİ VE YERİ : Kiralama İhalesi 26/07/2018 Perşembe günü saat 10.00’da başlayarak 5 dakika ara ile  Batman Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. 

 

3. MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATI:

 

Sıra    No

Mahallesi

Bulunduğu Yer

Yüz ölçümü (m2)

Muhammen Bedel  İlk Yıl  (TL)

Geçici teminat (TL)

Ana Faaliyet Konusu

1

Hilal Mahallesi Otobüs terminalinde 16 Bay 13 Bayan WC Kabini

Toplam

140 m²  

 

19.800

 

 

1.782

 

Lavabo, Bay

Bayan WC

2

Gültepe mahallesi organik semt pazarı 1-2-15 ve 16 numaralı 4 adet tezgah yeri ( Dolaplı)

Herbiri 

22 m²

 

11.400

 

1.026

1.2.15 ve 16 numaralı

yerler şarküteri ve

organik köy ürünleri   

3

Gültepe mahallesi organik semt pazarı 25 adet tezgah yeri

Herbiri 

22 m²

 

4.800

 

432

Sebze meyve, Organik

köy ürünleri satış yeri

 

4. ŞARTNAMENİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA GÖRÜLEBİLECEĞİ VE ALINABİLECEĞİ:

İstekliler, ihaleye ilişkin şartnameyi Batman Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ve www.batman.bel.tr adresinden bedelsiz görebilir, Otogarda bulunan WC ihalesine girecekler Taşınmaz mal kira şartnamesini Batman Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250,00 TL. (ikiYüz elli Türk Lirası) ücret karşılığında satın almaları zorunludur.

5. İHALEYE KATILIM İÇİN ARANACAK BELGELER:

 

1) Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi satın aldığına dair belge. (WC ihalesi için)

2) Geçici teminatın yatırıldığını gösterir makbuz

     Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Evrak alınarak (T.Halk Bankası TR 520001200967500016000020)   Hesabına yatırılacaktır.

3) Batman Belediyesine borcu olmadığına dair güncel belge.

 4) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden alınmış) veya nüfus cüzdanı fotokopisi,

5) Gerçek kişiler için ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge

6) Gerçek kişiler vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı

7) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılacağı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri

8) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi

9) Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi dolduracaklardır.

10) Ortak girişimlerde taşınmaz mal kira şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 3,4, 5, 6 ve 7. sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

11) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

12) Pazar yeri ihalesine katılacak istekliler teklif zarflarına kiralamak istedikleri yerin numarasını yazarak 29 Pazar yerinden sadece bir tanesi için teklif verebilir.

13) İştirakçilerin teklif dosyalarını en geç 25/07/2018 tarihinde saat 17.00 den önce Mali hizmetler müdürlüğü kiralama servisine teslim etmesi zorunludur.

14) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ŞARTME (Başti WC) indir.

ŞARTME (Semt Pazarı) indir.

 

 

            İlan olunur.                                                                                                  Batman Belediyesi