a
153
0(488) 213 27 59
Çağrı Merkezi
Ulaştırma İhale Duyurusu

T.C.
BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN

 

1-       İlimizde C plakalı ve Okul Servisi aracı olarak faaliyet sürdüren araçlara ilave edilen 50 adet C plaka Kullanım Hakkı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

2-      İhale 11.05.2017 Perşembe günü saat 10.00’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

3-      1 Adet C Plaka kullanım hakkı muhammen bedeli 49.500 TL ( Kırkdokuzbin Beşyüz TL) ’dır.

 

4-      Geçici teminat tutarı % 3 (1.485.00 TL (Bin Dörtyüz seksenbeş TL))’dır.

 

5-      İsteklilerde aranacak şartlar;

 

        a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
         b) Belediyemize borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı
         c)  Son 1(Bir) yıl içerisinde Batmanda ikamet ettiklerine dair İl Nüfus Müdürlüğünden     

              alınacak adres beyanı
         d) Geçici Teminat Dekontu
         e) Vekâlet ile gireceklerde vekâletname
         f) Şartname alındı makbuzu

         g) İlgili Meslek odası olan Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odasından alınacak ve son 1 (Bir)

             yıllık oda Kaydı ile Esnaf ve Sanatkarlar odalar birliği kaydı sicil tasdiknamesi.

         h) Şirketler için yolcu taşıma işini yaptıklarına yönelik şirket sicil gazetesi ve kayıtlı oldukları     

             Odadan alınmış faal olduklarına yönelik son 1 (Bir) yıllık oda kaydı.(Aslı veya noter onaylı) 

         ı) Şirketler için Noter onaylı imza sirküsü aslı

         i) İsteklinin gerçek kişi olması halinde 2017 yılı içerisinde alınmış ve Karayolu Taşıma 

            Yönetmeliğinin 12/c Maddesi’nin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olmadığını

            belirtir "Adli Sicil Kayıt Belgesi" aslı.(Türk Ceza Kanununun 103, 104,109,188, 190,191, 227 ve

            5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 İnci maddelerindeki ve Terörle Mücadele Kanunundaki

            suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak).Başvurucu şirket ise Şirket ortakları ve

            temsilde yetkilinin "Adli Sicil Kayıt Belgesi" aslı.

         j) Sürücü belgesi

        k)Teminat iadesi amacıyla kullanılmak üzere teminatı yatıran kişiye ait IBAN numarası

       

6-      Teklifler 11.05.2017 Perşembe günü saat 09.30’a kadar Batman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne verilecektir.

 

7-      İhale komisyonu herhangi bir geçerli kanuni nedenle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

8-      İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi almak zorundadır.Şartname Belediyemizin internet sitesi ‘‘www.batman.bel.tr’’ adresinde ve her gün mesai saatleri içinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir.Şartnameyi almak isteyenler 100,00 TL ( Yüz TL) Belediyemiz veznesine yatırarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden temin edebilirler.


                                                                                                      Doç.Dr.H.Murat ŞAHİN
                                                                                                       Belediye Başkanı Vekili

 

TAHSİSLİ OKUL SERVİS ( C ) PLAKASI KULLANIM HAKKI İDARİ ŞARTNAMESİ