a
153
0(488) 213 27 59
Çağrı Merkezi
Yeni İlçe Otogarı İşletme Hakkı Kiralama İlanı

 

 

1. İHALE KONUSU, ŞEKLİ ve SÜRESİ: Belediyemize ait pazaryeri mahallesi İlçe Otogarında bulunan 12 kabinden oluşan Bay Bayan WC leri, 220 m² alana sahip 1 adet Kafeterya ile her biri 20 m² alandan oluşan 40 adet yazıhane, 2886 Sayılı kanunun 35. Maddesinin a bendi uyarınca Kapalı teklif usulü ile 3 (Üç) yıl süre ile ayrı ayrı kiraya verilecektir.

 

2. İHALE TARİHİ/SAATİ VE YERİ : Kiralama İhalesi 14.02.2019 Perşembe günü saat 10.00’da başlayarak 5 dakika ara ile  Batman Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. 

 

3. MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATI:

 

Sıra    No

Mahallesi

Bulunduğu Yer

Yüz ölçümü (m2)

Muhammen Bedel  İlk Yıl  (TL)

Geçici teminat TL

Ana Faaliyet Konusu

1

Pazaryeri mahallesi ilçe Otogarı 40 adet yazıhane

Herbiri 

20 m²

 

6.000

 

540

Yolcu bekleme salonu

ve bilet kesme

2

Pazaryeri mahallesi ilçe Otogarı 6 Bay 6 Bayan WC Kabini

Toplam

78 m²  

 

14.400

 

1.296

 

Lavabo Bay Bayan WC

3

Pazaryeri mahallesi ilçe Otogarı Kafeterya

 

220 m²

 

42.000

 

3.780

Sıcak Soğuk Unlu mamuller

ve içecek (alkollü Hariç)

 

4. ŞARTNAMENİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA GÖRÜLEBİLECEĞİ VE ALINABİLECEĞİ:

İstekliler, ihaleye ilişkin şartnameyi Batman Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ve www.batman.bel.tr adresinden bedelsiz görebilir, İlçe Otogarda bulunan WC ile Kafeterya ihalesine girecekler Taşınmaz mal kira şartnamesini Batman Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 200,00 (ikiYüz) Türk Lirası ücret karşılığında satın almaları zorunludur.

5. İHALEYE KATILIM İÇİN ARANACAK BELGELER:

 

1) Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi satın aldığına dair belge

2) Geçici teminatın yatırıldığını gösterir makbuz

     Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Evrak alınarak (T.Halk Bankası TR 520001200967500016000020)   Hesabına yatırılacaktır.

3) Batman Belediyesine borcu olmadığına dair güncel belge.

4) Adli Sicil kayıt belgesi (Kafeterya ile WC İhalesine girecek olanlar için)

 5) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden alınmış) veya nüfus cüzdanı fotokopisi,

6) Gerçek kişiler için ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge

7) Gerçek kişiler vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı

8) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılacağı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri

9) Yazıhane ihalesine gerçek kişiler katılamaz, Tüzel kişiliklerden istenen belgeler Ticaret sicil Gazetesi, Sicil kayıt sureti, Faaliyet belgesi, Vergi levhası, D-4/D-1 Yetki belgesi Kooperatif yetkililerinin kimlik fotokopisi ile noter tasdikli imza sirküsü.  

10) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

11) İştirakçilerin teklif dosyalarını en geç 13/02/2019 tarihinde saat 17.00 den önce Mali Hizmetler Müdürlüğü kiralama servisine teslim etmesi zorunludur.

12) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

            İlan olunur.     

 

Kafeterya Şartnamesi indir.

WC Şartnamesi indir.

Yazıhane Şartnamesi indir.