a
153
0(488) 213 27 59
Çağrı Merkezi
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yönetmelik

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİMMÜDÜRLÜĞÜ

 

GÖREVLERİ :

 

            Personel Politikasını belirleyecek ve birimlerin personel ihtiyaçlarına göre plan yaparak teminini sağlamak , belediye de görevli Memur, Daimi İşçi, Geçici İşçi ve ne suretle  olursa olsun istihdam edilen diğer çalışanların (Sözleşmeli)  planlanmasını yapmak, sayısal ve nitelik olarak  ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak, çalışanların özlük haklarının yakından takip etmek ve kanun, Yönetmelik, Tüzük, Bakanlar Kurlu Kararı,TİS. Metinlerinde belirtilen hususları istisnasız uygulayarak bir kayıplarının oluşmamasına gerekli özeni göstermek; Çalışan personelin belli zaman dilimlerinde mesleki eğitimi ve Hizmet İçi Eğitimini sağlamak.

 

Birimin görev ve sorumluluğu gereği tabi olduğu yasalar ; Memur personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa,

 Sosyal Güvenlik bakımında memur ve işçi personel;  5434 sayılı Emekli, Sandığı Kanunun ve  5510 sayılı SGK.na

İşçi personel;1475 ve 4857 sayılı iş kanununa , Sosyal Güvenlik olarak da 506 sayılı SSK. Ve 5510 sayılı SGK.na

Sözleşmeli personel ; 5393 sayılı Belediye Kanununa tabidirler.

 

 

FAALİYETLERİ VEYA HİZMETLERİ                        :

1-İnsan kaynakları temini faaliyeti,

2-Hizmet içi eğitim faaliyeti

3-Özlük haklarının takibi faaliyeti,

 

İNSAN KAYNAKLARI                                         :

 

Belediyemiz personelinin ilgilendirilen kadro atama , terfi, disiplin, izin gibi konularda hizmet verilmekte, belediye personelinin rejimi ve politikası yeniden gözden geçirilerek 5393 sayılı belediye kanunun verdiği yetki ile ihtiyaç duyulan ve anılan kanunda unvanları belirtilen kadrolar ihdas edilmektedir.Kurumun teşkilat yapısı ile ilgili yapılacak yönetmelik, önerge ve düzenlemelerin sekreterya görevi

 

MESLEKİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİM  ÇALIŞMALARI         :

 

Belediyemiz Başkanlığı birimlerinde çalışan personele yönelik belli dilimler zamanında mesleki ve hizmet içi eğitim verilmesi için birimlerimizle koordineli bir şekilde eğitim planı çalışmaları tamamlanmıştır. En yakın zamanda belediye personele yönelik mesleki ve hizmet içi eğitim çalışması başlatılacaktır.

 

 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ:

İnsan Kaynakları Şefi

Eğitim şefi

Memur  Sicil  Servisi

İşçi Sicil Servisi 

Maaş Tahakkuk Servisi 

Puantörlük  Servisi

 

1-ŞEFLİK

1 Personel ile hizmet vermektedir.

 

İnsan kaynakları ve eğitim Müdürlüğünde yapılan tüm iş ve işlemlerdeki koordinasyonu sağlamak.

 

2- EĞİTİM ŞEFLİĞİ 

  1 Personel ile hizmet vermektedir.

 

(1)- Belediye personelinin, görevleri ile ilgili olarak pratik ve teorik bilgilerinin arttırılması, göreve ilişkin beceriler kazandırılması, davranışlarının geliştirilmesi, hizmet içinde yetiştirilmesi ve üst görevlere hazırlanması ile hizmette verimlilik, etkinlik ve toplam kalitenin sağlanması amacıyla, Belediye tarafından hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

(2)- Her düzeydeki Belediye personelinin eğitimi amacıyla, hizmet içi eğitim programları düzenlenir. Bu programların, Belediye personelinin eğitim ihtiyaç ve türüne göre, Belediyede veya yurt içindeki ya da yurt dışındaki kuruluşlarda uygulanmasına da olanak sağlanır. Söz onusu eğitim bedelleri Belediye bütçesinden karşılanır.

(3)- Kurum ve Kuruluşlardan gelen seminer yazılarına istinaden eğitime gönderilecek personelin belirlenmesi, onay alınması ve ödeme yazılarının hazırlanması.

(4)- Tüm birimlerin eğitim taleplerinin belirlenerek bu talepler doğrultusunda Yıllık eğitim Planının hazırlanması ve Başkanın Onayına sunulması.

(5)- Yapılan eğitimlere katılanlara ve eğitimcilere anket düzenlenmesi, anket sonuçlarının değerlendirilmesi ve grafikleştirilmesi

(6)- Eğitim değerlendirmesi ve eğitim analizlerinin yapılarak kayıt altında tutulmasının sağlanması

(7)- Kurum içi ve Kurum dışı eğitimlerde verilecek sertifikaların kişilerin özlük dosyalarında muhafaza edilmesinin sağlanması.

(8)- Başkanlıkça düzenlenecek toplantı, seminer, sempozyum gibi etkinliklerde idari organizasyonu sağlayıcı çalışmaların yapılması.

(9)- İşe yeni alınan personele, çalıştığı müdürlük ve kurumla ilgili bilgilendirilmesi amacıyla oryantasyon eğitimi verilmesi.

 

3-MEMUR SİCİL                                 :

1 Memur 1 işçi  = 2 personel çalışmaktadır.

1.Terfi ve intibak işlemleri yapmak.

2.Kurum içi ve kurumlar arası nakil ve açıktan atama işlemlerini yapmak.

3.Aday memur için; emekli sicil numarası almak, hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak ve asalet tasdiki ile ilgili işlemleri yapmak.

4.Yıllık yan ödeme ve özel hizmet cetvellerini hazırlamak ve onaylatmak.

5.Kadro iptal- ihdası için talep işlemlerini yapmak.

6.Memurların ve meclis üyelerinin mal bildirimini almak ve saklamak.

7.Eski hizmetleri birleştirmek ve hizmet cetveline işlemek.

8.Görevde yükselme eğitimine katılması gereken personelin tespitini sağlamak, ilgili personele bildirmek ve sonuçlarını uygulamak.

9.Askerlik borçlanma evraklarını hazırlayıp sonuçlandırmak.

10.Memur sendikası istifa ve katılım işlemlerini yapmak.

11. Personel izinlerinin takibini yapmak.

12-Memur personelin disiplin durumlarını takip ve düzenlemek.

13-Sözleşmeli personelin sözleşme sürelerinin uzatılmasını sağlamak.

14-Hususi Pasaport almaya hak kazanan memur personelin pasaport işlemlerini yapmak .

15-3308 Sayılı  Mesleki Eğitim kanunu Kapsamında olan öğrencilerin staj iş ve işlemlerini yapmak

 

4-İŞÇİ SİCİL

2 Memur personel çalışmaktadır.

1.Sözleşme sürecini düzenlemek, görüşme tutanaklarını hazırlamak.

2.Toplu sözleşmeden doğan hakların takibini yapmak, sonuçlandırmak.

3.Geçici işçi alımı ile ilgili işlemleri yapmak.

4.Geçici işçi vize işlemlerini yapmak.

5.İş akdi fesih işlemlerini sonuçlandırmak.

6.Özürlü ve eski hükümlü daimi işçi kadrolarına atama yazışmalarını yapmak.

7.Çalışma ve İş Kurumu Batman Şube Müdürlüğüne aylık işçi personel çizelgesi göndermek.

8.Sendika üyelik formlarını muhafaza etmek.

9. Personel izinlerinin takibini yapmak.

10. Disiplin cezalarının verilmesi, takibi ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

 

5-MAAŞ TAHAKKUK BİRİMİ :

2 memur  personel  çalışmaktadır.

Personelin maaş ve ücretlerini hazırlayıp ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek. Memur ve işçi personelin ücrete ilişkin tüm işlemlerin takibini yapmak. Memurlarla ilgili Emekli Sandığı aylık icmalleri hazırlamak ve ilgili birim ve kurumlara göndermek. İşçilerle ilgili SSK Dönem bordolarını hazırlayıp, ilgili birimlere ve kurumlara göndermek.

 

6-PUANTÖRLÜK

2 İşçi personeli çalışmaktadır.

1-işçi personelin izin, rapor ve işe gelip gelmediklerine ve mesaiye kalıp kalmadıklarına ilişkin durumlarını takip ederek buna göre maaş puantaj hazırlanmak.

2-işçi personelin viziteye çıkmalarını sağlamak

3-işçi personelin raporlarını işlemek

4-işçi ve memur personelin devam izlenim cetvelinin takibini yapmak

5-işçi personelin mesai işlemlerinin puantajanı yapmak

 

 

ÖRGÜTSEL OLARAK;

Belediyemiz Başkanlığı , Belediye Norm kadro ilk ve esaslarına Dair yönetmeliğinde B8 Grubunda bulunmaktadır.

 

Norm kadro doğrultusunda ; 4 Belediye Başkan Yardımcısı kadrosu, 26 Müdürlük kadrosu ihdas edilmiştir. Bunlardan teftiş kurulu Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü atıl durumda bulunmaktadır.